Jak prawidłowo wezwać pomoc?

Od czego zacząć

Zadanie pozornie proste, a jednak wielu z nas to przerasta. W sytuacjach stresowych zdolność logicznego myślenia często opuszcza człowieka.  Niezależnie od tego czy wzywamy straż pożarną, policję czy pogotowie ratunkowe. Jeżeli zachowa się odpowiednia kolejność przekazywania informacji, a wcześniej wybierze odpowiedni numer telefonu powinno być to proste. Wzywanie pomocy zawsze zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Na początku należy zadać sobie podstawowe pytanie „czy znam numery ratunkowe?”. Tak dla przypomnienia podajemy: 999 Pogotowie Ratunkowe, 998 Straż Pożarna oraz 997, 112 Policja. Jeżeli nie jesteśmy pewni czy ktoś zadzwonił już po pomoc to zróbmy to osobiście. Lepiej zadzwonić trzy razy za dużo niż o jeden raz za mało!

Treść zgłoszenia

Podstawowe informacje jakie powinniśmy przekazać dzwoniąc pod numer alarmowy to:

 • dokładny adres z nazwą miejscowości
 • co się stało, rodzaj zdarzenia
 • ilość osób poszkodowanych
 • stan poszkodowanego
 • nazwisko i telefon

Należy stosować się do poleceń podawanych przez słuchawkę i pod żadnym pozorem nie możemy się wcześniej rozłączyć. Jeśli padną kolejne pytania odpowiadajmy na ile znamy rzeczywiście odpowiedz. Jeśli coś jest naszym domysłem możemy to powiedzieć, lecz należy podkreślić, że jest to nasz domysł. Na koniec rozmowy dyspozytor powiadomi nas o przyjętym zgłoszeniu i wysłaniu pomocy.

999 Pogotowie Ratunkowe

Karetka pogotowia powinna być wzywana miedzy innymi do wypadków drogowych, potrąceń pieszych, do utonięć, porażeń prądem. Jeżeli zachodzi obawa poważnego zagrożenia zdrowia lub życia, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną. Nie należy zwlekać w żadnym przypadku z wezwaniem pomocy przy silnych bólach w klatce piersiowej, okolicach wyrostka robaczkowego i innych silnych bólach uniemożliwiających normalne funkcjonowanie. Podobnie rzecz się ma w przypadku złamań czy innych uszkodzeń ciała.

W żadnym wypadku zgłaszając potrzebę przyjazdu karetki nie można zmniejszać powagi sytuacji. Jeśli ktoś ma wam pomoc, nie możecie przekazywać informacji mówiąc trochę boli, zaraz na pewno mi przejdzie itd. Takie powiedzenie oznacza niski stopień zagrożenia i poddaje w wątpliwość potrzebę udzielania pomocy.

998 Straż Pożarna

Strażaków w akcji widzimy w przeróżnych sytuacjach i miejscach. Teoretycznie (jak by nazwa wskazywała) straż pożarna gasi pożary. Ale to tylko teoria. Główne zadania jakie im przypadają to pożary, wypadki drogowe czy zdarzenia chemiczne. Bardzo często również pomagają w wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń, zdejmują gniazda dzikich pszczół i szerszeni, czyszczą plamy ropy na drodze. Jednym słowem strażak jest dobry na wszystko! Oczywiście w ramach rozsądku. Pod żadnym pozorem nie wzywamy ratowników do wymiany koła czy naprawy uszkodzonego telewizora. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że Straż Pożarna wykonuje bardzo specyficzne zadania ratujące ludzkie życie, zdrowie i mienie.

_____________________________________________________________________________________________

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Podstawowe zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego realizowane w zakresie zarządzania  kryzysowego:

 • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
 • Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie  Burmistrzowi  Bobolic wniosku dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego.
 • Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych                z zagrożeniami. Organizowanie i koordynowanie procesu zarządzania (reagowania) kryzysowego na obszarze miasta,
 • Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego.
 • Opiniowanie gminnego planu ochrony infrastruktury krytycznej.

Podstawa prawna działania:

 • Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa na podstawie następujących aktów prawnych:
 • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (z dnia 2 kwietnia 1997 r.) - art. 5: "Rzeczpospolita Polska ... zapewnia bezpieczeństwo obywateli ..."
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. , poz. 466 z późn. zm.) - art. 7, ust. 1, pkt. 14:
 • "Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
 • W szczególności zadania własne obejmują sprawy: .
 • 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, ."
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)

   ___________________________________________________________________________

Zarządzanie Kryzysowe

Wstęp

Na terenie Gminy Bobolice mamy do czynienia z różnymi zagrożeniami, które mogą być wywołane między innymi przez zjawiska meteorologiczne bądź też działalność człowieka. Zjawiska meteorologiczne takie jak: intensywne opady deszczu, śniegu, gradobicia, burze, gołoledź, silne wiatry  można podzielić na te, których siłę i zasięg współczesna technika jest wstanie przewidzieć  i na te które do końca nie są przewidywalne. Biorąc pod uwagę powyższe  zagrożenia nie da się stworzyć bezpiecznego państwa, województwa,  powiatu czy też gminy bez wsparcia systemu ratowniczego. Działania w ramach systemu ratowniczego mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie

w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury to tzw. zarzadzanie kryzysowe będące elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Trochę historii

Jeszcze przed 1997 r. oprócz obrony cywilnej nie istniała żadna struktura czy formacja, która zajmowała by się w ramach administracji zarządzaniem kryzysowym. Już w trakcie powodzi w lipcu 1997 r. został dostrzeżony brak rozwiązań systemowych, pozwalających na koordynację działań wszystkich podmiotów administracji oraz innych jednostek wchodzących w skład różnorodnych struktur ratowniczych państwa. Po powodzi nazwanej „powodzią stulecia” podjęto próby tworzenia struktur zarządzania kryzysowego. Dopiero jednak w 2007 r. powstała ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która wskazywała zadania państwa oraz samorządów w zakresie zarządzania kryzysowego. Na jej podstawie powstał też opracowany w Gminie  Bobolice Plan Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzanie kryzysowe dziś

Plan Zarządzania Kryzysowego jako dokument tworzy obraz zagrożeń
z jakimi możemy mieć do czynienia oraz wskazuje na podział obowiązków poszczególnych    osób, organizacji i służb       ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia.
W Gminie Bobolice  monitoring zagrożeń odbywa się na bieżąco, a  w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia uruchomione zostają o każdej porze dnia i nocy osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, organizacje i służby ratownicze wyszczególnione w siatce bezpieczeństwa. Wymienione obok podmioty stają się uczestnikami Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Bobolice.

Gmina Bobolice jest miejscem, w którym bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem. W ramach systemu bezpieczeństwa na terenie gminy funkcjonuje Posterunek  Policji, dobrze zorganizowane jednostki OSP, które są  wyposażone i starannie przygotowane do uczestnictwa w działaniach ratowniczych, jak również pracownicy Urzędu Gminy Bobolice, którzy współtworzą Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego mając wyznaczone zadania na wypadek sytuacji kryzysowej.

 ____________________________________________________

Europejski numer alarmowy 112

Europejski Numer Alarmowy 112 to numer alarmowy do wykorzystania wtedy, gdy nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze 3 aktualnych numerów ratunkowych, zaczynających się od "9" lub kiedy wymagana jest interwencja wszystkich służb równocześnie.

Z numerem 112 w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe numery alarmowe, czyli:

 • Straż Pożarna - 998,
 • Pogotowie Ratunkowe - 999,
 • Policja - 997,

z których należy korzystać stosownie do zaistniałej sytuacji. Idea dostosowania zasad alarmowania jednostek ratowniczych w naszym kraju wynika z potrzeby zapewnienia obywatelom odpowiednich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w państwach stowarzyszonych, co wymaga stworzenia warunków do właściwego współdziałania Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz opracowania i wdrożenia stosownych procedur postępowania.
Korzystanie z telefonu 112 jest bezpłatne i umożliwia połączenie ze służbami ratowniczymi o każdej porze dnia i nocy, podobnie jak z dotychczasowych telefonów alarmowych.

Jednocześnie informujemy, że używanie tego telefonu w sposób nieuzasadniony będzie skutkowało przewidzianymi prawem sankcjami karnymi. Należy podkreślić, że identyfikacja numeru telefonu rozmówcy, nagrywanie i rejestrowanie prowadzonych rozmów, mogą zostać wykorzystane do ustalenia zasadności wezwania służby ratowniczej, a także danych osoby wywołującej alarm fałszywy.

Adresy stron propagujących i dostarczających informacje na temat zasad korzystania i funkcjonowania numeru alarmowego 112.

www.112.gov.pl - informacje o podejmowanych w Polsce działaniach dotyczących funkcjonowania numeru alarmowego 112 i pracach nad jego upowszechnianiem,

www.ec.europa.eu - wersja dla dzieci (z możliwością wyboru języka polskiego).

Numer 112

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.