Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

 (link otworzy duże zdjęcie)

PRZEWODNICZĄCY RADY  MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

zawiadamia, że na dzień 24 maja 2018 roku na godzinę 1000 zwołał XXXVII

sesję Rady Miejskiej w Bobolicach.

Sesja odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bobolicach.   

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 26.04.2018 r.

3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na czas nieoznaczony za 2017 rok.

5. Podjęcie uchwał  w sprawach:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania
i wykupu;

2) emisji obligacji;

3) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

4) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2018-2035;

5) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny stanowiącej własność Gminy Bobolice;

6) przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Prowadzonych przez  Gminę Bobolice”;

7) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych, które funkcjonują w szkołach podstawowych, oraz czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Bobolice;

8) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobolice;

9) zasad usytuowania na terenie Gminy Bobolice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

10) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
dla Gminy Bobolice;

6. Trybuna sołecka.                                    

7. Trybuna obywatelska.

8. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.

9. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

     Marek Golas

Opublikowano: 24 maja 2018 11:03

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 270

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.