Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

 (link otworzy duże zdjęcie)

PRZEWODNICZĄCY RADY  MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

zawiadamia, że na dzień 26 kwietnia 2017 roku na godzinę 1000
zwołał XXV sesję Rady Miejskiej w Bobolicach.

Sesja odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bobolicach.   

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.03.2017 r.

3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.

4. Sprawozdanie roczne z prac zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2016 rok oraz realizacja zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

5.  Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

6. Analiza sytemu stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Bobolice
w 2016 roku.     

7. Podjęcie uchwał  w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;

2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2017-2030;

3) udzielenia pomocy rzeczowej Województw Zachodniopomorskiemu na realizację zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Bobolice – Chociwle”;

4) zmiany nazwy ul. Świerczewskiego w Bobolicach; 

5) zmiany nazwy ul. Sawickiej w Bobolicach;

6) zmiany nazwy ul. Wandy Wasilewskiej w Bobolicach;

7) ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobolice oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli;

8) zmieniająca uchwałę w sprawie doskonalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bobolice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

8. Trybuna sołecka.

9. Trybuna obywatelska.

10. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.

11. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

     Marek Golas

Opublikowano: 30 kwietnia 2017 08:22

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 305

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.