Oferta edukacyjna Szkoły Biały Bór

 (link otworzy duże zdjęcie)

Kariera zawodowa zaczyna się

w Zespole Szkół im. O. Langego                

w Białym Borze

    W Zespole Szkół im. O. Langego w Białym Borze już od 9 lat  młodzież kształci się w II Liceum Ogólnokształcącym w tzw. klasach mundurowych. Kierunki kształcenia zaproponowane gimnazjalistom w formie programów własnych (klasy policyjne, wojskowe) cieszą się dużym  powodzeniem. 

Od ubiegłego roku w liceum ogólnokształcącym funkcjonuje klasa służb więziennych, to nowość skierowana do absolwentów gimnazjów, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w zakładach karnych, aresztach śledczych i innych służbach mundurowych.

Uczniowie, podczas nauki w liceum, dodatkowo zgłębiają wiedzę w zakresie wstępnego przygotowania funkcjonariuszy do wykonywania zadań wynikających z ustaw o służbach mundurowych. Poznają zasady funkcjonowania jednostek   i  instytucji oraz ich zadania. Pomagają w tym liczne wyjazdy do jednostek patronackich oraz na obozy szkoleniowe. Dzięki temu mogą przyjrzeć się z bliska pracy żołnierzy oraz policjantów. Przedstawiciele jednostek patronackich wspomagają zajęcia dydaktyczne w szkole oraz uświetniają wspaniałymi prezentacjami różne uroczystości szkolne.

Młodzież zainteresowana  pracą w służbach mundurowych  podejmuje naukę w wyżej wymienionych klasach nawet z dalszych regionów kraju. W czasie trwania edukacji jest zakwaterowana w internacie. Internat naszej szkoły, to miejsce bezpieczne oraz stwarzające młodzieży możliwość realizowania się w różnych formach zainteresowań. Nad uczniami czuwa doświadczona kadra wychowawców.

 Szkoła wykorzystuje swoje atuty i od 01 września b.r. absolwentom gimnazjów proponuje dwie  innowacje edukacyjne:

  • edukacja biznesowo – menedżerska;
  • bezpieczeństwo wewnętrzne    i   ratownictwo.

                                                                                                                              

 Nauka w LO w klasie o profilu „Bezpieczeństwo wewnętrzne i ratownictwo” przygotuje uczniów do kontynuowania kształcenia na studiach wyższych, a w dalszej perspektywie do podjęcia pracy w komórkach zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju w organizacjach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa, ochrony i ratownictwa, w tym w specjalistycznych służbach, inspekcjach i straży. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę służb mundurowych, ratowniczych i uczelnianych .Uczniowie tej klasy mogą również kontynuować naukę w zakresie ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa   i w służbach ratowniczych.

         Młodzież ma również możliwość, w ramach kształcenia, uzyskania certyfikatów potwierdzających umiejętności udzielania pierwszej pomocy (uprawnienia zawodowe), ratownika młodszego WOPR i ratownika wodnego WOPR.

Szkoła wychodzi do uczniów gimnazjum z nową ofertą kształcenia w LO w klasie o profilu „Edukacja biznesowo – menedżerska” z rozszerzonym  j. obcym,  geografią,  informatyką (zapewniamy: przygotowanie uczniów do aktywnego wchodzenia w środowisko gospodarcze, zainteresowanym uczniom poznanie i tworzenie programów biznesowych, umożliwia zakładanie własnej firmy, rozwijanie przedsiębiorczości, samodzielności, kreatywności na rynku pracy.

Nauka w klasie o tym profilu przygotuje uczniów do studiów na kierunkach ekonomicznych, politechnicznych oraz uniwersyteckich, zwłaszcza na wydziałach: zarządzania, marketingu, komunikacji społecznej, handlu zagranicznego. W realizacji programu wykorzystane będą nowatorskie metody nauczania poprzez internetowe platformy edukacyjne, kształcenie e-learningowe oraz poprzez współpracę z Politechniką Koszalińską. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców tej uczelni jak i w wybranych prezentacjach i wykładach.

Dla tych, którzy nie widzą siebie w służbach mundurowych planuje się także otworzyć klasę ogólną – z rozszerzonym językiem obcym, historią (geografia lub biologią), informatyką, matematyką (zapewniamy: dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz podjęcia dalszej nauki  na wyższych uczelniach

 

Szkoła zapewnia młodzieży doskonałą bazę dydaktyczną, sportowo- rekreacyjną (strzelectwo, sporty walki oraz zajęcia na siłowni) i mieszkalną. Uczniowie mają  do dyspozycji doskonałe warunki, pozwalające na przygotowanie się do matury. Sprawdzeni nauczyciele i wykwalifikowana kadra służb mundurowych dają gwarancję dobrego rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

 

Szkoła ciągle podnosi jakość procesu dydaktycznego. Wspólną pracą dbamy o to, by nasi absolwenci umieli odnajdywać cel i sens swojego istnienia, potrafili sprostać wymaganiom dorosłego życia. Nieustannie wspieramy każdego ucznia, by mógł harmonijnie i wszechstronnie rozwijać swoje zdolności w kolach zainteresowań, zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami.

Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy nauczycieli zaznaczyliśmy swoją obecność

z udziałem młodzieży na olimpiadach i konkursach szczebla centralnego. Możemy się poszczycić licznymi osiągnięciami z sukcesami krajowymi włącznie.  Uczniowie odnoszą sukcesy miedzy innymi na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Policyjnej organizowanej przez Wyższą  Szkołę Policji w Szczytnie oraz olimpiadach przedmiotowych.

Szkoła jest  nierozerwalnie związana z miastem, gminą i powiatem. Jest ważnym ogniwem w życiu lokalnej społeczności. Trudno wyobrazić sobie Biały Bór bez naszej placówki, która przez minionych sześćdziesiąt lat stała się jedną z wizytówek miasta. Na stałe już wpisała się w lokalną tradycję uroczystość ślubowania klas mundurowych, która z pełną „pompą” odbywa się w scenerii białoborskiego rynku. Jest to wielkie przeżycie dla uczniów, ich rodziców oraz lokalnej społeczności.

Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas pierwszych mundurowych otrzymają bezpłatne umundurowanie.

Prowadzone w Zespole Szkół innowacje pedagogiczne spełniają oczekiwania i rozwijają zainteresowania uczniów oraz zwiększają szansę na zatrudnienie   w formacjach mundurowych. Potwierdzeniem czego jest praca wielu naszych absolwentów w służbach mundurowych jak również podejmowanie nauki na uczelniach wyższych takich  jak: Szkoła Policji w Szczytnie czy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Warto nadmienić, że z uwagi na swoje dobre wykształcenie i umiejętności są doceniani przez pracodawców co gwarantuje szybsza karierę zawodową.

Z ofertą naszej szkoły  można się zapoznać na stronie www.zsbialybor.eu oraz w trakcie dni otwartych szkoły. Wszelkich  informacji udziela również sekretariat szkoły pod numerem telefonu 94-37-39-019 .

W imieniu własnym i rady pedagogicznej zapraszam tegorocznych  absolwentów gimnazjów do podjęcia nauki w Zespole Szkół im. Oskara Langego  w Białym Borze.  

 

Dyrektor szkoły

mgr inż. Andrzej Pastuszek

Opublikowano: 30 kwietnia 2017 08:31

Kategoria: Ogłoszenia

Zdjęcia:

Wyświetleń: 580

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.