DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości zamieszkałych 

  Deklaracja 2016

 ZAKAZ SPALANIA ŚMIECI W PIECACH DOMOWYCH !

 W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Bobolice - szczególnie osobom zamieszkującym na osiedlach domków jednorodzinnych - o obowiązującym ustawowym

  BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW

 w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z  troską o zdrowie i życie mieszkańców.

 Podczas spalania z kominów wydobywają się toksyczne związki chemiczne takie jak: dioksyny, furany, chlorowodór, cyjanowodór, fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie, które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie. Substancje te zanieczyszczają środowisko i są przyczyną występowania chorób nowotworowych, alergii, chorób krążenia, obniżają też naszą odporność.

 NIELEGALNE PALENIE = PŁACENIE

Konsekwencje nielegalnego wypalania śmieci:

  • mandat w wysokości 500 zł;
  • grzywna w wysokości nawet do 5.000 zł lub kara aresztu;
  • wszczęcie postępowania w trybie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
  • wystąpienie przez sąsiadów z powództwem o niezwłoczne zaprzestanie uciążliwych działań np. uporczywego zadymiania;
  • zły stan przewodów kominowych – odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach jest częstą przyczyną zapalania się instalacji i pożaru domu.

 

Mając na uwadze zdrowie nas wszystkich, Straż Miejska w Bobolicach rozpocznie kontrole palenisk domowych, zwłaszcza w budynkach, z których wydostający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Strażnicy mają prawo wejść do budynku by zweryfikować czym właściciel nieruchomości pali w piecu. Osoby, które palą w piecach odpady powinny się liczyć z surowymi sankcjami!

Miejmy na uwadze zdrowie swoje i innych ludzi. Dbajmy o środowisko!

UWAGA: zmiana kolorystyki !

Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) a w związku z tym nowe, ogólnopolskie, zasady segregacji odpadów komunalnych o czym informowaliśmy Państwa w marcowym wydaniu BWS. W naszej gminie system zapewnia odbiór wszystkich frakcji wymaganych rozporządzeniem. Tak jak dotychczas, odpady będą dzielone na cztery frakcje, jednak zmieni się kolorystyka dwóch z czterech worków do segregacji, tj.:

1. szkło umieszczane będzie w workach koloru zielonego z napisem „SZKŁO” a nie tak jak dotychczas koloru białego,

2. odpady ulegające biodegradacji umieszczane będą w workach koloru brązowego z napisem „BIO” a nie jak dotychczas koloru zielonego.

 

Kolorystyka pozostałych worków nie ulegnie zmianie, tj.

1. papier, tak jak dotychczas, będzie umieszczany w workach bądź pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”,

2. tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, tak jak dotychczas, będą umieszczane w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,

Niebawem otrzymacie Państwo od Firmy PGK Koszalin worki na odpady segregowane, których kolorystyka jak i oznaczenie będzie zgodne z nowym rozporządzeniem. 

Prosimy o zwrócenie uwagi na nową kolorystykę i segregację odpadów do prawidłowych worków.

 JUŻ WKRÓTCE NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Od dnia 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) a w związku z tym nowe, ogólnopolskie, zasady segregacji odpadów komunalnych. Gminy będą miały czas do 31 grudnia 2017 r. na oznaczenie w sposób zgodny z rozporządzeniem worków i pojemników do segregacji odpadów oraz czas do 30 czerwca 2022 r. na dostosowanie kolorystyki worków i pojemników na odpady. Zgodnie z rozporządzeniem na terenie naszej Gminy, tak jak dotychczas, odpady będą dzielone na cztery frakcje, jednak zmieni się kolorystyka jak i napisy na niektórych workach i pojemnikach na odpady, tj.:

1. papier, tak jak dotychczas, będzie umieszczany w workach bądź pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,

2. tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, tak jak dotychczas, będą umieszczane w workach bądź pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,

3. szkło ulegnie zmianie i umieszczane będzie w workach bądź pojemnikach koloru zielonego z  napisem „Szkło” a nie tak jak dotychczas koloru białego,

4. odpady ulegające biodegradacji również ulegną zmianie i umieszczane będą w workach bądź pojemnikach koloru brązowego z napisem „Bio” a nie jak dotychczas koloru zielonego.

 

Instrukca wskazuje w jaki sposób należy prawidłowo segregować Instrukcja segregacji odpadów

Uwaga na odpady niebezpieczne

 

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w stacjonarnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK-u) zlokalizowanym na terenie przyległym do nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Boboliczki, czynnym środa:1030÷1630, sobota: 800÷1400, tel. 502-744-188.

 

 I N F O R M A C J A

 

Zgodnie z Rozdziałem 2, art. 3 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Burmistrza Bobolic posiadają następujące podmioty: 

 

Lp

Nr rejestrowy

Nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby podmiotu

1

NŚ/1/2012

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

2

NŚ/2/2012

REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział w Barwicach

ul. Czaplinecka 12, 78-460 Barwice

3

NŚ/3/2012

ATF Sp. z o.o. Sp. k.

Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

4

NŚ/4/2012

Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Ekosan" Krystyna Czopik

Chałupy 20 B, 76-024 Świeszyno

5

NŚ/7/2013

Usługi Komunalne BŁYSK Krzysztof Denis

ul. P. Wasznika 12, 78-550 Czaplinek

 

Podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Gminę Bobolice w zakresie odbioru odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

2. Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z ternu Gminy Bobolice:

 Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sianowie, ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów.

 3. Osiągnięty przez Gminę poziomy:

 

Lp

 

Rodzaj wskaźnika

Poziom osiągnięty

w 2014 roku [%]

Poziom wymagany rozporządzeniem w 2014 roku [%]

Poziom osiągnięty

w 2015 roku [%]

Poziom wymagany rozporządzeniem w 2015 roku [%]

Poziom osiągnięty

w 2016 roku [%]

Poziom wymagany rozporządzeniem w 2016 roku [%]

1

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

 

23,16

 

14

 

28,84

 

16

 

25,33

 

18

2

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

11,06

 

50

 

9,44

 

50

 

0

 

45

3

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

100

 

38

 

92,42

 

40

 

79,75

 

42

 4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 Prowadzący punkt: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin.

Punkt zlokalizowany jest na terenie przyległym do nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Boboliczki (działka nr 61, obręb ewidencyjny Boboliczki, gmina Bobolice) PSZOK tj., ok. 400 m od miasta Bobolice w kierunku miejscowości Gozd. PSZOK czynny jest: środa: 1030 ÷ 1630 sobota: 800 ÷ 1400.  W PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

 1)      przeterminowane leki;

 2)      zużyte baterie i akumulatory;

 3)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki itp.);

 4)      metal;

 5)      opakowania wielomateriałowe;

 6)      meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 7)      odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, pochodzące z drobnych remontów i rozbiórek;

 8)      zużyte opony;

 9)      odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj, resztki farb, lakierów, klejów żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, chemikalia, środki ochrony roślin, przepracowane oleje i inne);

 10)  tekstylia i odzież;

 11)  odpady zielone,

 12)  popiół.

 5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na terenie przyległym do nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Boboliczki (działka nr 61, obręb ewidencyjny Boboliczki, gmina Bobolice) Prowadzący punkt: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin.

 Ulotka -zostań ekologicznym konsumentem- Strona 1 - Ulotka -zostań ekologicznym konsumentem- Strona 1
Ulotka -zostań ekologicznym konsumentem- Strona 2 ulotka-zostań ekologicznym konsumentem Strona 2

Ulotka-wiedzą-to-wszystkie-dzieci-jak-ważna-jest-segregacja-śmieci - Strona 1 - Ulotka-wiedzą-to-wszystkie-dzieci-jak-ważna-jest-segregacja-śmieci-str1
Ulotka-wiedzą-to-wszystkie-dzieci-jak-ważna-jest-segregacja-śmieci -  Strona 2 Ulotka-wiedzą-to-wszystkie-dzieci-jak-ważna-jest-segregacja-śmieci -  Strona 2

 

ZASADY PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA ODPADÓW DO ODBIORU

 1. Pojemniki z odpadami zmieszanymi oraz worki z odpadami segregowanymi należy wystawiać w widocznym miejscu przed posesją w dniu wywozu odpadów, zgodnie z harmonogramem, do godziny 700.

2. Odpady należy segregować i umieszczać w odpowiednich workach zgodnie z instrukcją segregacji odpadów.

3. Pełen worek z odpadami segregowanymi należy związać lub zakleić.

4. Na worek należy nakleić właściwy kod kreskowy identyfikujący właściciela nieruchomości, np. na pełen worek z plastikiem należy nakleić nakleję z kodem kreskowy i nazwą plastik.

5. Kod kreskowy należy umieścić na każdym wystawionym worku po jego napełnieniu w miejscu uniemożliwiającym jego zniszczenie (zgniecenie i zmoknięcie).

6. Naklejki z kodami kreskowymi na worki do segregacji odpadów należy przyklejać dopiero w dniu wystawienia worków do odbioru przez firmę PGK Koszalin. Dzięki temu naklejki nie ulegną zniszczeniu, nie będą nieczytelne i nie będzie utrudnień podczas odczytu danych zawartych w kodzie kreskowym.

7. Do odbioru należy wystawiać wyłącznie pełne worki z odpadami segregowanymi.

Wszelkie przypadki braku bądź wyczerpania zapasu naklejek z kodem kreskowym, braku worków do segregacji odpadów należy zgłaszać co najmniej 7 dni przed dniem odbioru odpadów do Pani Justyny Wolskiej Urząd Miejski w Bobolicach pok. nr 15A, mailowo na adres: j.wolska@bobolice.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu  94-345-84-27.

 Ewentualny brak odbioru odpadów przez firmę PGK Koszalin należy zgłosić najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia odbioru odpadów określonego w harmonogramie do Urzędu Miejskiego w Bobolicach. W przypadku potwierdzenia przez firmę PGK Koszalin braku odbioru odpadów ze zgłaszanej nieruchomości odbiór odpadów nastąpi podczas wyznaczonego dodatkowego terminu odbioru.

 

 CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE ODPADÓW

CZY WIECIE ŻE ………?

 SZKŁO -Jedna tona szkła to około 3300 sztuk nowych, półlitrowych butelek. Produkty ze szkła ( butelki, słoiki itp.) w 100% nadają się do ponownego przetworzenia, każdy z nas wyrzuca roczne 56 opakowań szklanych nadających się do recyklingu.

Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 tysięcy ton szkła. Z odzyskanej stłuczki szklanej można wyprodukować nowe butelki, włókna izolacyjne, watę szklaną i wiele innych.

Szklana Butelka rozkłada się 4000 lat – szkło jest bardzo odporne na rozkład.

BUTELKA PET- Charakteryzuje się znikoma wagą, dużą odpornością na czynniki zewnętrzne, stąd też jej popularność wśród opakowań. Z jednej tony butelek PET może powstać 1000 polarów. Z plastikowych butelek można również utworzyć takie popularne tkaniny kobiece jak pończochy i rajstopy. Na zrobienie jednego ciepłego polaru wystarczy zaledwie 35 butelek PET. Butelka PET rozkłada się od 100 do 1000 lat. Plastik nie ulega rozkładowi pod wpływem kontaktu z wodą, gdyż jej nie chłonie.

PAPIER- Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew. Ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie 6 metrowej sosny.

Jedna sześćdziesięcioletnia sosna produkuje tyle tlenu w ciągu doby, ile wynosi dobowe zapotrzebowanie trzech osób, czyli około 1350-1800 litrów. Ze 100 ton makulatury można wytworzyć aż 30 ton papieru, co pozwala zaoszczędzić około 1530 drzew. Papier rozkłada się od 3 do 5 miesięcy. W środowisku wilgotnym najpierw rozwarstwia się a następnie ulega rozkładowi pod wpływem grzybów czy pleśni.

Każde 100 kg papieru to średniej wielkości dwa drzewa, przy czym należy wiedzieć, że jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen dla 10 osób.

PAPIEROS- Zawiera około 200 substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego, głównie substancje smołowe i fenole. Wyrzucany niedopałek zatruwa 1m3 gleby natomiast wyrzucany do rzeki czy jeziora aż 100m3 wody. Niedopałek z filtrem rozkłada się przez 1-2 lata, końcówka filtrująca zawiera syntetyczny octan celulozy, którego bakterie i grzyby „ nie znają”, niedopałek bez filtra znika znacznie szybciej już po 3-4 miesiącach.

ZAPAŁKA- Rozkłada się 6 miesięcy. Do produkcji zapałek używa się drewna topolowego i świerkowego. Zapałka w wilgotnym miejscu przetrwa pół roku, zanim grzyby rozłożą ligninę, główny składnik drewna.

JEDNORAZOWA ZAPALNICZKA- Rozkłada się aż 100 lat. Stal zaczyna rdzewieć dopiero po dwóch latach. Część plastikowa pozostaje przez długi czas nietknięta.

PUSZKA PO NAPOJU- Rozkłada się 10 lat aby rdza zaatakowała stal pokrytą warstwą cyny i farby, przynajmniej dwa razy musi się trafić deszczowe lato. Aluminium rozkłada się wolniej (nawet 100 lat), gdyż jest mniej wrażliwe na korozję.

Recykling 1 aluminiowej puszki może wytworzyć energie do zasilania telewizora przez 3 godziny.

GUMA DO ŻUCIA- Rozkłada się około 5 lat. Początkowo rozkładająca się guma lepi się np. do podeszwy przechodniów. To pierwszy mechaniczny etap rozkładu, następnie kruszeje pod wpływem zmiennych czynników atmosferycznych np. światła, tlenu i mrozu.

TOREBKA FOLIOWA- Rozkłada się około 100-400 lat. Z 1 tony folii można zrobić ponownie 55550 toreb na zakupy. Energia odzyskana z jednej torby plastikowej to 10 minut świecenia 60- watowej żarówki.

SAMOCHÓD- To prawdziwy problem w gospodarce odpadami. Co roku zwiększa się liczba wraków samochodów. Wyposażenie samochodu to prawdziwe zagrożenie dla środowiska naturalnego, z czego największym są płyny: hamulcowy, chłodniczy, resztki paliwa oraz elektrolity z akumulatora. Średniej wielkości samochód ważący około 1000kg składa się z 710 kg żelaza i stali, 90kg cynku, 30kg szkła, 22kg aluminium, 10 kg ołowiu, 6kg miedzi, 5kg cynku oraz 67kg innych metali i substancji. Większość z nich to odpady niebezpieczne. Dlatego też istnieje konieczność utylizacji wraków samochodów. Oddając swój samochód na złom chronimy środowisko.

DLATEGO WARTO SEGREGOWAĆ ODPADY !


GOSPODARKA ODPADAMI

Z dniem 1 stycznia 2016 roku Gmina Bobolice przystąpiła do projektu Gminy Miasta Koszalin „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego – etap I”. Zgodnie z założeniami projektu wszystkie odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie przeznaczonych do składowania przekazywane będą do regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sianowie.

 

W załączniku projekt ulotki dotyczący: Systemu gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcenia odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap I - ulotka w załączniku do pobrania: ulotka dotycząca projektu systemu gospodarki odpadami


UWAGA !

od dnia 1 lutego 2019 roku

miesięczna stawka opłaty za odpady

w przypadku deklaracji segregacji odpadów wynosi

dla 5 osób i więcej – 82,50 złotych.

Pozostałe stawki opłaty pozostają bez zmian.

Uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach Nr IX/68/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty nieruchomości zamieszkałych.

________________________________________________________________________


Zgodnie z Rozdziałem 2, art. 3 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.):

1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Burmistrza Bobolic posiadają następujące podmioty:

Nr rejestrowy, Nazwa przedsiębiorcy ,Adres siedziby podmiotu

1. NŚ/1/2012 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

2. NŚ/2/2012 REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział w Barwicach ul. Czaplinecka 12, 78-460 Barwice

3 NŚ/3/2012 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "EKO - FIUK" S.C. ul. Świerczewskiego 2b, 78-320 Połczyn Zdrój

4. NŚ/4/2012 Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Ekosan" Krystyna Czopik Chałupy 20 B, 76-024 Świeszyno

5. NŚ/5/2013 Zakład Usług Leśnych-Rolnych LAS-ROL Andrzej Bodnar ul. Działkowa 1, 76-020 Bobolice

6. NŚ/6/2013 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka Z O.O. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

7. NŚ/7/2013 Usługi Komunalne BŁYSK Krzysztof Denis ul. P. Wasznika 12, 78-550 Czaplinek

8. NŚ/9/2013 P.H.U. JAR Regina Gębarowska ul. Matejki 12/2, 75-543 Koszalin

9. NŚ/10/2013 Zakład Usług Remontowo-Budowlanych, Melioracyjnych, Drogowych, Rolniczych, Roman Demczur ul. Tomeckiego 11, 76-020 Bobolice

10. NŚ/11/2013 JAN - MAR Jan Chowaniec ul. Plac Chrobrego 5/5, 76-020 Bobolice

 

Podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Gminę Bobolice w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

 

2. Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z ternu Gminy Bobolice:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sianowie ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów

 

3. Osiągnięty przez Gminę Bobolice w 2013 roku:

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 15,87%. Poziom wymagany na 2013 rok wynosi 12%. Gmina osiągnęła wymagany poziom.

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 30,42%. Poziom wymagany na 2013 rok wynosi nie więcej niż 50%. Gmina osiągnęła wymagany poziom.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%. Poziom wymagany dla odpadów tego typu w 2013 roku wynosi 36%. Gmina osiągnęła wymagany poziom.


4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na działce Nr 61 obręb ewidencyjny Boboliczki, teren przyległy do nieczynnego składowiska odpadów. PSZOK zlokalizowany jest ok. 400 m od miasta Bobolice w kierunku miejscowości Gozd. Stacjonarny PSZOK czynny jest: środa: 1100 ÷ 1700 sobota: 800 ÷ 1400 . W stacjonarnym PSZOK-u przyjmowane są, m.in.: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte kartridże i tonery, metal, opakowania wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i rozbiórek, zużyte opony, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, tekstylia i odzież, popiół.

 

5. Możliwość dostarczenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


 PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW ROZSTRZYGNIĘTY.

Uprzejmie Państwa informujemy, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Bobolice" została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Komunalna 5, 75 ? 724 Koszalin.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na okres od 15 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Przez okres obowiązywania nowej umowy warunki odbioru odpadów przez firmę PGK Koszalin pozostaną bez zmian.


Przypominamy, iż odpady problematyczne w tym wielkogabarytowe można oddać nieodpłatnie do stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK zlokalizowanego na terenie przyległym do nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Boboliczki.

Stacjonarny PSZOK czynny jest:

środa: 11.00 - 17.00

sobota: 8.00 - 14.00

tel. 502 - 744 - 188


INFORMACJA

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ KOREKTĘ DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

 

Zgodnie z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach Nr XXX/280/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r.) korektę deklaracji należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji, np.:

1. zmiany liczby osób faktycznie zamieszkałych na danej nieruchomości (nie utożsamiać z liczbą osób zameldowanych) np.:

* przybycia dodatkowych osób, które faktycznie mieszkają na danej nieruchomości (nie muszą być zameldowane),

* narodzin dziecka,

* zgonu członka rodziny,

* zmniejszenia liczby osób spowodowanego wyjazdem poza teren gminy bądź kraju na okres co najmniej miesiąca,

* zmniejszenia liczby osób spowodowanego przebywaniem dziecka w internacie,

2. zmiany miejsca zamieszkania,

3. zmiany właściciela nieruchomości,

4. zmiany nazwiska,

5. zmiany sposobu zbiórki odpadów np.

* ze zbiórki w sposób zmieszany na zbiórkę w sposób segregowany,

* ze zbiórki w sposób segregowany na zbiórkę w sposób zmieszany,

Uwaga!!! W przypadku sprzedaży nieruchomości należy również złożyć korektę deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W przypadku, gdy korekta deklaracji zostanie złożona np. w miesiącu październiku 2014 r., opłatę za gospodarowanie w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc październik 2014 r., która jest płatna do 15-stego listopada 2014 r.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy właściciel nieruchomości sam, bez złożenia do Urzędu korekty deklaracji, wpłaci większą lub mniejszą kwotę opłaty za odpady z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób faktycznie zamieszkałych na nieruchomości, opłata będzie naliczana w wysokości wynikającej z ostatniej deklaracji pomimo innej kwoty wpłaty.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, Justyna Wolska, pok. 19, tel. 94-345-84-27, e-mail: j.wolska@bobolice.pl.

 


SEGREGACJA SIĘ OPŁACA!

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane jest niższa. Segregując odpady zapłacisz o 50% mniejszą stawkę opłaty niż ich nie segregując. Segregacja to czysty zysk.

Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię. Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.

Rady na odpady.

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak "produkuje" 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu ochronimy środowisko, nasze otoczenie będzie ładniejsze, oraz zmniejszą się koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami. Co zatem możemy zrobić:

1. Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.

2. Wybieraj produkty trwałe.

3. Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.

4. Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu torbę wielokrotnego użytku, jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie, że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.

5. Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.

6. Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).

7. Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.

8. Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.

9. Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.

10. Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

 

Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo, produkując puszkę ze złomu, można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium. Zbierając makulaturę oszczędzamy drzewa, a więc lasy przed wycinaniem, ograniczamy zużycie wody do produkcji papieru o 60%, przyczyniamy się do obniżenia zanieczyszczenia powietrza przez papiernie o około 75%. Stłuczka szklana zmniejsza zużycie paliw, zmniejsza emisję szkodliwych spalin, zmniejsza zużycie surowców naturalnych np. piasku, w 100% nadaje się do powtórnego użytku oraz zmniejsza o około połowę zużycie wody.

Segregacja to czysty zysk.


Kontrole utrzymania czystości i porządku na posesjach.

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku na posesji. Odpady powstałe na terenie nieruchomości zbierane być powinny zgonie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bobolice (Uchwała Nr XXVI/243/13 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca 2013 r.). Wytworzone na posesji odpady powinny być umieszczane w pojemniku na odpady zmieszane a w przypadku segregacji odpadów w workach na odpady segregowane. Odpady należy przekazywać firmie PGK Koszalin świadczącej usługę odbioru odpadów nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bobolice. Odpady komunalne to wszelkie śmieci, które powstają w gospodarstwach domowych, a więc nie tylko kuchenne odpadki, ale również meble oraz inne odpady wielkogabarytowe typu materace, kanapy, krzesła, lodówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony czy gruz z remontowanego domu. Wszystkie te odpady powinny być gromadzone w odpowiednich pojemnikach bądź workach i wywożone do przeznaczonych do tego celu instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Niedopuszczalne jest, aby zalegały na posesjach. Wszelki nadmiar zgromadzonych odpadów na posesji można dostarczyć nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie przyległym do nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Boboliczki. Odpady przyjmowane są w każdą środę w godz. 1100-1700 oraz sobotę w godz. 800-1400. Odpady odbierane będą również sprzed posesji przez mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dniach 10 bądź 17 maja 2014 r. zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości.

Konsekwencje nieprzestrzegania czystości i porządku na posesji.

Właściciel, który nie spełnia obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku, może być ukarany grzywną. Straż Miejska jest uprawniona do wystawiania w takich wypadkach mandatów karnych. W razie rażących naruszeń przepisów sprawa może skończyć się w sądzie. Kara grzywny może wynieść nawet do 1.500 zł. Uchylanie się od nałożonego ustawą obowiązku może skutkować również wykonaniem prac porządkowych na wniosek Urzędu przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów z terenu gminy Bobolice, a kosztami wykonania ww. prac obciążeni zostaną właściciele nieruchomości. Informujemy również, iż Straż Miejska w Bobolicach przeprowadza systematyczne kontrole sprawdzające, jak właściciele nieruchomości utrzymują czystości i porządek na posesjach oraz czy na kontrolowanych terenach nie ma zalegających śmieci, gruzu i innych odpadów.

Dbanie o czystość to obowiązek nas wszystkich - wygląd miasta i gminy jest wizytówką wszystkich mieszkańców. Jeżeli zależy nam na mieszkaniu w zadbanym miejscu zacznijmy od porządkowania swojego otoczenia wykorzystując sprzyjającą, wiosenną aurę.

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.