Ogłoszenie otwartego konkursu dla NGO ofert na realizację zadań własnych Gminy Bobolice w 2019 roku

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994ze zm.) w związku z art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz uchwały Nr I/19/18 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” zarządza się, co następuje:

 

Burmistrz Bobolic ogłasza dnia 28 grudnia 2018 r.

otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Bobolice w 2019 roku

 Przedmiotem konkursu jest wsparcie / powierzenie wykonania zadań publicznych, będących  zadaniami własnymi gminy Bobolice wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

 

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych planowanych na ich realizację.

 1. Kultura i sztuka – 3.000,00 zł;
 2. Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej – 15.000,00 zł;
 3. Programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz działania związane z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu – 25.000,00 zł;
 4. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 202.400,00 zł;
 5. Aktywizacja osób starszych – 2.000,00 zł;
 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 3.000,00 zł.
 7. Program pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 400,00 zł;,
 8. Ochrona i promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych oraz działania związane z reintegracją społeczności lokalnej
  z osobami  uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu – 1.000,00 zł;
 9. Ekologia i ochrony zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz turystyka
  i krajoznawstwo – 2.000,00 zł;

 więcej informacji w załączniku.

Opublikowano: 28 grudnia 2018 12:06

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Zarządzenie Nr 130/18 Burmistrza Bobolic z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bobolice w 2019 roku [382.49 KB]

Wyświetleń: 225

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.