ciag_z_efs_poziom_kolor_logotypyjpg [2306x250] 


15.10.2018 r.

Pragniemy poinformować, iż Gmina Bobolice realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Pierwszy Żłobek Miejski w Bobolicach - równość dla rodziców w dostępie do zatrudnienia i rozwoju kariery”.

 

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy 26 osób (26K) z terenu Gminy Bobolice, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3, w wyniku utworzenia 26 miejsc opiekiw żłobku oraz zapewnienie 24 miesięcy bieżącego funkcjonowania, w okresie od 1.08.2018 do 31.12.2020 r.

 

Poprzez realizację projektu zostaną rozwiązane poniższe problemy:

  • niewystarczająca liczba miejsc opieki nad dziećmi,
  • wysoki koszt świadczenia usług opiekuńczych,
  • obawy przed pozostawieniem dziecka pod opieką instytucjonalną.

 

 

Wsparciem zostanie objętych 26 osób (26K) zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie Gm. Bobolice (woj., zachodniopomorskie.) w rozumieniu KC.Wsparcie dla os. pracujących udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do powrotu na rynek pracy. Finansowanie opieki rozpoczyna się z dniem powrotu do pracy opiekuna dziecka do lat 3.

Grupę docelową stanowią w rozumieniu Ustawy z dn.26.06.1974 r. – Kodeks Pracy:

  • os. bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym os., które przerwały karierę zaw. ze wzgl. na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie – 8 osób (8K) – nie mniej niż 30% grupy docelowej
  • osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim – 18 osób (18K)

 

Realizacja proj. zakłada niwelowanie powyższych barier poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania żłobka oraz zatrudnienie wykwalifikowanego personelu.

Realizacja tego celu zostanie zapewniona poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do opieki nad dziećmi (VIII 18 - II 19r.) oraz poprzez finansowanie bieżące działalności żłobka w okresie 24 miesięcy (I 19 r. - XII 20 r.). Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do osiągnięcia wskaźników zaplanowanych w ramach konkursu oraz założeń działania 6.6. szczegółowe działania: dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci (m.in. sale, kuchnie, jadalnia, szatnia), zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,  wyposażenie i montaż placu zabaw, zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 26 miejsc opieki nad dziećmi przez 24 miesiące (od 1.01.2019 do 31.12.2020 r.).

 

 

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki produktu:

  • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie - 26 osób (26K),
  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 26 miejsc,
  • Procent osób bezrobotnych i/lub biernych zawodowo z grupy docelowej - 30%.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki rezultaty:

•          Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu - 18 osób (18K),

•          Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu- 8 osób (8K),

 

Całkowita wartość projektu: 1 025 608,06 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  963 832,06 zł

 

 

 

 

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.