Zmiana imion i nazwisk

USC-09
 1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawierają:

a)     dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe, numer Pesel,

b)     wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

c)     imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,

d)     wskazanie miejsca sporządzenia aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,

e)     adres do korespondencji wnioskodawcy,

f)      uzasadnienie,

g)     oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana  już decyzja odmowna.

 1. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcje zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 2. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu.
 3. Prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw  rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka – do wglądu.
 4. Jeżeli jeden z rodziców małoletniego dziecka nie żyje –odpis zgonu drugiego rodzica.
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Załączniki do karty usługi:

USC-09-01 wniosek o zmianę imienia/nazwiska

USC -09-02 wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej

Urząd Stanu Cywilnego ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach pracy urzędu:

 • pn, wt, śr. - 7.00-15.00
 • czw. - 7.00-17.00
 • pt. - 7.00-13.00

 

Skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 84zł,
 • za wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego okresu oczekiwania na ślub – 39zł

Dodatkowa:

 • ślub poza siedzibą USC ( z wyłączeniem ślubów zawieranych w stanie zagrażającym zdrowiu lub życiu, lub jeśli osoba jest pozbawiona wolności) opłata dodatkowa wynosi 1.000,00zł

Opłatę skarbową i dodatkową można uiścić:

 • w pokoju nr 9, I piętro w Urzędzie Miejskim w Bobolicach,
 • na konto: Gmina Bobolice, Bałtycki Bank Spółdzielczy O/Bobolice nr  50 8566 1013 5200 3001 0000 0000

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa załatwiane są „od ręki” po warunkiem, że akty stanu cywilnego sporządzone poza tut. Urzędem są wprowadzone do Systemu Rejestrów Państwowych. W przypadku ich braku wymagana jest druga wizyta w USC po 10 dniach roboczych (ustawowy termin dla innych USC do uzupełnienia Systemu o wymagane akty).
Ustalenie terminu ślubu cywilnego lub wydanie zaświadczenia w dniu podpisania dokumentów.
Zaświadczenie do ślubu konkordatowego ważne jest 6 miesięcy od dnia wydania.

 • Prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 28 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 z późn. zm.),
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964r. (Dz. U. z 2015, poz. 583 z późn. zm),
 • Opłata skarbowa –ustawa z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2015, poz. 783)

Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński jeśli stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając na piśmie zainteresowanych o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana może w terminie 14 dni od daty doręczenia jej pisma kierownika USC wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

- Rezerwację terminu ślubu cywilnego można dokonać najwcześniej na 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu,

- nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych 18 lat, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz pozostające w innym związku małżeńskim,

- zaświadczenie do ślubu konkordatowego można uzyskać w dowolnie wybranym USC w Polsce,

- dokumenty do ślubu cywilnego można złożyć najwcześniej na 6 miesięcy, a najpóźniej na i miesiąc przed planowanym terminem ślubu,

- małżeństwo cywilne nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów. Z ważnych względów kierownik USC może wydać zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu po złożeniu przez zainteresowanych uzasadnionego wniosku (np. zagrożenie życia, ciężka choroba),

- posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument niezwłocznie, jeżeli w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmienione zostało jego nazwisko. Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego z urzędu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska,  a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa,

-posiadacz paszportu ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie 60 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa,

- Związek małżeński można zawrzeć poza siedzibą USC jeżeli:

a) przyszli małżonkowie złożą wniosek w tej sprawie,

b) miejsce wybrane przez przyszłych małżonków znajduje się w granicach administracyjnych gminy Bobolice,

c) miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Formularze i załączniki:

USC-09-01 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska [docx, 51.26 KB]

USC-09-02 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska osoby małoletniej [docx, 46.72 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.