ZAGOSPODAROWANIE KĄPIELISKA "RAJSKA PLAŻA" W POROŚCIE - ETAP II.

Projekt realizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych w kwocie 123.813,00 zł przy kosztach całkowitych operacji zaplanowanych na kwotę 203.053,41 zł.

Zaplanowano do wykonania dwie drewniane wiaty rekreacyjne - dużą o powierzchni ok. 80m2 i małą o powierzchni 27 m2, utwardzenie z desek pomostowych wokół plaży, ustawienie ławek i koszy parkowych, tablicy informacyjne, remont oświetlenia terenu oraz zakup sprzętu do sportów wodnych - łodzi żaglowych, rowerów wodnych i kajaków.

Ogłoszony został przetarg publiczny na wykonawstwo powyższych robót. Otwarcie ofert nastąpiło 10.12.2014 r. Zgłosiły się trzy firmy. Do końca grudnia podpisana zostanie umowa z wybranym Wykonawcą.

Planowane zakończenie robót do 16.03.2015 r.

 

Podpisanie umowy.

15 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zamiejscowy w Koszalinie, nastąpiło uroczyste podpisanie 2 umów o przyznaniu pomocy dla Gminy Bobolice w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013.

Umowy ze strony gminy podpisane zostały przez Panią Mieczysławę Brzozę - Burmistrza Bobolic oraz Panią Beatę Sempołowicz - Skarbnika Gminy, natomiast reprezentantem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego był Pan Andrzej Jakubowski - Wicemarszałek.

Jedna z nich dotyczyła realizacji w 2014 r. zadania pt. "Zagospodarowanie kąpieliska "Rajska Plaża" w Poroście", w ramach którego planowane jest rozebranie istniejącego pomostu i budowa nowoczesnego pomostu pływającego wyznaczającego tory pływackie oraz montaż dwóch zjeżdżalni: rurowej dla dorosłych i mniejszej dla dzieci.

 

Wartość całkowita brutto: 264.546,14 zł

Dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych: 172.062,00 zł

Wkład własny: 92.484,14 zł

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.