BURMISTRZ BOBOLIC

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na pierwszej kondygnacji (parterze) budynku mieszkalnego nr 21 w miejscowości Kurowo, gmina Bobolice wraz z udziałem wynoszącym 500/1000 części w zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 21 oraz budynkiem gospodarczym działce gruntu nr 128/1 o powierzchni 0,1159 ha, obręb ewidencyjny KUROWO oraz w częściach wspólnych budynków i ich urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Lokal mieszkalny nr 2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją, spiżarki i wiatrołapu o łącznej powierzchni użytkowej 52,57 m2 oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego nr 1 o powierzchni 18,74 m2 położonego w budynku gospodarczym. Łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 71,31 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21.850,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 6 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1 – sala nr 5 (parter). Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 2.185,00 zł oraz okazanie komisji przetargowej:

 • dowodu wniesienia wadium
 • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie
 • w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu
 • w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu
 • w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 30 maja 2018 r. włącznie (z zaznaczeniem, którego lokalu dotyczy) przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Gminy Bobolice BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY DARŁOWO Oddział w Szczecinku Nr 92 8566 1013 0200 2020 2001 0005. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bobolice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Bobolice w terminie określonym w ogłoszeniu. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym kto uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

 1. W Sądzie Rejonowym w Szczecinku dla zabudowanej działki gruntu nr 128/1 o powierzchni 0,1159 ha położonej w obrębie ewidencyjnym KUROWO, gmina Bobolice prowadzona jest księga wieczysta numer KO1I/00022006/4.
 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 05.12.2017 r.
 3. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 4. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 15 stycznia 2018 r., zaś drugi przetarg w dniu 26 marca 2018 r.
 5. Sprzedaż lokalu mieszkalnego jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
 6. Ustalony w drodze przetargu nabywca lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Kurowo 21, gmina Bobolice będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zna i akceptuje aktualny stan zagospodarowania oraz stan techniczny przedmiotowej nieruchomości.
 7. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzeniem postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Gmina Bobolice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, pokój nr 16 (II piętro), tel. 94 3458435, kom. 694154254, e-mail: m.pacholek@bobolice.pl


Mapa ewidencyjna miejscowości Kurowo z lokalizacją nieruchomości

Mapa sytuacyjno-wysokościowa działki nr 128/1 obręb Kurowo

Rzut lokalu mieszkalnego oraz pomieszczenia przynależnego

Budynek mieszkalny w miejscowości Kurowo 21

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.