Targowisko rolno-spożywcze w Bobolicach.


Od kwietnia 2015 roku rusza nowe targowisko rolno-spożywcze w Bobolicach. Targowisko zlokalizowane będzie przy ul. Dworcowej w miejscowości Bobolice i czynne będzie dwa razy w tygodniu, tj. we wtorki w godz. od 7.00 do 16.00 oraz w soboty w godz. od 7.00 do 15.00. Targowisko prowadzi Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Bobolic.

Regulamin targowiska rolno - spożywczego przy ul. Dworcowej w Bobolicach.

§ 1

1. Targowisko rolno-spożywcze zlokalizowane jest przy ul. Dworcowej, obejmuje działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 601/37 oraz wyznaczony na niej obszar w ilości 2.400 m2.

2. Plan targowiska stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Targowisko prowadzi Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach, zwany

w dalszej części "prowadzącym targowisko".

4. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Bobolic.

 

§ 2

Targowisko jest czynne w dniach: wtorki w godzinach od 7.00 do 16.00, soboty w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

§ 3

1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku m.in. są:

a. rolnicy oraz inni wytwórcy produktów rolnych,

b. działkowicze w zakresie sprzedaży własnych nieprzetworzonych produktów rolno - spożywczych,

c. twórcy ludowi i artystyczni - w zakresie sprzedaży własnych wyrobów artystycznych i rękodzielniczych,

d. zbieracze runa leśnego i owoców leśnych,

e. osoby sprzedające artykuły rolno - spożywcze własnej produkcji,

f. jednostki organizacyjne gminy Bobolice.

2. Dopuszcza się również prowadzenie handlu dla:

a. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów.

 

§ 4

1. Na targowisku zabrania się:

a. prowadzenia gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów,

b. spożywania napojów alkoholowych,

c. wnoszenia i spożywania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,

d. prowadzenie działalności handlowej w ciągach komunikacyjnych i w obszarze poza targowiskiem.

2. Na targowisku dopuszcza się do sprzedaży wszystkie towary z wyjątkiem:

a. środków odurzających, narkotyków i środków farmaceutycznych,

b. napojów alkoholowych,

c. nafty, benzyny, spirytusu (denaturatu) skażonego, gazów technicznych,

d. substancji trujących, środków spożywczych przeterminowanych i zepsutych, szkodliwych dla zdrowia ludzkiego,

e. kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,

f. środków ochrony roślin,

g. dzieł sztuki,

h. przedmiotów ekwipunku wojskowego,

i. zagranicznych banknotów i monet,

j. papierów wartościowych,

k. broni, amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów radioaktywnych,

l. innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona odrębnymi przepisami.

 

§ 5

1. Osoby prowadzące handel na targowisku są zobowiązane do:

a. przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarno - weterynaryjnych,

b. utrzymania czystości i porządku na swoim stanowisku handlowym i w jego obrębie. Po zakończeniu handlu wszelkie odpady z warzyw, owoców, kwiatów oraz opakowania powinny być usunięte do pojemników na odpady.

c. organizacji stanowiska handlowego, składowania towarów i opakowań w sposób zapewniający bezpieczeństwo kupującym, sprzedającym i innym osobom,

d. nie odstępowania miejsca sprzedaży wyznaczonego przez prowadzącego targowisko,

e. zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt swojego stoiska przed ewentualną kradzieżą, bądź innymi zdarzeniami losowymi,

f. podporządkowania się zaleceniom wydanym przez pracowników obsługi targowiska oraz przedstawicieli organów kontrolnych.

 

§ 6

1. Prowadzący targowisko jest zobowiązany do:

a. wyznaczenia miejsca sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku. Miejsce sprzedaży nie może być wyznaczone na jezdniach, chodnikach, przejściach przeznaczonych do ruchu i poza obszarem wyznaczonym w załączniku,

b. utrzymania porządku i czystości na terenie targowiska,

c. przestrzegania przepisów regulaminu,

d. przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych,

e. zapewnienia właściwej organizacji obsługi targowiska,

f. informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie targowiska.

 

§ 7

1. Przedsiębiorcy prowadzący handel na targowisku powinni oznakować miejsce handlu imieniem i nazwiskiem lub adresem firmy i jej nazwą. Informacje te należy umieścić w widocznym dla kupujących miejscu.

2. Handlujący własnymi płodami winni oznaczyć miejsce handlu imieniem, nazwiskiem oraz miejscowością, w której są zameldowani na pobyt stały.

3. Osoba sprzedająca produkty pochodzenia leśnego jest zobowiązana do umieszczenia przy swoim miejscu sprzedaży informacji zawierającej imię, nazwisko i adres osoby zbierającej te produkty.

4. Osoby prowadzące sprzedaż mięsa i jego przetworów muszą posiadać świadectwo od lekarza weterynarii, potwierdzające przydatność artykułu do spożycia.

 

§ 8

1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane jednostki miar obowiązujące w Polsce w obrocie towarowym, tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.

2. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny być ustawione lub użytkowane

w taki sposób, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

 

§ 9

1. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, będzie wstrzymana przez prowadzącego targowisko, który zobowiązany jest jednocześnie powiadomić:

a. Policję,

b. Lekarza weterynarii,

c. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

 

§ 10

Dopuszcza się możliwość czasowego wprowadzenia zakazu wykonywania handlu na targowisku ze względu na ważne uroczystości i wydarzenia.

 

§ 11

1. Nie zastosowanie się do zasad organizacji handlu, bądź porządku na targowisku stanowi naruszenie postanowień regulaminu.

2. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące, ponoszą odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa.

 

§ 12

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska należy kierować do Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach, przy ul. Reymonta 3, nr tel.: 94 3187409, 94 3473455, 602 355 575, e-mail: zukio.sekretariat@bobolice.pl


Pliki do pobrania:

Załącznik do regulaminu targowiska

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.