BURMISTRZ BOBOLIC

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 13/1 o powierzchni 0,1792 ha położonej w miejscowości Jatynia 6, obręb ewidencyjny JATYNIA, gmina Bobolice, stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20.000,00 zł.

Dla działki nr 13/1 położonej w obrębie ewidencyjnym JATYNIA, gmina Bobolice brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponadto dla przedmiotowej nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobolice działka nr 13/1 oznaczona jest jako pozostałe budownictwo mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, siedliska rolne [M].

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 2 marca 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1 – sala nr 5 (parter). Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 2.000,00 zł oraz okazanie komisji przetargowej:

 • dowodu wniesienia wadium
 • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie
 • w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu
 • w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu
 • w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 24 lutego 2017 r. włącznie (z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy) przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Gminy Bobolice BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY DARŁOWO Oddział Bobolice Nr 92 8566 1013 0200 2020 2001 0005. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bobolice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Bobolice w terminie określonym w ogłoszeniu. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym kto uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

 1. W Sądzie Rejonowym w Szczecinku między innymi dla działki nr 13/1 prowadzona jest księga wieczysta numer KO1I/00027311/0.
 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 19.01.2017 r.
 3. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 4. Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
 5. Zabudowana działka nr 13/1 położona jest w odległości około 13,5 km od Bobolic, w otoczeniu lasu i gruntów niezabudowanych. Nieruchomość jest częściowo zagospodarowana, zaopatrzona w sieć wodociągową i energetyczną. Na działce przy budynku mieszkalnym rośnie świerk.
 6. Budynek mieszkalny położony na działce nr 13/1 jest budynkiem parterowym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym, składającym się z dwóch pokoi, kuchni, korytarza, spiżarki i przedsionka o łącznej powierzchni użytkowej 53,68 m2. Natomiast budynek gospodarczy jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, częściowo z poddaszem użytkowym, składającym się z dwóch pomieszczeń gospodarczych o łącznej powierzchni 19,16 m2. Na działce nr 13/1 znajduje się ponadto wiata o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 24,11 m2, w złym stanie technicznym o wartości drewna opałowego.
 7. Do zabudowanej działki nr 13/1 położonej w miejscowości Jatynia 6 dojeżdża się drogą gruntową o długości około 800 m, biegnącą od drogi wojewódzkiej nr 169 relacji Głodowa – Dobrociechy – Tychowo. Wskazana wyżej droga gruntowa jest jedyną drogą umożliwiającą dojazd do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przy czym droga ta na odcinku około 55 m przebiega przez działkę nr 4/1, stanowiącą własność Gminy Bobolice, ale nie będącą drogą gminną, a ponadto na odcinku o łącznej długości około 310 m przebiega przez działki nr 350/1 oraz 350/5, stanowiące własność Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Tychowo. Ustalony w drodze przetargu nabywca zabudowanej działki nr 13/1 zobowiązany będzie oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że fakt ten przyjmuje do wiadomości i akceptuje go, a ponadto, że w przypadku konieczności ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przejścia i przejazdu przez działki nr 4/1 oraz 350/1 i 350/5 położone w obrębie ewidencyjnym Jatynia, nie będzie zgłaszał wobec Gminy Bobolice roszczeń odszkodowawczych związanych z ustanowieniem tych służebności.
 8. Dojście i dojazd do zabudowanej działki nr 13/1 położonej w miejscowości Jatynia 6 poprzez inne drogi stanowiące własność Gminy Bobolice nie jest fizycznie możliwy (drogi te nie istnieją w terenie). Ustalony w drodze przetargu nabywca zabudowanej działki nr 13/1 zobowiązany będzie oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że nie będzie w przyszłości występował z roszczeniami wobec Gminy Bobolice o odtworzenie tych dróg w celu umożliwienia dojścia i dojazdu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 9. Ustalony w drodze przetargu nabywca zabudowanej działki gruntu nr 13/1 położonej w miejscowości Jatynia 6, obręb ewidencyjny JATYNIA, gmina Bobolice będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zna i akceptuje aktualny stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości oraz stan techniczny budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz drewnianej wiaty.
 10. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzeniem postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Gmina Bobolice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, pokój nr 16 (II piętro), tel. 94 3458435, kom. 694154254, e-mail: m.pacholek@bobolice.pl


Lokalizacja działki nr 13/1 w miejscowości Jatynia 6 na mapie gminy Bobolice

Przebieg drogi gruntowej dojazdowej do działki nr 13/1 w miejscowości Jatynia 6

Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej

Rzuty budynków położonych na działce nr 13/1

Budynek mieszkalny_zdjęcie nr 1

Budynek mieszkalny_zdjęcie nr 2

Budynek mieszkalny_zdjęcie nr 3

Budynek gospodarczy_zdjęcie nr 1

Budynek gospodarczy_zdjęcie nr 2

Widok ogólny nieruchomości

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.