Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

 (link otworzy duże zdjęcie)

PRZEWODNICZĄCY RADY  MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

zawiadamia, że na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 1000 zwołał VIII

sesję Rady Miejskiej w Bobolicach.

Sesja odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bobolicach.   

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2019 roku.

3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.

4. Raport Burmistrza Bobolic o stanie Gminy za 2018 rok.

     1) debata nad raportem;

     2) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bobolic wotum zaufania.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

1)      uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bobolic sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobolice za 2018 rok wraz
z informacją o stanie mienia;

2)      wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bobolic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  2018 rok;

3)      uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie absolutorium;

4)      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Bobolice za 2018 rok;

5)      podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Województwu Zachodniopomorskiemu
z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie;

2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2019-2035;

3) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;

4) w sprawie dofinansowania ze środków Gminy Bobolice projektów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w roku 2019;

5) zmieniająca uchwałę Nr XIII/121/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których Burmistrz Bobolic jest zarządcą;

6) w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Bobolice;

7) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

7. Trybuna sołecka.

8. Trybuna obywatelska.

9. Składanie na piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach zapytań i interpelacji radnych.  

10. Zakończenie obrad.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

     Franciszek Łobocki

Opublikowano: 27 czerwca 2019 10:44

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 142

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.