BURMISTRZ BOBOLIC

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 6/7 o powierzchni 0,5546 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 Miasta Bobolice w obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobolicach. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 54.500,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bobolice pod potrzeby utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Kolejowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., poz. 542) działka nr 6/7 położona w obrębie ewidencyjnym nr 2 Miasta Bobolice przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub tereny zabudowy usługowej, w tym usług rzemieślniczych (2P,U).

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1 – sala nr 5 (parter). Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 5.450,00 zł oraz okazanie komisji przetargowej:

 • dowodu wniesienia wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
 • w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
 • w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
 • w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 14 listopada 2017 r. włącznie (z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy) przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Gminy Bobolice BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY DARŁOWO Oddział Bobolice Nr 92 8566 1013 0200 2020 2001 0005. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bobolice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Bobolice w terminie określonym w ogłoszeniu. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym kto uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

 1. W Sądzie Rejonowym w Szczecinku między innymi dla działki nr 6/7 prowadzona jest księga wieczysta numer KO1I/00040866/2.
 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 14.09.2017 r.
 3. Licytacji podlega cena nieruchomości netto.
 4. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o 23% podatek VAT, płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 5. Działka nr 6/7 położona jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej oraz gruntów niezabudowanych, jest foremna, płaska, nieużytkowana i niezagospodarowana.
 6. Gminie Bobolice nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca działki nr 6/7 będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Bobolice wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu, a ponadto że zna i akceptuje aktualny stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.
 7. Wszelkie koszty związane z uporządkowaniem nieruchomości i jej przygotowaniem pod zabudowę ponosi nabywca.
 8. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzeniem postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Gmina Bobolice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, pokój nr 16 (II piętro), tel. 94 3458435, kom. 694154254, e-mail: m.pacholek@bobolice.pl


Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej

Mapa ewidencyjna z lokalizacją nieruchomości

Strefa Aktywności Gospodarczej w Bobolicach

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.