Młody rolnik 2020 - dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.

Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące –
do 1 sierpnia 2020 r.

To już kolejny - 6 - nabór wniosków w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również, w dłuższej perspektywie czasowej, na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. – Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie tym rodzajem wsparcia – mówi Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411. Natomiast w 2019 roku było ich już ponad 7 tys.

Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, tekst i na zewnątrz

https://cms-v1-files.idcom-jst.pl/sites/945/cms/szablony/19317/zdjecia/orign/tarczaantykryzysowa_plakat_a4_czarnobiala_ostateczna.jpg

 

susza [300x148]

Szanowni Rolnicy!

 

Na wniosek gminy Wojewoda zajął stanowisko w kwestii zakresu szacowania szkód oraz uruchomienia Komisji do szacowania szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku wystąpienia w roku bieżącym suszy.

W załączeniu stanowisko Wojewody i link do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce- raporty z gminy Bobolice. (

    stanowisko wojewody susza-1.pdf

 

 


Rolniku,

 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa przedstawił raport, na podstawie którego ogłoszony został stan klęski suszowej. W chwili obecnej Gmina Bobolice nie została objęta stanem zagrożenia suszą.

 

Jeżeli jednak uważasz, że na Twoich polach widoczne są straty spowodowane przedłużającymi się upałami i w związku z tym widzisz podstawę do składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych przez zjawisko suszy, to prosimy o ich kierowanie do tutejszego urzędu (Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice).

 

W przypadku znacznej ilości złożonych wniosków dotyczących oszacowania szkód wywołanych suszą, gmina będzie miała podstawę wystąpienia do Wojewody o objęcie gminy Bobolice stanem klęski suszowej.

 

   Druk wniosku          

 

 

 Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb

na terenie Gminy Bobolice w 2018 r.

 W 2018 r. na terenie gminy Bobolice pobrano i poddano analizie laboratoryjnej 526 próbek gleby w celu określenia odczynu oraz zawartości przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebach użytkowanych rolniczo. Badania przeprowadzono w 27 gospodarstwach rolnych położonych w miejscowościach Bobolice, Bożniewice, Chlebowo, Cybulino, Dargiń, Darżewo, Dobrociechy, Drzewiany, Głodowa, Gozd, Janowiec, Kłanino, Krępa, Kurowo, Nowosiółki, Ostrówek, Pomorzany, Przydargiń, Radwanki, Różany oraz Świelino. Badania wykonane zostały przez Stację Chemiczno – Rolniczą w Koszalinie na zlecenie Gminy Bobolice przy finansowaniu gminy w 50%. Badaniami objęto obszar ponad 1640 ha użytków rolnych (304 próbek), co oznacza, że 1 próbka reprezentowała średnio powierzchnię około 3,1 ha.

Wyniki przeprowadzonych badań odczynu gleby wskazują, że w przebadanych użytkach rolnych gminy Bobolice w 2018 r. udział gleb o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym wynosi aż 58%, gleby lekko kwaśne stanowią 23%, natomiast udział gleb o odczynie obojętnym i zasadowym to 19 %. Spośród przebadanych użytków rolnych dla 49% gleb zaleca się wapnowanie, jako zabieg konieczny lub potrzebny, dla 12% jako wskazany, natomiast 39% gleb użytkowanych rolniczo nie wymaga wapnowania.

Z kolei badanie zawartości makroelementów, tj. fosforu, potasu i magnezu w próbkach gleby wskazuje, że 30% przebadanych użytków rolnych wymaga zwiększonego nawożenia fosforem, 52% potasem oraz 38% magnezem. Dodać należy, że w przypadku magnezu 23% gleb posiada wysoką i bardzo wysoką zasobność tego pierwiastka.

Przekazane producentom rolnym wyniki badań służą do ustalenia prawidłowych dawek nawozów, uwzględniających zasobność gleby, a jednocześnie nie stanowiących zagrożenia dla środowiska naturalnego. Wyniki badań gleb zgodnie z dobrą praktyką rolniczą zachowują aktualność przez 4 lata i po tym okresie badanie gleby winno być ponowione.

W celu przeprowadzenia pobrania próbek gleby, ale także nawozów, czy materiału roślinnego oraz wykonania analizy laboratoryjnej należy kontaktować się ze stacją Chemiczno-Rolniczą w Koszalinie, ul. Partyzantów 7-9, 75-411 Koszalin, tel. 664 145 078.

Marcin Pachołek


 

DOFINANSOWANIE BADAŃ GLEBY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH.

 

Gmina Bobolice corocznie współfinansuje badania monitoringowe gleb w gospodarstwach rolnych. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów wykonania badań. Badania wykonywane są przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą (OSChR) w Koszalinie. Badania obejmują oznaczenie kwasowości oraz zawartości przyswajalnych makroskładników: fosforu, potasu i magnezu. Koszt badania 1 próbki gleby z dofinansowaniem Gminy wynosi 6,56 zł brutto. Maksymalna ilość próbek z dofinansowaniem dla jednego rolnika wynosi 20 próbek. Organizację pobierania próbek, niezbędny sprzęt oraz transport próbek do laboratorium zapewnia OSChR w Koszalinie. Badania wykonywane są do dnia 30 listopada 2019 r. O dofinansowaniu badań gleby decyduje kolejność zgłoszeń do Urzędu Miejskiego w Bobolicach.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Łukaszem Kusz, pok. nr 15A Urząd Miejski w Bobolicach, tel. 94-345-84-27, e-mail: l.kusz@bobolice.pl.

Łukasz Kusz


Adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego

PZDR w Białogardzie
ul. Kisielice Duże 28, 78-200 Białogard

tel. (94) 312 04 10, fax (94) 311 26 88, kom. 513 161 525

e-mail: bialogard.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Choszcznie
ul. Jagiełły 17c/6, 73-200 Choszczno

tel./fax (95) 765 27 93, kom. 513 164 889

e-mail: choszczno.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Drawsku Pomorskim

ul. Gdyńska 4, 78-500 Drawsko Pom.

tel./fax (94) 363 22 64, kom. 513 161 531

e-mail: tzd.drawsko@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Gryficach
 
ul. Niekładzka 1, 72-300 Gryfice

tel./fax (91) 384 71 52, kom. 513 161 417

e-mail: gryfice.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Gryfinie zs. w Baniach
 ul. Targowa 19

74-110 Banie, tel./fax (91) 416 80 62

kom. 513 161 505, e-mail: gryfino.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR Goleniów zs. w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 67, 72-200 Nowogard

tel./fax (91) 392 71 75, kom. 513 161 437

e-mail: nowogard.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Kamieniu Pom. zs. w Golczewie

ul. Niepodległości 23, 72-410 Golczewo

tel./fax (91) 382 34 98, kom. 513 161 413

e-mail: kamien.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Kołobrzegu

ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg

tel./fax (94) 352 40 30, kom. 513 161 526

e-mail: kolobrzeg.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Koszalinie
ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

tel. (94) 342 79 29, kom. 513 164 897

e-mail: koszalin.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Łobzie
ul. Północna 10, 73-150 Łobez

tel./fax (91) 397 09 21, kom. 513 161 440

e-mail: lobez.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Myśliborzu
ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz

tel./fax (95) 747 93 51, kom. 513 161 541

e-mail: mysliborz.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Pyrzycach
 
ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce

tel./fax (91) 570 48 75, kom. 513 161 508

e-mail: pyrzyce.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Sławnie zs. w Darłowie

ul. Tynieckiego 2, 6-150 Darłowo

tel./fax (94) 314 00 00, kom. 513 164 891

e-mail: slawno.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Stargardzie
ul. Podleśna 2, 73-110 Stargard

tel./fax (91) 573 46 03, kom. 513 161 509

e-mail: stargard.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Szczecinku
ul. Witolda Pileckiego 8-9, 78-400 Szczecinek

tel./fax (94) 374 00 54, kom. 513 161 538

e-mail: szczecinek.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Szczecinie

ul. Smolańska 4, 70-026 Szczecin

tel./fax (91) 484 51 55, kom. 513 161 507

e-mail: szczecin.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Świdwinie
ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin

tel. (94) 365 35 57, fax (94) 365 61 97, kom. 513 161 536

e-mail: swidwin.tzd@poczta.internetdsl.pl

PZDR w Wałczu
ul. Chopina 53, 78-600 Wałcz

tel./fax (67) 258 97 30, kom. 513 161 411 

e-mail: walcz.tzd@poczta.internetdsl.pl

W załączniku Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o upływie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2016

do pobrania załącznik:   Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o upływie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2016

Poniżej, w pliku pdf zamieszczamy procedurę pobierania prób do badań w kierunku TSE na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego Koszalin

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.