Aktualności gospodarcze: 

Umowa na uzbrojenie strefy podpisana.

W dniu 11.09.2018 r. Gmina Bobolice podpisała umowę z Konsorcjum reprezentowanym przez Pełnomocnika (Lidera) Konsorcjum firmę PRO ENVIRO Golczyk, Siwiec Sp. J., ul. Szczecińska 129 c, 78 – 300 Świdwin na realizację zamówienia publicznego pn. „Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE – etap I” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Skład Konsorcjum:
- Pełnomocnik (Lider): PRO ENVIRO Golczyk, Siwiec Sp. J., ul. Szczecińska 129 c, 78 – 300 Świdwin;
- Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe DYNAMIC – BUD Radosław Krzymiński, ul. Wenedów 5/2, 75 – 847 Koszalin;
- Partner: Firma Handlowo – Usługowa AUTO – KAM Kamil Jesionowski, Przydargiń Kolonia 1, 76 – 020 Bobolice;
- Partner: PROJ – TECH Krystyna Krasińska, ul. Słowińska1, 78 – 200 Białogard.
Inwestycja obejmuje wykonanie projektu i wykonaniem uzbrojenia terenów inwestycyjnych wraz z wykonaniem robót – uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowy drogi wewnętrznej i zjazdów.
Na powyższą inwestycję Gmina Bobolice pozyskała dofinansowanie w wysokości 2.706.995,95 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, działanie 1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartość zadania - 4.242.270,00 zł. Termin zakończenia: 30.06.2019 r.

_______________________________________________________________________________________________Gmina Bobolice informuje o ogłoszeniu przetargu na uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach. Zapraszamy do składania ofert w terminie do 20 lipca do godziny 11.00 na realizację zadania. Szczegóły: http://bip.bobolice.pl/index.php?id=110995

______________________________________________

 

Drogi Przedsiębiorco,
skorzystaj z dofinansowania i rozwiń swój biznes
w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bobolicach.

 Uprzejmie informujemy, że w 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w harmonogramie naboru wniosków w 2018 r. planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie na działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia; TYP: 1: Inwestycje przedsiębiorstw  

 (harmonogram  ----> http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/harmonogram_2018_27112017.pdf

Planowana data publikacji ogłoszenia o naborze: 30.04.2018 r.
składanie wniosków o dofinansowanie od 30.05.2018 r. do 30.07.2018 r.
planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.12.2018 r.

Aktualizacja z dn. 15.05.5018 r.: ogłoszono nabór na ww. działanie. Szczegóły tu: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/16-tworzenie-nowych-miejsc-pracy-na-obszarze-specjalnej-strefy-wlaczenia-0

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.         W ramach konkursu wspierane będą inwestycje zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, prowadzące do stworzenia znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

2.         Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa, zlokalizowane na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technolologicznych, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

3.         Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść 10 000 000,00 zł.

Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej w wyniku realizacji projektu liczby miejsc pracy przy założeniu, że za utworzenie:

 • 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 2 000 000,00 zł;
 • powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 200 000 zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.

Regulamin naboru wniosków, który obowiązywał w 2017 r. dostępny jest w linku http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/16-tworzenie-nowych-miejsc-pracy-na-obszarze-specjalnej-strefy-wlaczenia

W Regulaminie m.in.:

1) od str. 10 wskazane są typy projektów, które podlegają dofinansowaniu oraz te wykluczone z możliwości ubiegania się o środki,

2) kwalifikowalność wydatków liczy się od dnia następnego po złożeniu wniosku, o czym mowa na str. 19,
3) Katalog wydatków kwalifikowalnych od strony 22,

4) Wydatki niekwalifikowalne od str. 24,
5) Informacja o załącznikach do wniosku znajduje się od str. 31.

Dodatkowo premiowane będą inwestycje z Wykazu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Zidentyfikowano 8 następujących Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego:

 • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
 • Zaawansowane wyroby metalowe
 • Produkty drzewno-meblarskie
 • Opakowania przyjazne środowisku
 • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
 • Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze
 • Multimodalny transport i logistyka
 • Produkty oparte na technologiach informacyjnych

---> http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/poznaj-inteligentne-specjalizacje/wykaz-inteligentnych-specjalizacji-pomorza-zachodniego

Zachęcamy do kontaktu z nami (tel. 94 3458410, e-mail: m.wisniewska@bobolice.pl) i zapraszamy do Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobolicach. Już w tym roku (2018) zrealizujemy uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę.

 

                                              Mieczysława Brzoza

 

                                                Burmistrz Bobolic

 

Planowany podział uzbrajanego w 2018 r. terenu poniżej:

 

 _______________________________________________________________________________________________________


Wyróżnienie - certyfikat otrzymany za stworzenie witryny Invest in Bobolice przyjaznej dla inwestora, dostępnej na stronie www.bobolice.pl, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Warszawa 14.12.2017 r.

________________________________________________________

Gmina Bobolice została zaproszona na dzień 14 grudnia br. do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie jako jedna z wyróżnionych w Polsce gmin, które modelowo wdrożyły projekt pn. "Wzorcowy portal internetowy - Invest in Gmina". Bobolice reprezentować będą Burmistrz - Mieczysława Brzoza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobolicach - Marek Golas oraz Zastępca Burmistrza - Grażyna Wiater. W uroczystościach brać udział będą oprócz wyróżnionych gmin, regionalne centra obsługi inwestorów (COI) oraz specjalne strefy ekonomiczne (SSE).


_________________________________________________________________________

W miesiącach listopad - grudzień 2017 r. Gmina Bobolice na łamach Głosu Dziennika Pomorza wzięła udział w plebiscycie pt. "Gmina na szóstkę 2017" w kategorii "Gmina przyjazna inwestorom". Poniżej prezentujemy nasze konkursowe publikacje w Głosie.

Prezentacja z dnia 10.11.2017 r.


Prezentacja z dnia 17.11.2017 r.


Prezentacja z dnia 24.11.2017 r.


Prezentacja z dnia 01.12.2017 r.


________________________________________________________

Terminarz spotkań z Przedsiębiorcami w 2017 r.:

9 luty – Spotkanie noworoczne z  Przedsiębiorcami

9 czerwiec – Grill Biznesowy

13 październik - VI Bobolicka Gala Przedsiębiorczości

_________________________________________________________________________________


 

"Grunt na Medal 2016"

Grunt na Medal to ogólnopolski konkurs, którego celem jest wybranie najlepszego terenu pod inwestycje przemysłowe w każdym województwie. Składa się on z kilku etapów. Jednym z miast, które ubiega się o miano najlepszego terenu inwestycyjnego w 2016 roku były Bobolice. 30 sierpnia br. w Bobolicach w miejscu nietypowym, bo na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobolicach (SAG), miała miejsce wizytacja komisji w ramach drugiego etapu konkursu Grunt na Medal 2016.

 

Komisję reprezentowali: Pan Mirosław Odziemczyk - Pełnomocnik Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z siedzibą w Warszawie, Pani Monika Narewicz oraz Pan Szymon Pałac, oboje reprezentujący Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy UMWZ w Szczecinie.

 

W konferencji na zaproszenie Burmistrza uczestniczyli także lokalni przedsiębiorcy, Radni Rady Powiatu Koszalińskiego i Rady Miejskiej w Bobolicach, przedstawiciele szkolnictwa zawodowego z regionu: Pan Zygfryd Walczak - Kanclerz Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych, Pani Jolanta Kubicka - Dyrektor Szkoły Zawodowej "Nauta" w Bobolicach oraz Pan Leszek Karbowski - Dyrektor ZUKiO w Bobolicach.

 

Warto dodać, że w woj. zachodniopomorskim etap pierwszy przeszły jedynie 4 lokalizacje, w tym właśnie bobolicka. Podczas etapu drugiego Bobolice zaprezentowały swoje walory, zachęty dla inwestorów i inne merytoryczne informacje pomocne w ocenie oferty inwestycyjnej. Komisja prezentację podsumowała na 6 z plusem.

 

Pan Mirosław Odziemczyk (PAIiIZ) stwierdził reasumując, że kwestią czasu jest, by inwestorzy pojawili się w Bobolicach - w tym niezwykle urokliwym, gościnnym i otwartym na wszelkie inicjatywy mieście.

I choć tytułu Gruntu na Medal 2016 Bobolicom otrzymać się nie udało, przede wszystkim ze względu na trwające jeszcze i nie zakończone fizycznie uzbrojenie strefy, działania i zachęty inwestycyjne ocenione zostały bardzo wysoko.


"Lider Rozwoju Regionalnego 2015" dla Gminy Bobolice

przyznany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, za pozytywne zmiany w otoczeniu, obrane i realizowane dotychczas kierunki działań na rzecz rozwoju gminy, a w szczególności dobro lokalnego społeczeństwa.

Ta prestiżowa nagroda podnosi wiarygodność Gminy Bobolice, jako przyjaznej przedsiębiorcom i inwestorom. Eksponuje też potencjał bobolickiego samorządu.

lider_rrjpg [960x892]

Patronat Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE) terenów inwestycjnych w Bobolicach

W dniu 10 marca 2015 r. Burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza podpisała w siedzibie Zarządu SSSE w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku, umowę o współpracy polegającej na objęciu terenów inwestycyjnych Gminy Bobolice Patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. PARR w Słupsku reprezentował Prezes SSSE Mirosław Kamiński.

Patronat SSSE nad terenami inwestycyjnymi wspomoże Gminę w promocji terenów inwestycyjnych i ułatwi dotarcie do szerszej rzeszy potencjalnych inwestorów, a w przyszłości przyczyni się do przyłączenia terenów inwestycyjnych do SSSE, co będzie dodatkowym atutem dla terenów inwestycyjnych Gminy - preferencje podatkowe dla inwestorów chcących prowadzić działalność na terenie strefy ekonomicznej.


Prezentacja gminy w Wydawnictwie "Zachodniopomorskie Zrównoważony Rozwój" z 2015 r.

z_albumu_zachodniopomorskie_resizedjpg [1132x800]

Zaktualizowano: 2018-09-12

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.