20 JUBILEUSZ KWARTALNIKA ZNAD CHOCIELI

Almanach „Znad Chocieli” (link otworzy duże zdjęcie)

Jubileusz 20 lat „Znad Chocieli”

            Od 20. lat, od 1997 roku, ukazuje się w Bobolicach Kwartalnik Środkowego Pomorza „Znad Chocieli”.  Jest to pewien ewenement, gdyż ze świecą szukać na Pomorzu gminy, w której organizacja pozarządowa, taka, jak „Towarzystwo Ekologiczno – Kulturalne w Bobolicach” społecznie zajmowała by się redakcją i wydawaniem czasopisma.

             W poniższym materiale pragniemy, piórem pana Bronisława Malinowskiego, założyciela pisma, przedstawić jego historię, od pierwszego składu, po dzień dzisiejszy oraz wypowiedź Burmistrz Bobolic pani Mieczysławy Brzozy o znaczeniu czasopisma dla bobolickiego społeczeństwa i rozwoju małej ojczyzny.

            Informujemy, że w bieżącym roku wydano „Bibliografię Znad Chocieli” prezentującą wszystkich autorów oraz tytuły ich publikacji w piśmie.

Redakcja „Znad Chocieli"


Znaczenie ,,Znad Chocieli” dla wspólnoty samorządowej,
jaką tworzą mieszkańcy gminy Bobolice

Jubileusz, to okazja do wspomnień, w których staramy się ocalić od zapomnienia cząstkę historii, ale przede wszystkim ludzi tworzących tę historię. Dwadzieścia lat temu na bobolickim rynku prasowym zadebiutował kwartalnik Pomorza Środkowego ,,Znad Chocieli”. Wydawany jest przez Towarzystwo Ekologiczno - Kulturalne w Bobolicach. Co ciekawe, pierwszy numer ukazał się 17 kwietnia 1990 roku w związku z 650 rocznicą nadania Bobolicom praw lubeckich.

Wydawnictwo to przede wszystkim prezentuje najważniejsze wydarzenia kulturalne, informuje o skarbach przyrody i atrakcjach turystycznych oraz przedstawia sylwetki ludzi, którzy swoją pracą i zaangażowaniem każdego dnia przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności.
W periodyku możemy przeczytać wspomnienia o osobach zmarłych i zasłużonych dla gminy Bobolice.

            Warto zauważyć, że w ciągu dwudziestu lat czasopismo stało się kroniką wydarzeń, jakie rozgrywały się na terenie gminy. Publikacja ta stanowi cenne źródło informacji, ponieważ większość opisywanych zakładów już nie istnieje, chociażby Spółdzielnia Kółek Rolniczych, która świadczyła usługi mechaniczne dla gospodarstw, Zakład Wytwórni Win założony w 1892 roku przez Kurta Seydla. Warto wspomnieć o bobolickim Meprozecie, który otrzymał od Ministerstwa Edukacji Narodowej „Odznakę Honorową”. W periodyku możemy przeczytać także o nieistniejącym kinie „Jutrzenka”, Ośrodku Zdrowia w Dargini, czy też o kolejce wąskotorowej. Tych informacji jest bardzo wiele i stanowią cenne źródło wiedzy.

Wśród postaci tworzących gazetę znajdują się miejscowi poeci, ludzie związani z Bobolicami dawniej lub dziś, jak na przykład: Bronisław Malinowski, Anna Malazdra, Edward Pasieczny, Barbara Rewkowska, Sylwester Rybka, Janusz Koczkodaj, Andrzej Lewiński, Bogdan Nagórka, Joanna Jankowska, Elżbieta Malinowska i wielu innych. Dzięki gazecie mieszkańcy mają możliwość samorealizacji zainteresowań pisarskich oraz zauważenia tematów, spraw ważnych dla naszej wspólnoty samorządowej. Na łamach pojawiały się również rozmowy z ludźmi związanymi z naszą gminą, między innymi z lekarzem Ryszardem Adamem, czy z pierwszymi polskimi nauczycielami w Drzewianach - państwem Michaliną i Józefem Piaseckimi.

            Na łamach czasopisma ,,Znad Chocieli” można także znaleźć informacje dotyczące zarówno wydarzeń politycznych, społecznych, sportowych, czy imprez kulturalnych i oświatowych organizowanych w gminie. W czasopiśmie umieszczano wywiady z przedstawicielami władzy lokalnej. Natomiast bezcennych wiadomości z dziedziny ekologii i przyrody  dostarczała do czasopisma prof. Róża Kochanowka i dr Renata Gamrat.

Jak widać gazeta ta jest ogromną skarbnicą wiedzy o historii  Bobolic i miejscowości takich jak: Drzewiany, Kurowo, Stare Borne, Kępsko, Chmielno, Porost, Głodowa. Wiele artykułów poświęconych jest ochronie krajobrazu, wiadomościom sportowym, atrakcjom turystycznym. Wspaniale opisane są herby Bobolic funkcjonujące na przestrzeni lat. Dzięki temu periodykowi możemy powspominać  jubileusze szkół z terenu gminy Bobolice.  Możemy również przeczytać ,,Legendy bobolickie” autorstwa pani Zofii Zawilskiej, które stanowią źródło wiedzy o naszej małej ojczyźnie. Prezentowane są wspomnienia o wybitnych postaciach z gminą związanych, osobach, które przyczyniły się do rozwoju naszego miasta, i które wniosły wiele dobrego w oświatę, kulturę czy sport.

Czytając periodyk można dostrzec, jak ważną rolę odgrywa dla społeczeństwa. ,,Znad Chocieli” można porównać do gminnego pamiętnika, do którego każdy obywatel gminy Bobolice może sięgnąć. Jest elementem życia kulturalnego, społecznego, oświatowego, a także literackiego. Współtworzy tożsamość środowiska i regionu. Jest dowodem na krzewienie kultury bobolickiej, a przede wszystkim służy promocji historii z nią związanych.

Pragnę podziękować wszystkim Państwu, którzy to pismo tworzycie, a także przyczyniacie się do jego rozwoju. Obecny kształt kwartalnika jest wynikiem pracy nie tylko obecnego grona redakcyjnego, ale także osób, których już z nami nie ma. Myślę, że przez kolejne lata czasopismo będzie cieszyło się tak, jak do tej pory, dużym zainteresowaniem, czego Państwu serdecznie życzę.

 

Mieczysława Brzoza
Burmistrz Bobolic

 

 

Z historii kwartalnika „Znad Chocieli”

W styczniu 2017 roku upłynęło 20 lat od ukazania się pierwszego numeru kwartalnika „Znad Chocieli”, pisma Towarzystwa Ekologiczno- Kulturalnego w Bobolicach. Ten skromny jubileusz skłania do omówienia historii pisma, jego roli informacyjnej dla społeczeństwa naszego mikroregionu, wreszcie do ukazania osób, które je tworzyły oraz współpracowników redakcji i autorów artykułów, bez których jego wydawanie byłoby niemożliwe.

 Podstawą prawną, otwierającą drogę do wydawania „Znad Chocieli”, była Uchwała nr 5/96 z dnia 5 grudnia 1996 roku Walnego Zebrania Towarzystwa Ekologiczno – Kulturalnego.

 W dniu 13 lutego 1997 roku kwartalnik został zarejestrowany w Dziale  Rejestrowym Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie, a w dniu 10 marca w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Koszalinie, gdzie nadano pismu numer statystyczny 3305110560, czyli regon.[1]Rejestracja pisma w sądzie i w urzędzie statystycznym była warunkiem jego legalności. Oznacza to, że nikt poza sądem nie może zakazać jego wydawania. Jednak musi spełniać dwa warunki: profil pisma (jego treść), musi być zgodny ze statutem wydawcy oraz z powszechnie obowiązującymi w naszym kraju prawami.

Bezpośrednią przyczyną, która skłoniła Towarzystwo do wydawania własnego pisma był brak wszechstronnej informacji o sprawach nurtujących społeczności lokalne oraz działalności gminnych organów przedstawicielskich,a także o szeroko pojętych przejawach życia społecznego i kulturalnego w naszej gminie i sąsiednich.[2] Oprócz roli ogólnoinformacyjnej, drugim zadaniem pisma było informowanie społeczeństwa o wszechstronnej działalności Towarzystwa, zwłaszcza w zakresie kultury, ekologii i ochrony środowiska.

Tytuł czasopisma – „Znad Chcieli”, nie był nowym wymysłem. Po raz pierwszy, jako nagłówek, został umieszczony na jedniodniówce wydanej 17 kwietnia 1990 roku przez Społeczny Komitet Obchodów 650 – lecia Bobolic z okazji jubileuszu nadania miastu lubeckich praw miejskich.[3] Jego kształt graficzny opracował Wiesław Sabatowicz.[4]Większość członków zespołu redakcyjnego jednodniówki należała wówczas do Towarzystwa Ekologiczno – Kulturalnego, dlatego po rozwiązaniu w 1991roku KomitetuObchodów 650 –leciaprawo do wykorzystania nagłówka „Znad Chocieli”przeszło na własnośćTowarzystwa, więc posiada ono wyłączność do jego wykorzystywania.Jednakże, do podjęcia przez Walne Zebranie Towarzystwa Uchwały nr 5/96 w sprawie wydawania własnego pisma, upłynęło 6 lat.

Główną przyczyną była wewnętrzna słabość Towarzystwa, wynikająca z niewielkiej liczby członków i ciągłej fluktuacji. Na przykład: do 1992 roku liczba członków zmniejszyła się z 17 osób do 13, więc nie było możliwe powołanie zespołu redakcyjnego. Dopiero w 1994 roku, na skutek nowychprzyjęć, liczba członków wzrosła do 25 i odtąd nastąpiła stała tendencja wzrostu.[5] Poza tymi słabościami doszedł brak funduszy na druk pisma oraz komputera do obróbki rękopisów. W tej sytuacji matryce stronic postanowiono przygotowywać na drukarce, a powielać na kserokopiarce.

 Pierwszy, już historyczny numer „Znad Chocieli”, na pierwszy kwartał 1997 roku został przygotowany przez ks. proboszcza Ryszarda Barana na jego komputerze i drukarce, natomiast odbitki wykonała na kserokopiarce Nadleśnictwa Bobolice Mariola Gniado. Pierwszy skład zespołu redakcyjnego tworzyli: ks. Ryszard Baran, Joanna Kęcel, Maria Prokopowicz (redaktorka naczelna), Witold Sikorski (zastępca), i RinaSzlachciak. Natomiast jako współpracownicy byli: Hanna Kuropatnicka i Zofia Jóźwiak.Siedziba redakcji znajdowała się w prywatnym mieszkaniu Marii Prokopowicz przy ulicy Pionierów.[6]

W ciągu 20 lat skład zespołu redakcyjnego ulegał ciągłym zmianom, więc wymienimy tu tylko redaktorów naczelnych. Maria Prokopowicz tę funkcję pełniła do 6 kwietnia 1998 roku. Jako przyczynę rezygnacji podała rzekome naciski w pracy (pracowała w bibliotece Szkoły Podstawowej) i sprawy osobiste.[7] Po jej rezygnacji Zarząd Towarzystwa powołał na stanowisko redaktora naczelnego Witolda Sikorskiego, dotychczasowego zastępcę, ale go nie objął. Ponieważ nie było innego kandydata, Zarząd Towarzystwa na posiedzeniu w dniu 19 września 1998 r. powierzył kierowanie redakcją prezesowi Bronisławowi Malinowskiemu do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata.[8]Po nim od 5 stycznia 2004 roku do grudnia 2005 roku funkcję redaktora naczelnego pełniła Barbara Rewkowska. Po jej rezygnacji z braku kandydata, odpowiedzialność za wydawanie „Znad Chocieli” przejęła sekretarz Towarzystwa Anna Malazdra. Następnym był Andrzej Lewiński, który pełnił tę funkcję od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2015 r. Obecnie kwartalnik redagują: Janusz Koczkodaj – prezes Towarzystwa i sekretarz Anna Malazdra.

Powróćmy jeszcze do numeru 1 „Znad Chocieli”. Obok dłuższych artykułów na tematy społeczne, historyczne i sportowe, wprowadzono rubrykę „Minął rok”, a w następnych wydaniach, „Z kwartału”, w których zamieszczano zwięzłe informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia Towarzystwa i społeczności lokalnych.

Od numeru 2/1997 do 2/1998 wpisy artykułów do komputera oraz skład, wykonywał na swoim komputerze Przemysław Kęcel. On też zmienił kształt graficzny nagłówka, pod którym gazeta wychodziła do numeru 20/2001.Nowy kształt graficzny o układzie poziomym opracował Bogdan Nagórka. Wówczas do tytułu „Znad Chocieli” dodano podtytuł „Kwartalnik Pomorza Środkowego” – dzięki temu czasopismo uzyskało szerszy zasięg i właściwą pozycję wśród periodyków Pomorza Środkowego. Ta forma graficzna i zapis tytułu, jest nadal stosowana.

W latach 1997 – 2004 najwięcej trudności w wydawaniu „Znad Chocieli” sprawiała ciągła zmiana redaktorów technicznych (sekretarzy redakcji), wpisujących do komputera teksty, opracowujących grafikę poszczególnych wydań i nadzorujących wykonanie odbitek poszczególnych numerów. Od 1998 roku odeszli z różnych przyczyn Przemysław Kęcel i Jan Lipski. Dopiero we wrześniu 2000 roku stanowisko to powierzono Mariuszowi Pawłowskiemu, który je pełnił do końca 2007 roku, oddając „Znad Chocieli”ogromne zasługi. Dzięki przychylności byłego nadleśniczego Nadleśnictwa Bobolice, Marka Zalewskiego, kwartalnik był nadal drukowany na sprzęcie Nadleśnictwa.

Przełomowym pociągnięciem, usprawniającym wydawanie pisma, był we wrześniu 2000 roku, zakup przez zarząd Towarzystwa komputera, drukarki atramentowej formatu A3 i skanera A4. Odtąd poprawiono szatę graficzną pisma poprzez wprowadzenie wielobarwnych fotografii. Równocześnie dzięki przychylności nadleśniczego Marka Zalewskiego, redakcja otrzymała na zapleczu biurowca Nadleśnictwa, niewielki lokal, w którym sekretarz redakcji  Mariusz Pawłowski dokonywał wydruków kwartalnika  i przechowywano dokumenty Towarzystwa.[9]Wtedy też zwiększono objętość pisma z 10 do 12 stron, przy jednorazowym nakładzie,średnio 210 egzemplarzy, natomiast rocznym 840. „ZnadChocieli” cieszy się dużą poczytnością wśród mieszkańców Bobolic i innych miejscowości, o czym świadczy niewielki odsetek zwrotów, nie przekraczający 5 % nakładu. Dla pokrycia kosztów papieru i tuszu, kwartalnik zbywano za odpłatnością. Do 1999 roku cena numeru  wynosiła 1 zł, w latach 2000 – 2004 – 1,50 zł, a od 2005 roku wynosi 2 zł.[10] Członkowie Towarzystwa  otrzymują „Znad Chocieli” w ramach składki, a autorzy tekstów bezpłatnie.

 Dla czytelników pismo jest dostępne w różnych punktach i u różnych osób. W księgarni Małgorzaty Malczewskiej i do 2004 roku w kiosku Elżbiety Szlachciak przy ulicy 1 Maja oraz w Punkcie TOTO Jadwigi Zal. Ponadto członkowie  Towarzystwa oraz sympatycy rozprowadzają je „z wolnej ręki”. A oto pozostałe nazwiska : Dorota Malazdra, Anetta Kasprzycka, Jan Rewkowski, Tadeusz Marko, Zenon Maksymiuk, Adam Misztal, Katarzyna Szocińska, Janusz Koczkodaj, Jan Tarasewicz, Józef Szpikowski i Anna Malazdra. Serdecznie wszystkim dziękujemy.

Dla czytelników spoza Bobolic, wszystkie numery „Znad Chocieli” są dostępne w dziale Regionalnym Koszalińskiej  Biblioteki Publicznej, a ważniejsze artykuły są odnotowywane w „Bibliografii Pomorza Środkowego”, zestawianej w „Roczniku Koszalińskim”, wydawanym przez tę bibliotekę.

Od 1 stycznia 2008 roku Zarząd Towarzystwa zmienił dotychczasowy sposób wydawania „Znad Chocieli”. Mianowicie zlecił druk Wydawnictwu „Feniks” w Koszalinie. Ze względu na wzrost kosztów druku, których Towarzystwo nie było w stanie ponieść w całości, przyszedł z pomocą Urząd Miejski w Bobolicach, w formie stałej dotacji. Natomiast poprzez druk w drukarni, została poprawiona szata graficzna, jakość zdjęć i wyrazistość treści. Wydawnictwo „Feniks” wydało tylko 6 numerów (1-4/2008 i 1-2/2009), potem umowę rozwiązało. Od numeru 3/2009 „Znad Chocieli” jest drukowana w drukarni „Tempoprint” w Szczecinku.

Podstawową słabością  w wydawaniu „Znad Chocieli” jest nierównomierny dopływ materiałów publicystycznych, wynikający z niewielkiej liczby stałych korespondentów. Jest to zmartwienie wszystkich redakcji wydających pisma społecznie. Nie płaci się honorariów, więc artykuły napływają nieterminowo, nierytmicznie, co powoduje opóźnienia druku. Jest to niewłaściwe, ponieważ czytelnicy się do pisma przywiązują  i nie należy zawieść ich zaufania.

W tym przypadku, Zarząd Towarzystwa postanowił połączyćnr 1. z 2. oraz 3. z 4.
i wydawać dwukrotnie w ciągu roku, przy objętości jednego wydania 20 – 24. stron.

Mimo różnych trudności technicznych i kłopotów z autorami, jak na pismo redagowane przez amatorów, „Znad Chocieli” wyróżnia się wysokim poziomem artykułów zarówno o tematyce naukowej i kulturalnej. Cały ich przekrój tematyczny opublikowany w ciągu 20 – lecia, obrazuje zamieszczona tu bibliografia. Zawiera ona 1002 artykuły wielu autorów, którzy na stałe „Znad Chocielą” się związali. Inni, jak Ada Kadowska i Bronisław Litwin, już zmarli.

Bibliografia ta jest dla wszystkich autorów uznaniem i podzięką. Z okazji jubileuszu XX – lecia gazety, wszystkim redaktorom, współpracownikom i autorom tekstów należą się słowa uznania i podziękowania za wkład w rozwój życia kulturalnego w naszej małej bobolickiej ojczyźnie. Natomiast drogim czytelnikom należą się dzięki za towarzyszenie kwartalnikowi „Znad Chocieli” przez dwadzieścia lat, zarówno w czasach pomyślnych, jak i w trudnych. Jednocześnie wyrażamy nadzieję Drodzy Czytelnicy,że nadal będziecie z nami w tej przygodzie uczestniczyć.

Bronisław Malinowski

Kustosz Muzeum Regionalnego w Bobolicach


 

 

 [1] J. Koczkodaj, Zmiany w redakcji „Znad Chocieli”, 1/2004, s. 2.

[2] B. Malinowski, Drodzy Państwo (słowo wstępne), „Znad Chocieli” , 1/1997, s. 1.

[3] Zespół redakcyjny: Bronisław Malinowski (przewodniczący), Mariola Bereś, Ada Kadowska, Wacława Kęcel, Bogdan Nagórka, Zofia Zawilska… zob. stopka redakcyjna, s. 8.

[4] Tamże, s. 8.

[5] J. Koczkodaj, B. Malinowski, Wsłużbie człowieka i przyrody 20 lat Towarzystwa Ekologiczno – Kulturalnego w Bobolicach, Bobolice 2008, s. 20.

[6]„Znad Chocieli”, nr 1/1997, s. 10 (stopka redakcyjna); „W służbie człowieka i przyrody”, s. 53.

[7] „W służbie człowieka i przyrody”, s. 53.

[8] Sprawozdanie z działalności Redakcji „Znad Chocieli” od 16.12. 1997 do 9.12. 1998, wypisz archiwum Towarzystwa

[9] „W służbie człowieka”, s. 54.

[10] Tamże, s. 55.


 

Opublikowano: 23 września 2017 08:11

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 863

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.