Inwestycje Wodno - Kanalizacyjne na terenie miasta i Gminy Bobolice.

W roku 2014 oraz z końcem połowy 2015 roku na terenie gminy zostaną zrealizowane inwestycje wodnokanalizacyjne.

Inwestycje zrealizowane:

1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Traugutta, na terenie działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Inwestycja realizowana oraz finansowana była przez Spółkę RWiK. Wartość inwestycji 189 420,00 zł brutto. Wybudowana zostało m.in.:

- sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami do 33 nieruchomości o długości łącznej 975,5 m.

- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do 33 nieruchomości o łącznej długości 800 m.

 

Inwestycje realizowane i planowane do realizacji.

 

2. "Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice".

W roku 2014 Gmina Bobolice pozyskała dofinansowanie w wysokości 75% środków kwalifikowanych na 4 zadania wodno kanalizacyjne.Realizacja zadań została rozłożona na dwa etapy. I etap obejmuje zadania, tj. budowa wodociągu do miejscowości Ubiedrze oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Świerczewskiego i Traugutta w Bobolicach.

W dniu 28.10.2014 r. odbyło się otwarcie ofert do wyżej wskazanego zadania. Postępowaniu prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Na każde Zadanie wpłynęło po 6 ofert.

Zadanie I realizowane było przez firmę Kazimierz Gozdal Pomiłowo 22A, 76 -100 Sławno - rozpoczęcie prac przypadało na 15 listopada zgłoszone do odbioru zostało 12 grudnia 2014 r.

Zadanie II realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze "TEBRA" G. Kowalczyk Spółka jawna ul. Jantarowa 46,75 - 256 Koszalin - rozpoczęcie prac planowane jest od stycznia 2015 r. Inwestycje zostaną w pełni sfinansowane przez Spółkę RWiK Białogard (z wyłączeniem części chodników oraz prac energetycznych). Obecnie trwają prace przygotowawcze, zgłoszenia robót, wybór wykonawcy badań archeologicznych.

Opis inwestycji.

Zadanie I: Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze z zasilaniem w miejscowości Gozd gmina Bobolice. - Przedmiotem zamówienia była budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze z zasileniem w miejscowości Gozd gm. Bobolice.

W ramach prowadzonych robót planowane jest dwustronne połączenie wodociągu. Realizacja zadania do końca 2014 r. Wartość inwestycji po przetargu.

Zadanie II: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz połączeniem istniejących przyłączy z budynków w ulicach Świerczewskiego i Traugutta w m. Bobolice. - Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z połączeniem do budynków w ul. Świerczewskiego i Traugutta w m. Bobolice. Przeznaczeniem kanalizacji sanitarnej jest umożliwienie odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych z istniejącej zabudowy a przede wszystkim rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Rozdział pozwoli na kontynuację działań z zakresem kanalizacji deszczowej zgodnie z opracowaną koncepcją. Realizacja zadania planowana jest do końca maja 2015 r.

Z powyższymi zadaniami powiązana jest również podzielona na etapy inwestycja wymiany nawierzchni chodników. Likwidacja naziemnej instalacji energetycznej w I etapie w zakresie inwestycji następnie na pozostałej części "osiedla".

3. Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice - Etap II.

Kolejnym etapem, na który Gmina Bobolice pozyskała dofinansowanie będzie realizacja zadań związanych z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną. Planowane jest wybudowanie wodociągu z miejscowości Drzewiany do miejscowości Stare Borne oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej do miejscowości Radwanki z włączeniem do kolektora Gozd- Bobolice. Przetarg na powyższe inwestycje zostanie ogłoszony na przełomie roku 2014/2015.

Opis inwestycji:

Zadanie I - Budowa sieci wodociągowej Stare Borne - Drzewiany- Planuje się wybudować wodociąg wraz z przyłączami , dla obszaru w którym obecnie woda dostarczana jest z lokalnej SUW Zakładu Karnego w Starym Bornym. Planowana długość wodociągu z przyłączami około 2759 m.

 

Zadanie II - Budowa sieci sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w miejscowości Radwanki. Planuje się wybudowanie kanałów ściekowych grawitacyjnych i tłocznych, kompletnej przepompowni ścieków typu tłocznia oraz linii kablowej zalicznikowej.

 

20 grudnia 2013 r., w Urzędzie Miejskim w Bobolicach gościliśmy Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Andrzeja Jakubowskiego - "niezastąpionego we współpracy w kontaktach z Zarządem Województwa, zawsze chętnego do pomocy i angażującego się w sprawy mieszkańców", jak w powitaniu przedstawiła go Pani Burmistrz Mieczysława Brzoza. Powodem tejże wizyty było podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice". Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

 

1). budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze z zasileniem w miejscowości Gozd + nadzór inwestorski

2). budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z budynków w ul. Świerczewskiego i Traugutta w mieście Bobolice + nadzór inwestorski.

 

Wartość kosztów całkowitych brutto: 1 706 985,34 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 387 792,96 zł

Wysokość dofinansowania - 75% k. kwalifikowalnych: 1 040 844,00 zł

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.