Ustawa o strażach gminnych (miejskich)

Głównym aktem normatywnym, który reguluje tworzenie, funkcjonowanie i kompetencje straży gminnych jest:

  Ustawa o Strażach Gminnych (Miejskich)

zgodnie z którą straż gminna (miejska) strzegąc porządku na terenie gminy spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Do głównych zadań straży należy: 

- ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

- czuwanie nad przebiegiem imprez publicznych,

- kontrola oznakowania i oświetlenia ulic i posesji,

- sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,

- kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno-remontowych prowadzonych na terenie gminy,

- ochrona środowiska naturalnego przed jego degradacją,

- asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,

- informowanie o zauważonych awariach, przestępstwach, osobach nieprzytomnych lub wymagających natychmiastowej pomocy odpowiednich służb, instytucji, administratorów,

- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania jeśli znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu,

- kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

 

Realizując swoje zadania straż miejska działa samodzielnie, wspólnie z przedstawicielami innych służb powołanych do ochrony porządku publicznego, a także z Policją. Wykonując w/w zadania strażnicy mają prawo do:

- udzielania pouczeń,

- legitymowania osób,

- ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia,

- nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego,

- usuwania i blokowania pojazdów,

- wydawania poleceń,

- zwracania się o pomoc do instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej,

- obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych przy użyciu środków technicznych.

 

Strażnik straży miejskiej jest uprawniony do stosowania wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie środków przymusu bezpośredniego, którymi są:

- siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,

- kajdanki,

- pałki obronne wielofunkcyjne,

- ręczne miotacze gazu,

- paralizatory elektryczne,

- psy obronne,

- broń palna bojowa.

 

Do obowiązków strażnika należy:

- przestrzeganie prawa, rzetelne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,

- poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,

- zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,

- podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

- zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,

- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

- zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.Regulamin Straży Miejskiej w Bobolicach

Funkcjonowanie Straży Miejskiej w Bobolicach w sposób szczegółowy wyznacza:

Regulamin Straży Miejskiej w Bobolicach

 

Regulamin ten określa:

1) zadania i zakres działania Straży Miejskiej w Bobolicach,

2) zakres uprawnień i obowiązków strażników,

3) zakres odpowiedzialności strażników,

4) nagrody i kary,

5) strukturę organizacyjną straży.Grzywny nakładane w drodze mandatu karnego

Wykroczenia, za które strażnicy uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zostały ujęte w: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

(z dnia 17 listopada 2003r.)

Rozporządzenie 17.11.2003ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

(z dnia 10 października 2008r) zmieniające w/w rozporządzenie.

Rozporządzenie 10.10.2008


Rozporządzenie ministra precyzuje:

1) uprawnienie strażników straży miejskich do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

2) wykaz wykroczeń, za które strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

3) warunki i sposób wydawania strażnikom upoważnień do nakładania grzywien.Sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego określa:

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (z dnia 22 lutego 2002r.)

Rozporządzenie 22.02.2002

Współpraca straży gminnych z Policją

 

Obowiązek współpracy Policji ze strażami miejskimi powstaje w chwili powołania straży miejskiej i przekazania regulaminu straży właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji. Zasady współpracy pomiędzy w/w jednostkami reguluje:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (z dnia 14 kwietnia 1998r.)

Rozporządzenie 14.04.1998

Policja współpracuje ze strażami w realizacji ich ustawowych zadań, przy czym współpraca ta, w szczególności polega na:

 

1) stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego,

2) zorganizowaniu systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami,

3) koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie,

4) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych,

5) organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.Czynności wykonywane przez strażników gminnych

 

Zakres i sposób wykonywania przez strażników gminnych niektórych czynności jest regulowany przez:ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW (z dnia 02 listopada 2004r.)

Rozporządzenie 2.11.2004


Rozporządzenie określa zakres i sposób:

1) legitymowania przez strażników miejskich osób, w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości,

2) ujmowania przez strażników miejskich osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

3) żądania przez strażników miejskich niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

4) zwracania się przez strażników miejskich, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2002r. Nr 7, poz. 58, z póź. zm.),

5) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.