Partnerstwo Publiczno - Prywatne w Gminie Bobolice

Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa1, 76-020 Bobolice informuje, iż poszukuje partnera prywatnego do wspólnej realizacji zadań w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pod nazwą: 

1. Budowa Domu Późnej Starości wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu i z niezbędną infrastrukturą techniczną.

2. Budowa zakładu przetwórstwa i chłodnictwa rolno - spożywczego oraz skup płodów rolnych i runa leśnego z infrastrukturą techniczną

3. Budowa i zarządzanie zapleczem hotelowym dla obiektów sportowych wraz z częścią komercyjną w Bobolicach.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.bobolice.pl w zakładce Gospodarka w dziale Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

 

W dniu 16-02-2015 r. upłynął termin składania wniosków o udział w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ? Budowa Domu Późnej Starości

z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego?.

W wyznaczonym terminie wpłynął jeden wniosek, złożony przez firmę Warbud PPP 2 Sp. zoo

z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia negocjacji w celu doprecyzowania przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz szczegółowych zasad współpracy zawartych

w umowie o partnerstwie publiczno prywatnym.


W dniu 17.11.2014r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie na wybór partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa Domu Późnej Starości

z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Gminy Bobolice".

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane dla niniejszego przedsięwzięcia zostało umieszczone na stronie internetowej Podmiotu Publicznego - www.bip.bobolice.pl w dziale Gospodarka, zakładka Zamówienia publiczne oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bobolicach.

Termin składania wniosków o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wyznaczony został na dzień 16.02.2015 r. do godz. 11:00

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do składania wniosków o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym.

 

W dniu 09.09.2014r. postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. ?Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Gminy Bobolice? zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym na składanie wniosków o udział w postępowaniu tj. 09-09-2014r. do godz.11:00 nie wpłynął żaden wniosek o o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym.

 

W dniu 21.07.2014r. zostało ogłoszone postępowanie na wybór partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Gminy Bobolice".

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane dla niniejszego przedsięwzięcia zostało umieszczone na stronie internetowej Podmiotu Publicznego - www.bip.bobolice.pl w dziale Gospodarka, zakładka Zamówienia publiczne oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bobolicach.

Termin składania wniosków o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wyznaczony został na dzień 09.09.2014 r. do godz. 11:00.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do składania wniosków

o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.