Tek w Bobolicach ogłasza konkurs fotograficzny pn. "Przyroda wokół nas"

 (link otworzy duże zdjęcie)

Bobolice, 31.03.2019 r.

Regulamin konkursu fotograficznego:
„NASZA PRZYRODA W OBIEKTYWIE”

§1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu „Przyroda wokół nas” jest Towarzystwo Ekologiczno – Kulturalne w Bobolicach.

2. Konkurs rozpoczyna się 06 maja 2019 r. i trwa do 31 października 2019 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpi 20 listopada 2019 r.

§2

CEL KONKURSU

 1.  Celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych bobolickiej przyrody.

2.  Rozbudzenie wśród uczestników zainteresowania otaczającą przyrodą.

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości lokalnej ludności                              w dziedzinie fotografii.

§3

UCZESTNICY

 1. Konkurs adresowany jest do amatorów.

2. Konkurs będzie rozstrzygany w 3 grupach wiekowych:

- I grupa – do lat 10,

- II grupa – 11 – 15 lat,

- III grupa – 16 lat i powyżej.

3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów prawnych (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

5. Do konkursu dopuszcza się jedynie zgłoszenia autorskie.

§4

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne wykonane na terenie Gminy Bobolice pokazujące piękno bobolickiej przyrody.

2. Fotografie powinny posiadać jednego autora.

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu do 3 fotografii wykonanych w dowolnej technice.

4. Format wywołanej fotografii od 13 x 18 do 297 x 210 (A4). Zdjęcia nie mogą być podklejone ani oprawione. Jeżeli na fotografii znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przedstawiając zdjęcie do konkursu zobowiązany jest do dostarczenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na zdjęciu zawierającego wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

5. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

6. Organizator dopuszcza konwersję zdjęć konkursowych na sepię oraz zdjęcia czarno – białe.

7. Forma dostarczenia: zdjęcie - forma papierowa oraz forma elektroniczna- plik JPG umieszczony na płycie CD/DVD. Fotografie należy opisać według schematu: tytuł pracy, miejsce, gdzie wykonano zdjęcie, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów technicznych.

9. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

10. Wybrane prace zostaną zaprezentowane w Kwartalniku Pomorza Środkowego „Znad Chocieli” oraz posłużą do zredagowania kalendarza na 2020 rok.

§5

TERMIN ZGŁOSZENIA

 1. Fotografie wraz z kartą zgłoszeniową z dopiskiem: „Nasza przyrodaw obiektywie” należy przesłaćna adres Organizatora: Towarzystwo Ekologiczno – Kulturalne, ul. Mickiewicza 13, 76-020 Bobolice lub dostarczyćosobiście do Pani Małgorzaty Malczewskiej do Księgarni przy bobolickim rynku.

2. Prace należy zgłaszać do 31 października 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu prac do Organizatora. Prace dostarczone po 31 października 2019 r. nie będą oceniane.

§6

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa składająca się co najmniej z trzech osób, której imienny skład zostanie przedstawiony przy ogłoszeniu wyników konkursu.

2. Komisja wyłoni spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji.

3. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego Komisji, który będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

4. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym terminie wręczenia nagród telefonicznie.

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody, jeśli w ocenie Komisji Konkursowej złożone prace nie spełniają kryteriów wyboru prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.

§7

NAGRODY

 1. Organizator przewiduje nagrody za pierwsze trzy miejsca w trzech kategoriach.

2. Dodatkowo organizator może przyznać wyróżnienia.

§8

PRAWA AUTORSKIE i WYMOGI PRAWNE

 1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć wraz z fotografią / fotografiami wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu wykonania fotografii, dostarczenia ich do Organizatora oraz korzystania przez Organizatora z nagrodzonych fotografii.

3. Dostarczenie Organizatorowi fotografii jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody do bezpłatnego wykorzystania fotografii w celach związanych z szeroko pojętą działalnością Organizatora m.in. w mediach i materiałach promocyjnych.

 4. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
w szczególności wynikających z prawa autorskiego.

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany regulaminu konkursu lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn.

2. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są u Organizatora, tel. 604 380 782.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

 

 

 

Organizator:

Towarzystwo Ekologiczno-Kulturalne

w Bobolicach

Opublikowano: 31 października 2019 11:12

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

1. TEK załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa [24.41 KB]

Wyświetleń: 884

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.