Poniżej podajemy ważniejsze akty prawne dotyczące kierowców i ruchu drogowego:

USTAWA PRAWO O RUCHU DROGOWYM (z dnia 20 czerwca 1997r.)

Prawo o ruchu drogowym

USTAWA (z dnia 11 maja 2007r.) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ustawa 11.05.2007 

Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu.

Przyjęta w dniu 11 maja 2007 roku nowelizacja wprowadza szereg zmian, w tym także daje strażom gminnym nowe możliwości m.in. rozszerza uprawnienia strażników podczas kontroli ruchu drogowego.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (z dnia 20 grudnia 2002r.) w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Rozporządzenie 20.12.2002

Rozporządzenie określa sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego; warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego; tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji; warunki i tryb występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi; jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia; podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (z dnia 18 lipca 2008r.) w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Rozporządzenie 18.07.2008

Rozporządzenie określa organizację, szczegółowe warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego; wymagany sposób zachowania się kontrolowanego uczestnika ruchu drogowego; szczegółowe warunki wykonywania kontroli ruchu drogowego przez strażników gminnych (miejskich), strażników leśnych, funkcjonariuszy straży parku oraz pracowników zarządów dróg.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (z dnia 31 lipca 2002r.) w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Rozporządzenie 31.07.2002

Rozporządzenie określa znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.

 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (z dnia 24 listopada 2003r.) w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Rozporządzenie 24.11.2003

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (z dnia 05 listopada 2008r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Rozporządzenie 5.11.2008

Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy. Wysokość grzywien została podana w załączniku do rozporządzenia. Poniżej prezentujemy wyciąg z załącznika przedstawiający informacje dotyczące wysokości grzywien i liczby punktów karnych za wykroczenia polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości.

 bobolice2316jpg [441x555]

* powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.u. z 2003r. nr 58, poz. 515, nr 124, poz. 1152, nr 130, poz. 1190, nr 137, poz. 1302, nr 149, poz. 1451 i 1452, nr 162, poz. 1568 i nr 200, poz. 1953).

[1] Rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.u. nr 170, poz. 1393).

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.