Bobolice, 7.02.2017 r.

 

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Bobolice w 2017 r.

 

Miejsce i czasu konkursu: Bobolice,

  • termin ogłoszenia konkursu – 9 stycznia 2017 r.
  • termin składania ofert – 30 stycznia 2017 r.
  • termin posiedzenia Komisji Konkursowej – 3.02.2017 r.

 

 

Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej:

a)    Renata Jarzyńska – Pomoc administracyjna ds. Promocji, Kultury i Współpracy,

b)    Monika Wójcik - Inspektor ds. Archiwum,

c)    Ireneusz Bednarczyk – reprezentant organizacji pozarządowych (prezes Jednostki OSP Kłanino), do opiniowania ofert w zakresie zadań:

-     upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

-     kultura i sztuka,

-     programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz działania związane z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu,

-     przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

-     programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej,

-     aktywizacja osób starszych.

 

Liczba zgłoszonych ofert: 14

 

Oferty odpowiadające warunkom konkursu: 14

 

Oferty nie odpowiadające warunkom konkursu lub zgłoszone po terminie: 0

 

Wysokość przyznanych środków publicznych:

 

Lp.

Nazwa organizacji - oferenta

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji przyznanej

w 2017 r. w zł

1.

Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny
w Darżewie - Stowarzyszenie "Solidarni Plus"

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

3.000,00

2.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Przymierze"
w Bobolicach

Programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz działania związane z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu

25.000,00

3.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

Aktywizacja osób starszych

2.000,00

4.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej

18.000,00

5.

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno - Artystycznej "Po Drodze" w Bobolicach

Kultura i sztuka

3.000,00

6.

Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy "Mechanik" Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

75.000,00

7.

Ludowy Klub Sportowy Iskra / SP Kłanino

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

3.000,00

8.

Ludowy Klub Sportowy Iskra Kłanino

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

25.400,00

9.

Ludowy Klub Sportowy Grom Świelino

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

34.600,00

10.

Uczniowski Klub Sportowy Gulki Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

6.000,00

11.

Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

25.000,00

12.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej BICYKL Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

5.000,00

13.

Ludowy Klub Sportowy RADEW Kurowo

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

4.000,00

14.

Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2.000,00

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.