NOWY Konkurs Fotograficzny "Bobolice - pokaż swoje miasto turystom"

 (link otworzy duże zdjęcie)

Regulamin konkursu fotograficznego
„Bobolice - pokaż swoje miasto turystom”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Bobolice - pokaż swoje miasto turystom”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, zwane dalej Organizatorem, przy współpracy z Gminą Bobolice, zwaną dalej Współorganizatorem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów i profesjonalistów.
 3. Zdjęcia należy dostarczyć do 28 marca 2019 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia Konkursu. Wyniki zostaną opublikowane na stronie bobolice.pl.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się do dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

§2. UCZESTNICY

 1. W konkursie mogą wziąć udział amatorzy i profesjonaliści, nie ma ograniczeń dotyczących wieku.
 2. Z uczestnictwa w konkursie wyłączony jest Organizator i Współorganizator Konkursu.
 3. Każdy uczestnik dostarczyć może nieograniczoną liczbę prac, nie mniej niż 10 zdjęć różnych miejsc / obiektów uwidocznionych z zewnątrz, mogących stanowić atrakcję dla spacerujących po mieście Bobolice.

 

§3. ZASADY KONKURSU

 1. Celem konkursu jest promocja miasta Bobolice wśród turystów w ramach realizowanego przez Organizatora projektu grantowego pn. "Pospaceruj z nami - wirtualny (i nie tylko) spacer po mieście Bobolice" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie min. 10 fotografii zainspirowanych miejscami / obiektami widocznymi
  z zewnątrz w mieście Bobolice, które uczestnik uważa za warte zaprezentowania turyście.
 3. Wybrane prace zostaną wykorzystane m.in. do aplikacji multimedialnej oraz gadżetów promocyjnych (pocztówek oraz magnesów).
 4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej, będą odrzucane. Dopuszcza się konwersję zdjęć kolorowych do czarno białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów, korektę polepszającą jakość zdjęcia (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
 5. Nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz zdjęcia powstałe w wyniku połączenia różnych technik (kolaże, fotomontaże).
 6. Odrzucone zostaną zdjęcia, na których znajdują się cyfry, znaki (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).
 7. Organizator dopuszcza zgłaszanie zdjęć archiwalnych (wykonanych wcześniej) lub kopii zdjęć archiwalnych pod warunkiem, że Zgłaszający posiada prawo autorskie do danej pracy i do jej rozpowszechniania. W przypadku wygranej / wyróżnienia, Zgłaszający dostarczy oryginał w celu wykonania reprodukcji.

 

§4. NADSYŁANIE PRAC

 1. Prace konkursowe w terminie do 28 marca 2019 r. należy nadsyłać na adres konkurs@bobolice.pl  
  (w temacie: Konkurs Bobolice) lub złożyć na nośniku elektronicznym w siedzibie Współorganizatora, tj. Urzędzie Miejskim w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, pokój nr 20.
 2. Prace należy nadesłać wraz z uzupełnioną i podpisaną własnoręcznie kartą konkursu, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Prace muszą spełniać następujące kryteria:

-     jedna praca musi zostać przesłana w dwóch wersjach:

-     minimalnych wymiarach 1200x800 px do maksymalnych 1600x1200 px w formacie JPG.

-     oraz, w przypadku wygranej bądź wyróżnienia, minimalnych wymiarach 4000 x 2800 px lub 12 Mpx na nośniku elektronicznym.

§5. OCENA PRAC

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa składająca się co najmniej z trzech osób, której imienny skład zostanie przedstawiony przy ogłoszeniu wyników konkursu.
2. Komisja wyłoni spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji.

3. Komisja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu.

4. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość, itp.).
5. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego Komisji, który będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

§6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Organizator i Współorganizator uhonorują atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 2. Nagrody:

I    miejsce - 500 zł.

II   miejsce - 300 zł.

III     miejsce - 200 zł.
Wyróżnienia - 100 zł.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania zdjęcia oświadcza, że:

a)    akceptuje niniejszy Regulamin;

b)    jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy (osób widocznych na zdjęciach) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikację pracy w prasie i internecie. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatora i Współorganizatora Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu;

c)    wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

d)    udziela Organizatorowi i Współorganizatorowi nieodpłatnej licencji, uprawniającej Organizatora i Współorganizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienia do:

-     utrwalania,

-     zwielokrotniania wszelkimi technikami,

-     wprowadzenia do obrotu w kraju i zagranicą,

-     wprowadzenia do pamięci komputera,

-     publikacji na stronie internetowej Współorganizatora oraz m.in. w mediach społecznościowych i prasie.

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu wykonania prac, dostarczenia ich do Organizatora i Współorganizatora oraz korzystania przez Organizatora i Współorganizatora z nagrodzonych prac.
3. Dostarczenie Organizatorowi i Współorganizatorowi fotografii jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody do bezpłatnego wykorzystania fotografii w celach związanych z szeroko pojętą działalnością promocyjną Organizatora i Współorganizatora m.in. w mediach i materiałach promocyjnych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany regulaminu konkursu lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie www.bobolice.pl i/lub na profilu facebookowym Gminy Bobolice.
5. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są u Współorganizatora, tel. 94 34 58 410.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa,
a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Załącznik - karta konkursu do pobrania poniżej.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

 

 

 

 

Opublikowano: 20 marca 2019 14:33

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

karta_konkursu_bobolice__pokaz_swoje_miasto_turystom.docx [14.62 KB]

Wyświetleń: 369

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.