Obiekty przyrodnicze na terenie gminy Bobolice:

 

Ustawa o ochronie przyrody przewiduje różne formy ochrony przyrody. W gminie Bobolice istnieje 410 obiektów przestrzennych oraz 17 punktowych powołanych na podstawie wymienionej ustawy.

Do istniejących obiektów chronionych w gminie Bobolice należą:

- 3 rezerwaty przyrody,

- 2 obszary chronionego krajobrazu,

- 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy,

- 404 użytki ekologiczne,

- 17 pomników przyrody,

- 3 strefy ochronne ptaków drapieżnych.

 

  • rezerwaty przyrody:

Rezerwat przyrody "Buczyna" - Zarządzenie Ministra z dnia 04.07.2984 r. nr 17 poz. 125. Obszar położony w kompleksie leśnym na wschód od miejscowości Bobolice. Jest fragmentem drzewostanu bukowego z licznymi pomnikowymi okazami drzew. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym na terenie rezerwatu jest zespół kwaśnej buczyny niżowej z przestojami dorodnych buków zwyczajnych i nieznaczną domieszką dębów bezszypułkowych. Najstarsze rosnące tu buki liczą od 120 do 150 lat i osiągają w pierścienicy do 285 cm. Jest to naturalny las odnawiający się z samosiewów. Na terenie rezerwatu występują min. takie gatunki roślin, jak: mrzanka wonna, konwalia majowa, kruszyna pospolita oraz porosty.

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Szare" - Zarządzenie Ministra z dnia 12.07.1974r. nr 28 poz. 172. Jezioro Szare położone jest 7 km N od jeziora Pniewo. Powierzchnia rezerwatu wynosi 8,28 ha. Granica biegnie brzegiem jeziora. Długość jeziora wynosi 550 m, a szerokość 160 m. Celem ochrony jest zachowanie jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi. Piękne jezioro o krystalicznie czystej wodzie, prawdopodobnie o największej przezroczystości na Pomorzu. Jest to jezioro lobeliowe z lobelią jeziorną, poryblinem jeziornym i brzeżycą jednokwiatową. Na przyległych do jeziora mszarach licznie rośnie rosiczka okrągłolistna i rosiczka długolistna oraz występują tu: bagno zwyczajne, bagnica torfowa i borówka bagienna. Na początku pła w kontakcie z lustrem wody wykształcony jest miejscami pas szuwarów mszarowych z turzycą nitkowatą i bagienną. W miejscach bardziej oligotroficznych mszar przygiełkowy tworzy fitocenozy łącznikowe do kępowego mszaru wysokotorfowiskowego. Jest to naturalnie wykształcony ekosystem jeziora rynnowego z żywotną populacją gatunków lobeliowych. Obiekt o dużych walorach krajobrazowych i przyrodniczych.

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Piekiełko" - Zarządzenie Ministra z dnia 01.06.1965r. nr 39 poz. 196. Jezioro Piekiełko położone jest 8 km SE od Bobolic, 2,5km E od wsi Porost i 1km N od szosy z Bobolic do Białego Boru. Powierzchnia rezerwatu wynosi 9,95 ha. Granica biegnie brzegiem jeziora. Celem ochrony jest zachowanie jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi. Rezerwat położony jest w rynnie jeziornej, przebiegającej prostopadle do rynny jezior pniewskich, wśród lasu bukowego mieszanego, porastającego strome zbocza. Linia brzegowa mało urozmaicona. Brzegi piaszczyste ze słabo rozwiniętą, piaszczystą ławicą przybrzeżną. Interesujące elementy flory stwierdzone w rezerwacie: brzeżyca jednokwiatowa, elisma wodna, jeżogłówka pokrewna, nadwodnik naprzeciwlistny, poryblin jeziorny, rdestnica błyszcząca, lobelia jeziorna, wywłócznik skrętoległy. Jest to obiekt o dużych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, naturalnie wykształcony ekosystem jeziora rynnowego z żywotną populacją gatunków lobeliowych.

 

  • obszary chronionego krajobrazu:

Obszar chronionego krajobrazu "Żydowo - Biały Bór" - Tylko niewielka część gminy znajduje się w granicach tego obszaru. Utworzony został w 1975 roku, o powierzchni 12350 ha (Uchwałą Wojewody z dnia 17 listopada 1975 r. X/46/75, nr 9. poz. 49). Swoim zasięgiem obejmuje okolice Górawina, Starego Bornego, Drzewian i Zarzewia, około 1943 ha. Jego celem jest ochrona naturalnych walorów Pojezierza Bytowskiego z charakterystycznymi jeziorami lobeliowymi.

 

Obszar chronionego krajobrazu "Dolina Radwi" - Na terenie gminy leży zaledwie 6,75 ha. Utworzony został w 1975 roku, o powierzchni 3560 ha (Uchwała Wojewody z dnia 17 listopada 1975 r. X/46/75, nr 9. poz. 49). Jego celem jest ochrona walorów przyrodniczych doliny Radwi oraz zbiorników zaporowych - Rosnowo i Hajka.

 

  • zespół przyrodniczo-krajobrazowy:

W roku 1995 Wojewoda Koszaliński powołał na terenie gminy Bobolice ZPK "Dolina rzeki Chociel", o powierzchni 72,50 ha (Rozporządzenie Wojewody z dnia 7 marca 1995 r. nr 3/95, Dz. U. Woj. Koszalińskiego nr 7, poz.32). Obszar swoim zasięgiem obejmuje dolinę Chocieli z różnorodnymi zbiorowiskami bagiennymi i łąkowymi, w obrębie której występuje pełnik europejski oraz dwa inne gatunki chronione - wawrzynek wilczełyko i podkolan biały.

 

  • pomniki przyrody:

Plik z wykazem pomników przyrody do pobrania poniżej.

  Lista - pomniki przyrody

Naturalnie natura

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.