Szanowni Państwo,

W kontekście obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, informujemy, iż z powodu wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem zawieszone zostają wszelkie działania w ramach projektu pn. „Pierwszy Żłobek Miejski w Bobolicach - równość dla rodziców w dostępie do zatrudnienia i rozwoju kariery.” Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego–  Zachodniopomorskie 2020r.

Zawieszenie działań projektowych następuje z dniem 16.03.2020r. aż do odwołania.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji projektu „Pierwszy Żłobek Miejski w Bobolicach- równość dla rodziców w dostępie do zatrudnienia i rozwoju kariery”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy,Działanie 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

ogłaszamy rekrutację uzupełniającą.

Do programu mogą przystąpić rodzice przebywający na urlopie macierzyńskim/ bezrobotni/ bierni zawodowo.

Składanie dokumentacji rekrutacyjnej  odbywa się w Żłobku Miejskim w Bobolicach "Elfiki" ul. Szkolna 1, 76-020 Bobolice

Osoba do kontaktu: Dyrektor Żłobka -Estera Dadan  tel. 720-833-100

Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem rekrutacji 

dostępne są na stronie www:

Dla dzieci których rodzice zdecydowali się powrócić na rynek pracy

Dla pozostałych dzieci

Jednocześnie informujemy, że zapisy dzieci do żłobka trwają nieprzerwanie przez cały rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja 16.01.2020

Szanowni Mieszkańcy,

z przyjemnością informujemy, że po raz drugi Gmina Bobolice pozyskała środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Maluch +2019  na utworzenie nowych 8 miejsc w Żłobku Miejskim w Bobolicach "Elfiki". Koszt całkowity inwestycji to 55.000 zł, w tym dofinansowanie 44.000 zł, co stanowi 80% wartości zadania. Zakres prac obejmuje przebudowę części pomieszczeń w istniejącym już żłobku oraz dostosowanie ich do przyjęcia większej ilości dzieci wraz z doposażeniem żłobka.

Obecnie żłobek liczy 36 miejsc dla dzieci do lat 3. W związku z dużym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rodziców i ograniczeniem do dalszego przyjmowania dzieci postanowiono wykorzystać uwarunkowania ekonomiczne i lokalowe, a także  przystosować pomieszczenia żłobkowe do przyjęcia większej ilości dzieci.  

Właśnie trwają prace przygotowawcze, które planujemy zakończyć do końca grudnia 2019 r. Zostały już przeprowadzone drobne prace inwestycyjne, w tym m.in. rozbiórkowe i sanitarne. W ramach inwestycji zostało zakupione dodatkowe wyposażenie żłobka- m.in. krzesełka, zabawki, pomoce dydaktyczne i kąciki zabaw. Do zrealizowania pozostało nam jeszcze doposażenie placu zabaw.

Od dnia 1 stycznia żłobek będzie mógł przyjąć w sumie 44 dzieci. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane.

------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja: 30.12.2019

Uprzejmie informujemy,

że w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach środków z programu Maluch+2019  utworzyliśmy 8 nowych miejsc  w Żłobku Miejskim w Bobolicach "Elfiki".

W związku z powyższym, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą. 

Jednocześnie informujemy, że zapisy dzieci do żłobka trwają nieprzerwanie przez cały rok. 

Opłata za pobyt dziecka w żłobku jest stała i wynosi 200 zł/miesiąc.

Dodatkowo opłata za wyżywienie wynosi 11 zł za 1 dzień pobytu dziecka w żłobku

i naliczana jest zgodnie z rzeczywistym pobytem dziecka w żłobku.

 

Składanie podań w Żłobku Miejskim w Bobolicach "Elfiki", ul. Szkolna 1, 76-020 Bobolice

Telefon do kontaktu: dyrektor Estera Dadan  tel. 720-833-100

Harmonogram [1564x556]


28.11.2018 r. godz: 14:43

Loga [1045x113]


Drodzy Rodzice,

w związku z tworzeniem pierwszego w gminie

 

 Baner [945x142]

 

uprzejmie informujemy,

że uruchomiliśmy rekrutację uzupełniającą

dla rodziców, którzy przystąpią do programu "Pierwszy Żłobek Miejski

w  Bobolicach- równość dla rodziców w dostępie

do zatrudnienia i rozwoju"

 

Jednocześnie informujemy, że zapisy dzieci do żłobka

trwają nieprzerwanie przez cały rok.

 

Spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka

odbędzie sie 16 stycznia o godzinie 18-stej

w pomieszczeniach żłobka przy ulicy Szkolnej 1

(o spotkaniu rodzice zostaną dodatkowo poinformowani telefonicznie)

 

Pragniemy poinformować, że pierwsze zajęcia

odbędą się 28 stycznia 2019 r.

Dla dzieci których rodzice zdecydowali się powrócić na rynek pracy

Dla pozostałych dzieci

 

Opłata za pobyt dziecka w żłobku jest stała i wynosi 200 zł/miesiąc.

Dodatkowo opłata za wyżywienie wynosi 11 zł za 1 dzień pobytu dziecka w żłobku

i naliczana jest zgodnie z rzeczywistym pobytem dziecka w żłobku.

 

Składanie wniosków w Urzędzie Miejskim w Bobolicach

ul. Ratuszowa 1

Telefon do kontaktu 94 3458429

---------------------------------------------------------------------------------------

BOBOLICE 31 Styczeń 2019 r.

Drodzy Mieszkańcy,

informujemy, że w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resorowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" realizowanym w roku 2018 r. Gmina Bobolice otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 540.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie 34 miejsc w nowopowstałym Żłobku w Bobolicach. Wymagany wkład Gminy wynosił 135.00000 zł. W ramach otrzymanych środków wykonano adaptację i dostosowanie istniejących pomieszczeń budynku przy Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach oraz wyposażono żłobek m.in. w niezbędne meble, krzesełka, stoły itp.

W rezultacie realizacji zadania, w dniu 31.01.2019 r. został otwarty Żłobek Miejski w Bobolicach "Elfiki"  z ilością 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 34 miejsc dofinansowanych z ww. programu "Maluch+". 

 

-------------------------------------------------------------------------

 Tecza [675x222]

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Bobolice realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Pierwszy Żłobek Miejski w Bobolicach - równość dla rodziców w dostępie do zatrudnienia i rozwoju kariery”.

 

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy 26 osób (26K) z terenu Gminy Bobolice, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3, w wyniku utworzenia 26 miejsc opieki w żłobku oraz zapewnienie 24 miesięcy bieżącego funkcjonowania, w okresie od 1.08.2018 do 31.12.2020 r.

 

Poprzez realizację projektu zostaną rozwiązane poniższe problemy:

  • niewystarczająca liczba miejsc opieki nad dziećmi,
  • wysoki koszt świadczenia usług opiekuńczych,
  • obawy przed pozostawieniem dziecka pod opieką instytucjonalną.

 

 

Wsparciem zostanie objętych 26 osób (26K) zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie Gm. Bobolice (woj., zachodniopomorskie.) w rozumieniu KC.Wsparcie dla os. pracujących udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do powrotu na rynek pracy. Finansowanie opieki rozpoczyna się z dniem powrotu do pracy opiekuna dziecka do lat 3.

Grupę docelową stanowią w rozumieniu Ustawy z dn.26.06.1974 r. – Kodeks Pracy:

  • os. bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym os., które przerwały karierę zaw. ze wzgl. na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie – 8 osób (8K) – nie mniej niż 30% grupy docelowej
  • osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim – 18 osób (18K)

 

Realizacja proj. zakłada niwelowanie powyższych barier poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania żłobka oraz zatrudnienie wykwalifikowanego personelu.

Realizacja tego celu zostanie zapewniona poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do opieki nad dziećmi (VIII 18 - II 19r.) oraz poprzez finansowanie bieżące działalności żłobka w okresie 24 miesięcy (I 19 r. - XII 20 r.). Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do osiągnięcia wskaźników zaplanowanych w ramach konkursu oraz założeń działania 6.6. szczegółowe działania: dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci (m.in. sale, kuchnie, jadalnia, szatnia), zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,  wyposażenie i montaż placu zabaw, zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 26 miejsc opieki nad dziećmi przez 24 miesiące (od 1.01.2019 do 31.12.2020 r.).

 

 

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki produktu:

  • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie - 26 osób (26K),
  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 26 miejsc,
  • Procent osób bezrobotnych i/lub biernych zawodowo z grupy docelowej - 30%.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki rezultaty:

•          Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu - 18 osób (18K),

•          Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu- 8 osób (8K),

 

Całkowita wartość projektu: 1 025 608,06 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  963 832,06 zł

 

---------------------------------------------

ŻŁOBEK MIEJSKI W BOBOLICACH "ELFIKI"

UL. SZKOLNA 1

76-020 BOBOLICE

 

TEL. KONTAKTOWY: 720 833 100

 

ŻŁOBEK CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 6.30-16.30.

 

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.