KONKURSU NA LOGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 70 - LECIA MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBOLICACH

 (link otworzy duże zdjęcie)

KONKURSU NA LOGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 70 - LECIA MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBOLICACH

REGULAMIN KONKURSU:

1. ORGANIZATOR I UCZESTNICY KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach, zwany dalej „Organizator”.
2. Konkurs jest adresowany do wszystkich grup wiekowych spełniających warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
3. Uczestnicy niepełnoletni są reprezentowani przez swoich opiekunów prawnych.
4. Każdy z uczestników konkursu może złożyć maksymalnie trzy projekty.
5. Projekty mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
6. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Bobolice.
2. CEL KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie logo z okazji jubileuszu 70-lecia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach, którego integralną częścią powinna być nazwa „Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach”. Logo może zawierać daty, cyfrę „70” oraz dowolne elementy związane z rocznicą. Zaprojektowane logo będzie wykorzystywane do celów promocyjnych, reklamowych, popularyzatorskich, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności wykorzystywane będzie na gadżetach reklamowo-promocyjnych,grafice internetowej oraz wydrukach wielkoformatowych.
2. Celem konkursu jest uzyskanie projektu graficznego logo, które będzie elementem oficjalnej identyfikacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach w roku 2019.
3. Logo powinno kojarzyć się z jej historią, tradycją, kultura i innymi walorami charakterystycznymi dla biblioteki, powinno być oryginalne, czytelne i funkcjonalne.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zgłoszenie projektu następuje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.
3. Uczestnik konkursu lub opiekun prawny składają w treści karty zgłoszeniowej następujące oświadczenia:
a. Oświadczam, że jako zgłaszający prace konkursową do udziału w Konkursie, jestem jej wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
b. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
c. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr.101, poz. 926, z póź.zm.), przez Organizatora Konkursu, dla celów związanych z realizacją i promocją Konkursu.
d. Przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, nieograniczenie i bezterminowo całość autorskich praw majątkowych do pracy zgłoszonej w konkursie na logo z okazji jubileuszu 70-lecia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach.

4. KONKURS
1. Projekty należy prezentować i przekładać w wersji papierowej i elektronicznej.
2. Projekty na logo mogą być wykonane w dowolnej technice przy użyciu dowolnego programu graficznego z użyciem dowolnej ilości kolorów i znaków.
3. Każdy z uczestników konkursu może przesłać maksymalnie 3 projekty logo, dostarczone w oddzielnych kopertach.
4. Wersja papierowa projektu powinna być wydrukowana oraz zaprezentowana na papierze fotograficznym lub papierze o dużej gramaturze w formacie A4 w najwyższej jakości wydruku, maksymalnie do 4 stron.
5. Wersja papierowa powinna zawierać przykłady zastosowania logo na materiałach promocyjnych (kubki, długopisy, teczki, smycze itp.) oraz wydruk logo na innych tłach niż biały i czarny.
6. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na płycie CD lub DVD w formatach pików *.PDF, *.JPG oraz *.PNG (transparentne) o rozdzielczości nie mniejszej niż 3000px na 3000px 300DPI.
7. Projekty powinny uwzględniać pole ochronne znaku.
8. Projekt logo musi być dziełem w pełni samodzielnym i oryginalnym.
9. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach oraz nigdy nie były publikowane (np. w Internecie).
10. Nadesłane projekty nie mogą być sygnowane w sposób, który uniemożliwiłby identyfikację uczestnika konkursu będącego autorem.
11. Uczestnicy konkursu, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów niniejszego Regulaminu lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną wykluczeniu z konkursu.
12. Jeżeli uczestnik konkursu, którego projekt został wytypowany do zwycięstwa nie podpisze umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, komisja wyklucza uczestnika z konkursu i wyznacza następny projekt według punktacji jako zwycięski.
13. Zgłoszone projekty do konkursu stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
14. Komisja nie bierze pod uwagę projektu, jeżeli uczestnik konkursu, będący jego autorem wycofał się z konkursu.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu oraz za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych projektów.
16. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszonego projektu w konkursie, bądź naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu odpowiedzialność prawna dotyczy także ich opiekunów prawnych.
17. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów.
18. Zgłoszenie projektów w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Projektywraz z wypełnionym formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2019 r. za pośrednictwem poczty lub osobiściedo Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Plac Zwycięstwa 5 (I p.),76-020 Bobolice.
2. Każdy projekt należy włożyć w osobną kopertę, koniecznie z dopiskiem „KONKURS NA LOGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBOLICACH”.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28.02.2019 r.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej (www.biblioteka.bobolice.pl) orazfacebooku Biblioteki (www.facebook.com/BibliotekaBobolice/).

6. KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH
1. Oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego projektu dokonuje Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”.
2. Członków Komisji powołuje Organizator.
3. Komisja oceni projekty po uprzednim zakodowaniu projektów przez Organizatora.
4. Ocena Komisji obejmuje spełnienie wszystkich warunków formalnych, określonych w niniejszym Regulaminie i merytorycznych, w szczególnościjego walory estetyczne, kompozycyjne i promocyjne oraz czytelność logo i możliwości technologiczne wykorzystywania projektu we wszystkich obszarach działalności Organizatora.
5. Projekt, który uzyskał największą liczbę punktów zostaje ogłoszony zwycięzcą konkursu i zostanie wykorzystany jako logo Organizatora.
6. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje uczestnikowi konkursu odwołanie.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, za zgodą uczestnika konkursu, będącego autorem projektu z poszanowaniem oryginalnej formy w celu jego skutecznego wykorzystania.
8. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli zostanie zgłoszonych mniej niż 2 projekty oraz jeżeli zdaniem Komisji żaden ze zgłoszonych projektów nie realizuje wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

7. NAGRODA
1. Uczestnik konkursu, którego projekt otrzymał najwyższą punktację otrzymuje nagrodę rzeczową.
2. Przekazanie nagrody nastąpi po podpisaniu, z uczestnikiem konkursu, będącym autorem zgłoszonego projektu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich dodatkowo za zgodą ich opiekunów prawnych, umowy o której mowa w punkcie 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska uczestnika konkursu, będącego autorem nagrodzonego projektu.
4. Nieodebranie nagrody przez zwycięzcę konkursu nie skutkuje wygaśnięciem uprawnień Organizatora z tytułu umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

8. WYKORZYSTANIE PROJEKTU I PRAWA AUTORSKIE
1. W ciągu 20 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu Organizator podpisze z autorem zwycięskiego projektu umowę o przeniesieniu na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu, w szczególności:
a) Utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką (np. drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika;
b) Wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach), przesyłania przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu;
c) Publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach;
d) Nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań utworu, tj. jego tłumaczenia, modyfikacji lub adaptacji do potrzeb Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworów.
2. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu niewykorzystania lub wykorzystania w ograniczonym zakresie przez Organizatora zgłoszonych do konkursu projektów.
3. Zwycięski projekt będzie wykorzystywany jako logo Organizatora bez sygnowania imienia i nazwiska uczestnika konkursu.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie www.biblioteka.bobolice.pl orazfacebooku Biblioteki (www.facebook.com/BibliotekaBobolice/).
3. Wszelkich informacji na temat konkursu i Regulaminu udziela Organizator pod numerem telefonu:94 316 70 10 i pod adresem e-mail:bibliotekaikonka@o2.pl .
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Ewentualne spory między uczestnikami konkursu a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opublikowano: 22 lutego 2019 08:47

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Informacja konkurs LOGO [16.4 KB]

ZAŁĄCZNIK NR 1konkurs [18.07 KB]

Wyświetleń: 345

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.