REGULAMIN KONKURSU NA LOGO DLA GMINY BOBOLICE Z OKAZJI 680 - LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH BOBOLICOM

 (link otworzy duże zdjęcie)

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO DLA GMINY BOBOLICE Z OKAZJI
680 - LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH BOBOLICOM

Organizator konkursu:
Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice
tel. (94) 34 58 401 (sekretariat)
e-mail: gmina@bobolice.pl
Adresat konkursu:
Konkurs odbędzie się w kategorii – OPEN i będzie obejmował wszystkie grupy wiekowe. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Bobolice.
Cel konkursu:
1. Celem konkursu jest stworzenie gminnego loga graficznego nawiązującego tematycznie
do obchodów 680 – lecia nadania Bobolicom w dniu 17 kwietnia 1340 r. praw miejskich.
2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego logo, które będzie miało zastosowanie do celów m.in. identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych
i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, folderach,
na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach promocyjnych wydawanych przez Gminę Bobolice w jubileuszowym 2020 roku.
Terminy:
Zgłoszenia prac – do 10.12.2019 r. do godz. 15.00
Rozstrzygnięcie konkursu – do 16 grudnia 2019 r.
Wręczenie nagrody – 17 kwietnia 2020 r.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnik konkursu może przesłać w ramach uczestnictwa w konkursie maksymalnie
3 projekty loga.
2. Logo powinno tematycznie nawiązywać do celu konkursu.
3. Projekt logo może zawierać np. daty: 1340 – 2020, 680 – lecie Bobolic, dowolne elementy związane z jubileuszem, ale przede wszystkim ma identyfikować się z Gminą Bobolice wskazując przy tym obchodzony jubileusz.
4. Każdy projekt LOGO powinien być przedstawiony także w wersji kolorowej oraz czarno - białej.
5. Projekty należy zapisać na płycie CD jako plik graficzny: JPG, bmp, png itp.(o minimalnej rozdzielczości 1000 x 1000 pikseli) wraz z wydrukiem na kartce formatu A4 z zachowaniem oryginalnych barw. Plik nie może być zapisem adresowanym do programu komputerowego (Corel, Photoshop itp.) oraz dołączyć wydruki komputerowe w formacie A4 (kolorowe
i czarno - białe).
6. Nie ma wymagań, co do kształtu i rodzaju czcionki użytej w logo.
7. Projekt powinien zawierać: projekt logotypu, wydruki na formacie A4, o następujących cechach:
a. znak mieszczący się w polu 15 cm x 15 cm i zmniejszoną jego wersję mieszczącą się
w polu 2 cm x 2 cm,
b. wersję kolorową i czarno - białą loga.
8. Projekt powinien być niepowtarzalny i oryginalny, łatwy do rozpoznania i zapamiętania
i może zawierać elementy kojarzące się z Gminą Bobolice.
Zgłoszenia do konkursu:
1. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora: Gmina Bobolice,
ul. Ratuszowa 1, 76 – 020 Bobolice, I piętro – Sekretariat do dnia 13.12.2019 r. do godz. 15.00.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z podaniem autora pracy,
nr. telefonu, e-maila, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem „KONKURS NA LOGO
680 - LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH BOBOLICOM”.
3. Dane uczestnika będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu.
4. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
5. W kopercie należy umieścić:
a. Oświadczenie (Załącznik nr 1) autora lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica/opiekuna prawnego, że:
- projekt jest jego osobistym dziełem oraz, że prawa autorskie do projektu nie są niczym ograniczone i nie naruszają praw osób trzecich;
- zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych;
- oświadczenie uczestnika, iż nie będzie wnosić żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej nadesłanej wraz ze zgłoszeniem konkursowym lub z tytułu jej wykorzystania
w ograniczonym zakresie;
6. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac zarówno przesłanych drogą pocztową lub przekazanych przez osoby trzecie.
7. Zgłoszenia niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie oraz te, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą brały udziału w konkursie.
Kryteria oceny:
Jury konkursu dokona oceny prac biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a. pomysł, walory historyczne,
b. uniwersalność i funkcjonalność,
c. niepowtarzalność i oryginalność,
c. walory graficzne.
Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Jury ma prawo do nieprzyznania nagrody.
2. Decyzja jury, co do wskazania laureata konkursu oraz przyznania nagrody jest ostateczna.
3. Prace oceni jury powołane przez Organizatora - jury wybierze jedną, najlepszą pracę
i przyzna jedną główną nagrodę.
4. Zwycięzca otrzyma nagrodę – 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych).
5. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Gminy Bobolice – www.bobolice.pl.
Prawa Organizatorów:
1. Wraz z rozstrzygnięciem konkursu autor zwycięskiego projektu przenosi na Gminę Bobolice autorskie prawa majątkowe oraz udziela zgody na jego wykorzystanie na wszystkich polach eksploatacji, w tym także na wykorzystanie logo przez Gminę Bobolice.
Postanowienia końcowe:
1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora.
2. Organizator konkursu zapewnia, że prace, które nie wygrały konkursu, nie będą przez niego wykorzystane w żaden sposób. Prace nie podlegają zwrotowi.
3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Gminy Bobolice – www.bobolice.pl.
4. Dane osobowe zwycięzcy konkursu mogą zostać wykorzystane, jako element promocji działań Gminy Bobolice oraz przekazane do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.
5. Organizator zastrzega sobie:
a) możliwość zmiany terminów, bez podania przyczyny.
b) prawo do przerwania lub odwołania konkursu, bez podania przyczyny.
c) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
d) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
e) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
Osoba do kontaktu:
Renata Jarzyńska – Podinspektor ds. promocji, kultury i współpracy,
ul. Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice
II piętro, pokój 20
tel. (94) 34 58 417
e-mail: promocja@bobolice.pl

Opublikowano: 13 listopada 2019 11:04

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 473

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.