BURMISTRZ BOBOLIC

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 160/4 o powierzchni 0,1200 ha położonej w obrębie ewidencyjnym KUROWO, gmina Bobolice. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10.700,00 zł.

Dla działki nr 160/4 położonej w obrębie ewidencyjnym KUROWO brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponadto dla przedmiotowej nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobolice działka nr 160/4 oznaczona jest jako pozostałe budownictwo mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, siedliska rolne (M).

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1 – sala nr 5 (parter). Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.070,00 zł oraz okazanie komisji przetargowej:

 • dowodu wniesienia wadium
 • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie
 • w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu
 • w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu
 • w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 21 marca 2017 r. włącznie (z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy) przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Gminy Bobolice BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY DARŁOWO Oddział Bobolice Nr 92 8566 1013 0200 2020 2001 0005. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bobolice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Bobolice w terminie określonym w ogłoszeniu. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym kto uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

 1. W Sądzie Rejonowym w Szczecinku między innymi dla działki nr 160/4 prowadzona jest księga wieczysta numer KO1I/00025243/8.
 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 26.07.2016 r.
 3. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 8 września 2016 r., zaś drugi przetarg w dniu 17 listopada 2016 r.
 4. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 5. Sprzedaż działki nr 160/4 jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
 6. Działka nr 160/4 położona jest na skraju miejscowości Kurowo, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalno – siedliskowej oraz gruntów niezabudowanych. Ma foremny kształt, jest lekko pofałdowana o korzystnej wystawie.
 7. Działka nr 160/4 posiada pośredni dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 160/5 położoną w obrębie ewidencyjnym KUROWO, gmina Bobolice. Dostęp do drogi publicznej zapewniony został poprzez ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela (współwłaścicieli) działki gruntu nr 160/4 nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 160/5 pasem o szerokości 6,00 m wzdłuż granicy z działką nr 160/6 położoną w obrębie ewidencyjnym KUROWO, gmina Bobolice.
 8. Gminie Bobolice nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca działki nr 160/4 będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Bobolice wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu, a ponadto że zna i akceptuje aktualny stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.
 9. Wszelkie koszty związane z uporządkowaniem nieruchomości i jej przygotowaniem pod ewentualną zabudowę ponosi nabywca.
 10. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzeniem postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Gmina Bobolice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, pokój nr 16 (II piętro), tel. 94 3458435, kom. 694154254, e-mail: m.pacholek@bobolice.pl


Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej

Mapa ewidencyjna miejscowości Kurowo z lokalizacją działki nr 160/4

Mapa ewidencyjna z określeniem sposobu wykonywania służebności gruntowej ustanowionej na działce nr 160/5

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.