Akty prawne:


USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,   Prawo o stowarzyszeniach

  Rozporządzenie z 24.10.2018 r. w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania - obowiązuje od 01.03.2019 r.,


 

    Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania - obowiązuje do 01.03.2019 r.,


USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,


USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,


USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,


USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity),


USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.


Akty prawa miejscowego:


UCHWAŁA Nr XLIII/396/2010 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Uchwała Nr XLVI/425/10 Rady Miejska w Bobolicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


UCHWAŁA Nr X/85/11 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 30 sierpnia 2011 roku. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród przyznawanych ze środków budżetu Gminy zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.


Uchwała Nr XXXII/292/2013 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 października 2013 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.


UCHWAŁA Nr XI/98/15 RADY MIEJSKIEJ w Bobolicach z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.