Szkoła Podstawowa w Bobolicach ogłasza konkurs plastyczny na wzór karty płatniczej SKO PKO pt. „Moja karta płatnicza”

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

ORGANIZATOR I ODPOWIEDZIALNI ZA KONKURS
• Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach, osoby odpowiedzialne Monika Pachołek i Joanna Maszkało - opiekunowie SKO.

SPONSOR KONKURSU
• PKO BP Oddział I w Bobolicach.
CEL KONKURSU:
• upowszechnianie wiedzy ekonomicznej,
• rozwijanie plastycznych uzdolnień i wyobraźni dzieci,
• propagowanie wśród uczniów SKO PKO,
• promowanie szkół,
• integracja środowiska.

ORGANIZACJA KONKURSU
• Konkurs jest adresowany do uczniów w kategoriach wiekowych:
- I grupa uczniowie klas – I – III,
- I grupa uczniowie klas – IV- V,
Każdy uczestnik może przesłać jedną prace plastyczną, wykonaną samodzielnie.
• Terminy konkursu :
- Rozpoczęcie konkursu - 3 kwietnia 2019 r.
- Termin przyjmowania prac – 10 maja 2019 r.
- Ogłoszenie wyników – 17 maja 2019 r.
- Wręczenie nagród - podczas VI Festynu Rodzinnego Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach.
• Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody, terminie i miejscu jej wręczenia za pośrednictwem szkoły.
TECHNIKA I FORMAT PRACY
• Technika prac (karty płatniczej) dowolna, format A3,
• Na pracy należy uwzględnić skróty SKO, PKO i żyrafę Lokatkę.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Szkoła może zgłosić maksymalnie 10 najlepszych prac z każdej grupy wiekowej.
Należy wypełnić kartę zgłoszenia i przekazać ją razem z pracą do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach ul. Głowackiego 7d,76-020 Bobolice

KOMISJA KONKURSOWA
• Gminna Komisja Konkursowa – powołana przez organizatora.

OCENA PRACY
Praca będzie oceniana według następujących kryteriów:
• zgodność pracy z tematem konkursu,
• kreatywność i oryginalność wykonania pracy,
• staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne pracy,
• uwzględnienie skrótów SKO, PKO i żyrafę Lokatkę.

Werdykt jury jest ostateczny, organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac i podania nazwisk autorów. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane

Formularz zgłoszenia pracy do konkursu pt.: „Moja karta płatnicza”

Imię i nazwisko ucznia (autora pracy) .......Klasa................
Nazwa szkoły ...........................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna ........................................................................................
OŚWIADCZENIA :
o Oświadczam iż zapoznałem (am) się z Regulaminem Konkursu plastycznego pt.: „Moja karta płatnicza” który rozumiem, w pełni akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.
o Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a), iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach ,w Szkole Podstawowej został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail.: iod.sp@bobolice.pl(Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku) . Pełna treść obowiązku informacyjnego zawarta jest na stronie internetowej Administratora Danych http://gimnazjum.bobolice.pl
o Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach niezbędnych dla prawidłowej organizacji, przebiegu i promocji Konkursu, zgodnie z art. 6ust. 1 litera a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.................................................


………………………………………………..
Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

Opublikowano: 04 kwietnia 2019 12:26

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Regulamin konkursu Moja karta płatnicza [49 KB]

Formularz zgłoszeniowy do konkursu [40.5 KB]

Wyświetleń: 162

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.