Dodano 18.08.2017 r.

Zarządzenie NR 19/2017 Starosty Koszalińskiego w sprawie wskazania na terenie Powiatu Koszalińskiego wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

 Zarządzenie NR 19/2017 Starosty Koszalińskiego w  sprawie wskazania na terenie Powiatu Koszalińskiego wiodącego ośrodka  koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.


Dodano 9 luty 2017 r.:

Uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach XXIII/212/17 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego.


"Książki naszych marzeń"

Gmina Bobolice przystąpiła w 2015 r. do rządowego programu pn. "Książki naszych marzeń", której priorytetem jest wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Głównym założeniem programu jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów, ich indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa, wyrabianie i pogłębianie w nich nawyku czytania.

Celem programu jest przede wszystkim wzbogacenie ofert bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata, urozmaicanie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnych ofert lekcji bibliotecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej, rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi. Wybrane książki mają rozbudzać ciekawość ucznia, a także mają uczyć czytania. O wyborze książek do bibliotek szkolnych mają współdecydować m.in. uczniowie i rodzice.

Na ten cel, w br. Gmina Bobolice uzyskała dotację celową z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych (niebędących podręcznikami), która łącznie wyniosła 6 470 zł, z czego:

  • 1 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Drzewianach
  • 1 000 zł dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłaninie
  • 1 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Kurowie
  • 2 170 zł dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach
  • 1 300 zł dla Szkoły Podstawowej w Dargini

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego było zapewnienie przez organy prowadzące szkoły wkładu własnego finansowanego w wysokości 20% kosztów realizacji zadania.


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Gmina Bobolice w 2016 roku otrzymała wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w ramach przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 6 października 2015 roku „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".  Program został stworzony w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Celem ogólnym Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce. Będzie on realizowany przez cele główne, na które składają się zadania szczegółowe Priorytetów Programu. tj. m.in. zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych i rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Warunkiem przyznania wsparcia jest zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

Zgodnie z zapisem § 11 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. 2015, poz. 1667) informujemy, że w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2016r. zostało udzielone wsparcie finansowe Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobolice. Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 6 000 zł, co stanowi 80% kosztów realizacji programu. Gmina ma obowiązek zabezpieczyć wkład własny w wysokości 1 500 zł, co stanowi 20% kosztów realizacji zadania. 

 

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.