Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

 (link otworzy duże zdjęcie)


PRZEWODNICZĄCY RADY  MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

zawiadamia, że na dzień 28 czerwca 2018 roku na godzinę 1000 zwołał XXXVIII

sesję Rady Miejskiej w Bobolicach.

Sesja odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bobolicach.   

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24.05.2018 r.

3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.

4. Informacja z działalności Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie
w zakresie eksploatacji infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice oraz stanu realizacji planu zaopatrzenia gminy w wodę;

5.  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:

1)      uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bobolic sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobolice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia;

2)      wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bobolic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  2017 rok;

3)      uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie absolutorium;

4)      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Bobolice za 2016 rok;

5)      podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

6. Podjęcie uchwał  w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

2) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bobolic;

3) ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m³ usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Bobolice; 

4) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Bobolice na rok 2018;  

5) zmiany Statutu Gminy Bobolice;  

6) zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których Burmistrz Bobolic jest zarządcą;

7) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobolice;

8) zmiany Uchwały Nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.

7. Trybuna sołecka.

8. Trybuna obywatelska.

9. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.

10. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

     Marek Golas

Opublikowano: 28 czerwca 2018 10:23

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 204

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.