Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi otrzymane z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Koszalinie.

 (link otworzy duże zdjęcie)

 
Zgodnie z 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi[1] właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii powyższy obowiązek obejmuje podejmowanie przez właścicieli, posiadaczy lub zarządzających nieruchomościami działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19:

- poza standardowym myciem zalecana jest dezynfekcja uprzednio umytych:
• przestrzeni wspólnych w budynku (podłóg, schodów, wnętrz wind itp.),
• powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów, domofonów, przycisków w windach, skrzynek pocztowych itp.)

-częstotliwość przeprowadzania dezynfekcji oraz przedział czasowy pomiędzy poszczególnymi czynnościami dezynfekującymi powinny być poprzedzone analizą uwzględniającą następujące czynniki:
• specyfikę obiektu, w tym wielkość i rodzaj obiektu (otwarty czy zamknięty),
• średnią liczbę osób przemieszczających się w częściach wspólnych;
• rodzaj powierzchni, z którymi stykają się osoby (klamki, poręcze, uchwyty, krzesła, ławki, oparcia),
• możliwość wietrzenia pomieszczenia, części wspólnych, np. przez otwarcie okien,
• metod i rodzajów środków stosowanych do dezynfekcji

Środki do dezynfekcji

- szczegółowe informacje na temat produktów biobójczych, w tym wirusobójczych, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze – ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne wykaz produktów jest na bieżąco aktualizowany,

- na opakowaniu produktu biobójczego zamieszczane są m.in. informacje dotyczące:
• zakresu stosowania produktu biobójczego (do jakich powierzchni produkt jest przeznaczony),
• zaleceń dotyczących stosowania, dawki lub ilości,
• zaleceń dotyczących bezpiecznego postępowania z odpadami produktu biobójczego i jego opakowaniem,
• numeru serii i daty ważności produktu biobójczego,
• czasu, po którym dana powierzchnia zostanie zdezynfekowana; czasu, po którym należy powtórzyć dezynfekcję; czasu, po którym można ponownie używać zdezynfekowane rzeczy/powierzchnie; lub czasu, po jakim ludzie lub zwierzęta mogą przebywać w zdezynfekowanym pomieszczeniu/terenie;
• niezbędnego czasu wentylacji pomieszczeń, w których ma być zastosowany produkt biobójczy, odpowiedniego czyszczenia sprzętu służącego do wykonywania zabiegów, szczegółowe środki ostrożności, jakie należy zachować w czasie wykonywania zabiegu, przechowywania i transportu.

- wskazówki dotyczące oczyszczania pomieszczeń i przestrzeni publicznych innych niż należące do opieki zdrowotnej, w których może potencjalnie występować wirus SARS-CoV-2, zawiera raport techniczny Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z dnia 18 lutego 2020 r. pn. „Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2”[2], zgodnie z jego treścią do dezynfekcji:
• zalecane jest m.in. zastosowanie 0,1% podchlorynu sodu, po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem,
• w przypadku powierzchni, które mogą zostać uszkodzone przez podchloryn sodu, zalecane jest zastosowanie etanolu w stężeniu 70% (również po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem),
• podstawowe środki stosowane w celu zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powinny obejmować aminy IV rzędowe, etanol, podchloryn sodu (nie jest natomiast zalecane stosowanie formaldehydu, gdyż wykazuje on działanie kancerogenne).

Zalecenia dotyczące wykonywania usług przez pracowników technicznych

- zalecane jest odłożenie wizyt pracowników technicznych w lokalach w przypadkach, gdy wizyta nie ma charakteru interwencyjnego (np. w przypadku awarii) i nie jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa oraz potrzeb bytowych osób przebywających w lokalu
- przed umówieniem się na wykonanie usługi czy też przy wezwaniu należy zapytać wzywających, czy są w trakcie izolacji lub kwarantanny:
- w przypadku wykonywania usług w lokalach, w których nie przebywają osoby będące
w trakcie izolacji lub kwarantanny, przy wchodzeniu do lokali zalecane jest przestrzeganie następujących zasad:
• należy poprosić lokatorów o przewietrzenie (w miarę możliwości), lokalu przed wizytą pracowników wykonujących usługi; nie zaleca się używania w tym czasie klimatyzacji,
• należy poprosić lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą pracowników technicznych,
• należy zdezynfekować ręce przed wejściem do budynku / mieszkania,
• należy przestrzegać zasady bezpiecznej odległości (2 m) pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu, w którym praca jest wykonywana,
• należy stosować środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk, a także nieprzemakalny kombinezon / fartuch z długim rękawem wiązany z tyłu – w razie potrzeby i w zależności od specyfiki prac),
• po zakończeniu czynności w lokalu jednorazowe rękawiczki wyrzucić do kosza na odpady zmieszane – umyć ręce wodą z mydłem, lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
• obowiązek stosowania środków do ochrony rąk jest wyłączony przy pracach, które nie mogą być wykonywane przy ich użyciu lub gdy jest to znacznie utrudnione,
• nie zaleca się korzystania z telefonów komórkowych podczas wizyt.
- w przypadku przebywających w lokalu osób będących w trakcie kwarantanny lub izolacji – gdy wykonanie usługi jest konieczne dodatkowo, oprócz wskazanych powyżej zaleceń:
• należy poprosić lokatorów o przejście do pomieszczenia, do którego pracownik techniczny nie będzie zmuszony wchodzić,
• zalecane jest, aby pracownicy techniczni wykonujący usługi w takim lokalu byli wyposażeni w następujące środki ochrony indywidualnej:
1) kombinezon albo długi fartuch ochronny (jeśli wymaga tego charakter pracy);
2) jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2;
3) gogle lub przyłbicę ochronną – jednorazową lub poddaną uprzednio procedurze dekontaminacyjnej;
4) jednorazowe rękawice.

Wyposażenie pracowników technicznych oraz personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy[3] pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki
i techniki, jak również ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
Do obowiązków pracodawcy należy m.in.:
• reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
• dostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach,
• zapewnienie, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnienie ich prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania.
 
- Zgodnie z § 8 ust. 7 pkt 3 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii[4] zakłady pracy są obowiązane zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe
lub środki do dezynfekcji rąk.
 
[1] Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.
[2] https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
[3] Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.
[4] Dz. U. poz. 878

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/

Opublikowano: 28 maja 2020 16:01

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 77

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.