Gmina Bobolice położona jest we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Należy do jednych z największych gmin w województwie - ogólna powierzchnia wynosi 36 312 ha. Sąsiaduje z gminą Biały Bór, Tychowo, Świeszyno, Manowo, Szczecinek i Grzmiąca, Polanów.

 

Pod względem geograficznym niemal cały teren Gminy znajduje się w dwu jednostkach fizyczno-geograficznych -Pojezierze Bytowskie i Równina Białogardzka. Tylko mały obszar, położony na północ od Pradoliny Pomorskiej, zaliczony został do jednostki Wysoczyzna Polanowska, a obszar położony na południe od Porostu do jednostki Równina Charzykowska.

 

Pod względem klimatycznym niższa część północna i zachodnia Gminy znajduje się częściowo w krainie klimatycznej "Pas północny Pojezierza Pomorskiego", a pozostała w krainie Pojezierze Miastecko-Bytowskie.

 

Przez Gminę przebiega południkowo droga krajowa nr 11 Kołobrzeg -Koszalin -Bobolice- Szczecinek - Poznań oraz droga krajowa nr 25 Bobolice - Biały Bór - Człuchów zodgałęzieniami do Bydgoszczy i Warszawy. W Bobolicach drogi krajowe krzyżują się z wojewódzkimi i regionalnymi. Cechą sieci drogowej jest promienisty układ dróg z centrum wBobolicach.

 

W obrębie Gminy teren jest silnie zróżnicowany pod względem wysokości. Najniższy punkt znajduje się w dolinie Radwi (ok. 65,0 m n.p.m.), a najwyższy w rejonie lesistych wzniesień położonych na zachód od Bobolic w okolicy wsi Chmielno (216,6 m n.p.m.). Większość obszaru Gminy znajduje się powyżej 150 m n.p.m. i jest związana z głównym grzbietem wzniesień pozostawionych przez lądolód. Od wsi Chmielno główny grzbiet przebiega równoleżnikowo w kierunku wschodnim (Miastko). Od Chmielna największe wzniesienia przebiegają w kierunku południowym (Dalęcino) i dopiero od tego miejsca skręcają na zachód. Główny grzbiet strefy marginalnej został bardzo mocno rozcięty przez doliny rzek Chociel, Debrzyca - Łęczna, które płyną w kierunku północnym do doliny Radwi (Pradoliny Pomorskiej). Pradolina Pomorska ma tutaj swoje południowe odgałęzienie i stanowi bazę erozyjną dla wszystkich dopływów biorących swój początek w wewnętrznej (północnej) strefie marginalnej. Różnica wysokości w rejonie dolin rzecznych wynosi 40-50 m. Północny i zachodni skłon garbu marginalnego ma duże pochylenie, jest obszarem źródliskowym wielu rzek (Chociel, Łozica, Trzebiegoszcz, Chotla, Leśnica, Darginka, Bielica). Wiele z tych rzek płynie w głębokich jarach i wąwozach.

Największy wpływ na rzeźbę terenu, oprócz najwyższych wzniesień morenowych strefy marginalnej, mają przede wszystkim Pradolina Pomorska i dolina rzeki Chociel. Pradolina Pomorska ma bardzo szerokie dno (2,0 - 3,0 km), dodatkowo pogłębione obniżeniem rzeki Radwi. Dolina Chocieli jest bardzo zróżnicowana. Składa się z kilku szerokich obniżeń i odcinków przełomowych. Największe obniżenie o charakterze rozgałęzionej kotliny znajduje się w obszarze źródliskowym powyżej Bobolic. Od Bobolic do ujścia do Radwi rzeka płynie w dolinie o zmiennym kształcie - miejscami w szerokiej dolinie, miejscami w przełomach rzecznych.

 

Warunki wodne:

Gmina Bobolice odznacza się bogatymi zasobami wodnymi, na które składają się rzeki (głównie Radew i Chociel), liczne jeziora, małe oczka wodne, wody zawarte w bagnach i wody gruntowe. Interesującym zjawiskiem na terenie gminy jest występowanie rozległych obszarów źródliskowych wielu rzek i większych cieków (często bez nazwy), które należą do zlewni Parsęty. Rzeka Radew i jej dopływy są największymi ciekami prawej części dorzecza Parsęty. Górna Radew (od źródeł do ujścia rzeki Chociel) z rzekami: Chociel, Chotlą, Łęczną, Debrzycą i Dreżnianką odwadnia prawie cały obszar gminy Bobolice, a także południową część gminy Polanów oraz wschodnie tereny gmin Manowo i Tychowo. Dolina Radwi jest silnie rozbudowana i na terenie gminy wykorzystuje spadki rozległej Pradoliny Pomorskiej. Jej początek znajduje się między Kępskiem i Drzewianami przy wylocie głębokich rynien subglacjalnych- rzeki Debrzycy i Łęcznej. Natomiast rzeka Chociel ma swoje źródła koło Bobolic i na odcinku od Porostu do Głodowej składa się z czterech rozległych zagłębień przedzielonych progami, które w przeszłości były oddzielnymi zbiornikami wodnymi.

 

Przyroda:

Do najważniejszych cech charakteryzujących gminę pod względem przyrodniczym należą: unikalne jeziora oligotroficzne z roślinnością lobeliową; unikalnie zachowana roślinność mszarna na torfowiskach kotłowych (torfowiska wysokie); roślinność związana z dolinami rzecznymi, wąwozami i jarami, w tym bogate łęgi przystrumykowe; liczne źródliska; torfowiska źródliskowe i mechowisk oraz rozległej buczyny pomorskiej i grądu środkowoeuropejskie. Największą osobliwość florystyczną tego obszaru są gatunki, które po za stanowiskami na Pomorzu w innych rejonach kraju nie występują lub są rzadkie. Na uwagę zasługują relikty glacjalne - wielosił błękitny i jeżogłówka pokrewna oraz mchy.

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.