Zapraszamy do udziału w Akademii Lokalnego Animatora!

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego wraz z Gminą Bobolice i Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury serdecznie zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz grup nieformalnych (osoby pracujące na świetlicach, współpracujące z dziećmi i młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi i starszymi, przedstawiciele jednostek OSP, rad sołeckich i społeczników, którzy czynnie działają na terenie swojego miasta i gminy) do udziału w Akademii Lokalnego Animatora!
do udziału w Akademii Lokalnego Animatora!
AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA (ALA) to program stworzony w ramach projektu Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego (RPO WZ 2014-2020) realizowany w OWES dla regionu koszalińskiego, w powiatach: białogardzkim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim, Miasto Koszalin.
ALA ma na celu wyłonienie spośród lokalnych społeczności liderów i przygotowanie ich do roli Animatora. Uczestnicząc w ALA uzyskasz kompleksowe wsparcie, które pozwoli Ci na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu animacji, współpracy, budowania partnerstw a także tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej - tak, aby ożywić społeczność lokalną do działania i rozwoju.
Korzyści z uczestnictwa w ALA:
- poznanie narzędzi przydatnych do działania na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych (warsztat pracy animatora);
- nabycie umiejętności budowania partnerstw lokalnych i nawiązywania współpracy;
- nabycie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, w tym tworzenia podmiotów ekonomii społecznej;
- zapoznanie się ze źródłami finansowania projektów, z których mogą skorzystać organizacje i społeczności lokalne/grupy nieformalne;
- możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia;
- uczestniczenie w różnorodnych wydarzeniach z zakresu ekonomii społecznej (wizytach studyjnych, targach, eventach);
- reprezentowanie OWES w środowisku lokalnym;
- poznanie innych uczestników ALA;
- wymiana dobrych praktyk.

Akademia Lokalnego Animatora to udział animatorów z terenu gminy Bobolice
w czterech blokach tematycznych
Blok I – 8 listopada 2018 r. godz. 9.00 – 15.00 aula MGOK (plac Zwycięstwa 5 w Bobolicach)

• kompleksowa wiedza i umiejętności w zakresie pracy z grupą i animowania rozwoju lokalnych społeczności (w tym poprzez narzędzia coachingu oraz gry psychologiczne),
• rozwijanie i doskonalenie metod pracy na rzecz aktywizacji i integracji lokalnych społeczności,
• narzędzia pracy lokalnego animatora - jak skutecznie dotrzeć do społeczności lokalnej i otoczenia,
• budowanie zespołu, zarządzanie zespołem,
• umiejętności liderskie i poszerzanie ich, pogłębianie wiedzy.

Blok II – 22 listopada 2018 r. godz. 9.00 – 15.00 aula MGOK (plac Zwycięstwa 5 w Bobolicach)
• zrozumienie mechanizmów funkcjonowania ekonomii społecznej,
• diagnoza środowiska lokalnego,
• wskazanie i pomoc w doborze narzędzi animacji lokalnej i budowania partnerstw, wykorzystanie narzędzi tj. inicjatywa lokalna w budowaniu aktywności lokalnej społeczności,
• proces budowania grup nieformalnych, grup inicjatywnych, partnerstw lokalnych.

Blok IIII – 13 grudnia 2018 r. godz. 9.00 – 15.00 aula MGOK (plac Zwycięstwa 5 w Bobolicach)
• tworzenie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej - charakterystyka podmiotów w sektorze ekonomii społecznej, tworzenie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych krok po kroku, odpłatna działalność pożytku publicznego czy działalność gospodarcza - co wybrać?
• prezentacja dobrych praktyk.

Blok IV – 10 styczeń 2019 r. godz. 9.00 – 15.00 aula MGOK (plac Zwycięstwa 5 w Bobolicach)
• pozyskiwanie środków na finansowanie działalności podmiotów integracji i ekonomii społecznej - rodzaje finansowania, np. crowdfunding, jak i gdzie szukać źródeł, tworzenie projektów na rzecz lokalnych społeczności w gminie/powiecie, zlecanie zadań publicznych).
• wzmocnienie roli lokalnych liderów.
• współpraca pomiędzy PES a JST i Biznesem oraz innymi Podmiotami Ekonomii społecznej
a rola lidera w tym wszystkim

Wszelkie pytania dotyczące uczestnictwa w ALA proszę kierować do Pana Piotra Kobusa (animatora, doradcy kluczowego) drogą mailową p.kobus@karrsa.pl lub telefoniczną 798 395 315. Osoby chętne do udziału w warsztatach proszone są o kontakt z Renatą Jarzyńską (pracownikiem administracji ds. promocji, kultury i współpracy Gmina Bobolice, tel. 94 34 58 417, email: promocja@bobolice.pl) do dnia 29 października 2018 r. Serdecznie zapraszamy zapewniamy dla uczestników podczas warsztatów poczęstunek oraz gorący posiłek.

Opublikowano: 31 października 2018 11:20

Kategoria: Ogłoszenia

Zdjęcia:

Wyświetleń: 259

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.