Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

zawiadamia, że na dzień 4 grudnia 2019 roku na godzinę 1000 zwołał XIII

sesję Rady Miejskiej w Bobolicach.

Sesja odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bobolicach.   

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie likwidacji samorządowej jednostki budżetowej o nazwie Zakład Usług Komunalnych
i Oświatowych w Bobolicach w celu przekształcenia w spółkę prawa handlowego;

2) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek budżetowych Gminy Bobolice;

3) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bobolice;

4) w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie Gminy Bobolice;

5) w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
w tym odpady zielone w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych;

6) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

7) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

8)  w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Bobolice;

9) w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia
28 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania na terenie miasta Bobolice.

6. Trybuna sołecka.

7. Trybuna obywatelska.

8. Składanie na piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach zapytań i interpelacji radnych.  

9. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ   

     Franciszek Łobocki

Opublikowano: 28 listopada 2019 07:21

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 262

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.