BOBOLICKI PAKIET WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Trwający i dotykający nasz kraj stan pandemii koronawirusa  SARS-CoV-2 wpływa na poszerzający się kryzys gospodarczy.

Burmistrz Bobolic, razem z Radnymi Rady Miejskiej w Bobolicach, w solidarności i odpowiedzialności władz lokalnych przedstawia Bobolicki Pakiet Wsparcia dla Przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  z powodu COVID-19.

Gmina Bobolice, wychodząc naprzeciw zmaganiom Przedsiębiorców, wprowadza rozwiązania rozszerzające katalog narzędzi polityki podatkowej  Gminy poprzez nowe, nadzwyczajne instrumenty, których celem jest choć częściowe wsparcie finansowe ze strony samorządu.  

Na Bobolicki pakiet antykryzysowy składa się zbiór ulg i rozwiązań, które pomogą w tym trudnym czasie walki   o przetrwanie dla wielu firm.

To Przedsiębiorcy są naszą siłą napędową, gospodarki i rozwoju każdej Gminy, samorządu, dlatego też proponujemy:

  • ulgi za najem, dzierżawę budynków, lokali użytkowych, gruntów gminnych innych niż rolne
  • zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części
  • ulgi w podatkach lokalnych
  • zwolnienie z opłaty prolongacyjnej
  • przedłużenie terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

       1. Ulgi dla przedsiębiorców w zapłacie za najem, dzierżawę budynków, lokali użytkowych, gruntów gminnych innych niż rolne, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres: kwiecień, maj i czerwiec 2020r., w formie :

a)      odroczenia terminu płatności ( nie dłużej niż do dnia 30.09.2020r)

b)      umorzenia

Ulga może być udzielona na pisemny wniosek Przedsiębiorcy (wzór w załącznikach). Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem obecnej sytuacji, przez którą firmy funkcjonujące na terenie naszej Gminy utraciły, z powodu stanu epidemicznego, płynność finansową.

       2. Zwolnienie  z podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za okres: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.

Wprowadzone zwolnienie z podatku od nieruchomości skierowane jest do przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których działalność gospodarcza jest w nich wykonywana i została im czasowo ograniczona możliwość jej prowadzenia  przepisami §8 ust.1 pkt. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020r., poz. 697),  których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  

Przedsiębiorca, aby mógł skorzystać z przedmiotowego zwolnienia z podatku od nieruchomości składa jedynie korektę Deklaracji  (w przypadku osób prawnych) lub korektę Informacji (w przypadku osób fizycznych) do podatku od nieruchomości, uwzględniającą nieruchomości do zwolnienia wraz z uproszczonym, wymaganym przepisami ustawy formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu               COVID-19, bez żadnych innych dokumentów.

Uwaga: Korekty Deklaracji i Informacji należy składać po opublikowaniu się Uchwały RM w Zachodniopomorskim Dzienniku Urzędowym, o czym poinformujemy na stronie internetowej. 

Wskazani przedsiębiorcy prowadzący w dniu 1 marca 2020 roku  działalność gospodarczą  będą mogli skorzystać z przedmiotowej ulgi i składać dokumenty w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku.   

Szczegółowe zasady określa Uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30.04.2020r. (w załącznikach).  

 

      3. Ulgi w podatkach lokalnych z tytułu:

  • podatku od środków transportowych,
  • podatku od nieruchomości dla pozostałych przedsiębiorców, nie wymienionych w pkt. 2,
  • podatku rolnego,
  • podatku leśnego, 

za okres: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, w formie:

a)      odroczenia terminu płatności (nie dłużej niż do dnia 30.09.2020r),

b)      rozłożenia na raty  (nie dłużej niż do dnia 30.09.2020r),

c)       umorzenia podatku,

dla wszystkich przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Ulgi będą udzielane na podstawie pisemnego wniosku Przedsiębiorcy (wzór w załącznikach). Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem obecnej sytuacji, przez którą firmy funkcjonujące na terenie naszej Gminy utraciły płynność finansową z powodu stanu pandemii.

Przy uzyskaniu ulgi w formie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych Przedsiębiorca dodatkowo otrzyma  zwolnienie z opłaty prolongacyjnej.

Ulga nie wymaga składania dodatkowych wniosków, jest przyznawana łącznie z wnioskiem o udzielenie ulgi podatkowej. Wymaga jedynie wypełnienia dodatkowego formularza o pomocy publicznej rekompensującego negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Szczegółowe informacje zawarte są w druku wniosku o udzielenie ulgi podatkowej, znajdującego się w załącznikach.

Uwaga:  Ulga w opłacie prolongacyjnej  zostanie wprowadzona po opublikowaniu się Uchwały RM w Zachodniopomorskim Dzienniku Urzędowym, o czym poinformujemy na stronie internetowej. 

 

       4. Przedłużenie terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

 

 

Burmistrz Bobolic

Mieczysława Brzoza


Szanowni Państwo

Informuję, że weszły w życie Uchwały Nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz Uchwały nr XVII/151/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/193/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej -  podjęte w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz opłaty prolongacyjnejZałączniki:

rozporzedzenie rm z dnia 19 kwietnia 2020 pozycja 697

Wniosek  ulgi najem, dzierżawa

Wniosek ulgi poodatkowe

Deklaracja nieruchomości

Uchwała nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 listopada 2019 r.

ZDN1

ZDN2

IN-1

ZIN-1

ZIN-2

ZIN-3

Uchwała nr XVII/151/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej

Uchwała nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców.

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.