Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Bobolice w 2018 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Bobolice, 12.02.2018 r.

 Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Bobolice w 2018 r.

 Miejsce i czasu konkursu: Bobolice,

  • termin ogłoszenia konkursu – 10 stycznia 2018 r.
  • termin składania ofert – 31 stycznia 2018 r.
  • termin posiedzenia Komisji Konkursowej – 5.02.2018 r.

 Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej:

a)    Krzysztof Dziadul – Sekretarz Gminy,

b)    Renata Jarzyńska Pracownik administracji ds. Promocji, Kultury i Współpracy,

c)    Monika Wójcik -  Inspektor ds. Archiwum,

d)    Ireneusz Bednarczyk – reprezentant organizacji pozarządowych (prezes Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych w  Kłaninie), do opiniowania ofert w zakresie zadań:

-     upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

-     kultura i sztuka,

-     programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz działania związane
z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym
skutkom następstw nadużywania alkoholu,

-     przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

-     programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar
przemocy domowej,

-     program pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

-     ochrona i promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja imprez i uroczystości
okolicznościowych oraz działania związane z reintegracją społeczności lokalnej z osobami 
uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu,

-     aktywizacja osób starszych.

 Liczba zgłoszonych ofert: 18

Oferty odpowiadające warunkom konkursu: 18

Oferty nieodpowiadające warunkom konkursu lub zgłoszone po terminie: 0

Wysokość przyznanych środków publicznych:


Lp.

Nazwa organizacji - oferenta

Rodzaj zadania

Wysokość

przyznanych dotacji w 2018 r. w zł

1.

Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny
w Darżewie - Stowarzyszenie "Solidarni Plus"

Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym

3.000,00

2.

Stowarzyszenie "Solidarni Plus" - Ośrodek
Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny w Darżewie

Program pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

387,60

3.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Przymierze"
w Bobolicach

Programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz działania związane z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu

24.900,00

4.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

Aktywizacja osób starszych

4.000,00

5.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej

12.000,00

6.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Społecznych w Bobolicach

Ochrona i promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych oraz działania związane z reintegracją społeczności lokalnej
z osobami  uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu

2.000,00

7.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych
i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Wspólny Świat w Bobolicach

Ochrona i promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja imprez
i uroczystości
okolicznościowych oraz działania związane
z reintegracją społeczności lokalnej

z osobami  uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu

1.500,00

8.

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno -
Artystycznej "Po Drodze" w Bobolicach

Kultura i sztuka

3.000,00

9.

Towarzystwo Ekologiczno – Kulturalne
w Bobolicach

Kultura i sztuka

3.000,00

10.

Fundacja F – XXI – Sieniawa Żarska

Kultura i sztuka

Nie przydzielono

11.

Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy
"Mechanik" Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

72.700,00

12.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Iskra
/SP Kłanino

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

3.000,00

13.

Ludowy Klub Sportowy Iskra Kłanino

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

25.700,00

14.

Ludowy Klub Sportowy Grom Świelino

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

36.600,00

15.

Uczniowski Klub Sportowy Gulki Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

5.000,00

16.

Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

30.000,00

17.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej BICYKL Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

5.000,00

18.

Ludowy Klub Sportowy RADEW Kurowo

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2.000,00

Razem podział środków dla organizacji pozarządowych w ramach ogłoszonego
konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy na rok 2018.

233.787,60

 Szczegółowy podział środków w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi: ogłoszenie wyników o konkursie: http://bobolice.pl/cms/19568/ogloszenie_wynikow_konkursu

Opublikowano: 19 lutego 2018 09:53

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 281

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.