KONKURS NA LOGO BOBOLICKIEJ KARTY SENIORA

 (link otworzy duże zdjęcie)

   ORGANIZATOR

 

Gmina Bobolice

Urząd Miejski w Bobolicach

ul. Ratuszowa 1

76 – 020 Bobolice

Tel. (094) 34 58 401

fax. (094) 34 58 420

 

 1. II.        PRZEDMIOT KONKURSU

 

Konkurs na projekt graficzny - logo BOBOLICKIEJ KARTY SENIORA.

 

 1. III.     CEL KONKURSU I PRZEZNACZENIE LOGO

 

Celem konkursu jest wyłonienie do realizacji projektu graficznego – logo, który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej BOBOLICKIEJ KARTY SENIORA.

Logo przeznaczone będzie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych firm i instytucji będących Partnerami w Programie Bobolickiej Karty Dużej Seniora. Logo wykorzystane zostanie na kartach identyfikacyjnych w materiałach i wydawnictwach oraz w działaniach informacyjno-edukacyjnych, w tym m. in. w materiałach elektronicznych, grafice internetowej itp.

Logo będzie figurowało głównie na:

-    Bobolickiej Karcie Seniora

-        papierze firmowym i innych akcydensach poligraficznych oraz nośnikach elektronicznych

-        plakatach,

-        wydawnictwach,

-        stronie internetowej

-        i innych miejscach wskazanych przez Partnerów Programu Bobolickiej Karty Seniora

 

 1. IV.      NAGRODA

 

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Nagrodzona zostanie jedna praca.
 3. Nagroda w konkursie jest nagrodą rzeczową o wartości  300 zł.
 4. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy konkursu po zawarciu umowy, o której mowa w punkcie XI niniejszego konkursu na logo Bobolickiej Karty Seniora.


 1. V.        KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 

 1. Ocena prac konkursowych nastąpi na podstawie n/w kryteriów:

-          Wartości marketingowe znaku graficznego:, czytelność w odbiorze, wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznawania i zapamiętywania, przyciągania uwagi;

-          Wartości artystyczne znaku graficznego: estetyka, oryginalność pomysłu, nowoczesność kompozycji, brak negatywnych skojarzeń;

-          Wartości użytkowe znaku graficznego: łatwość wykorzystania i możliwość niedrogiego transponowania znaku na różne, współcześnie stosowane nośniki graficzne i elektroniczne, czytelność i przygotowanie znaku do skalowania, w wersjach kolorowej i monochromatycznej

 1. Projekt logo może zawierać dowolną kombinację  „rysunków“, w jednym lub więcej kolorach.  Obowiązkowo musi zawierać nazwę „Bobolicka Karta Seniora”. Może być wykonany dowolną techniką, tradycyjną lub komputerową. W pierwszym przypadku wymagana jest konwersja projektu do wersji elektronicznej.

 

 1. VI.      UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. Konkurs ma charakter zamknięty i adresowany jest do   twórców zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bobolice.
 2. Prace konkursowe muszą być realizowane i zgłaszane do konkursu indywidualnie.
 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone są osoby zatrudniane przez Organizatora.

 

 1. VII.   WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 1. Dostarczenie projektu znaku graficznego zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu.
 2. Dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia konkursowego, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego konkursu konkursu (do pobrania na www.bobolice.pl).
 3. Dostarczenie podpisanych oświadczeń, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego konkursu (do pobrania na www.bobolice.pl).
 4. Podpisana Karta zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Oświadczenia (załącznik nr 2) powinny znajdować się w zaklejonych kopertach, tak by niemożliwa była identyfikacja autora prac przed rozstrzygnięciem konkursu.

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Zwycięski projekt logo stanie się własnością Miasta i Gminy Bobolice na podstawie umowy zawartej z autorem zwycięskiego projektu. W umowie zostaną uregulowane wszelkie kwestie związane z przejęciem praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go do własnych potrzeb przez Miasto i Gminę Bobolice, bez możliwości zachowania jakiegokolwiek prawa autorskiego przez autora projektu.
 2. Projekt będzie mógł być używany na następujących polach eksploatacji:

-             wyłączne używanie i wykorzystywanie znaku graficznego we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej i informacyjno-edukacyjnej,

-             utrwalanie i zwielokrotnianie znaku graficznego wszelkimi technikami graficznymi,

-             obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których znak graficzny utrwalono (wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy),

-             rozpowszechnianie znaku graficznego w sposób inny poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,

-             rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym,

-             wprowadzanie znaku graficznego do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet.

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

 

 1. IX.     FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

 

 1. Prace konkursowe należy przesyłać w postaci wydruków w formacie A-4. Wydruki powinny zawierać:

-        znak mieszczący sie w polu 15 cm x 15 cm i poniżej jego zmniejszona wersje 1,5 cm x 1,5 cm,

-        kompozycyjne warianty znaku,

-        wersje czarno - białą znaku,

-        przykładowe zastosowanie znaku na papierze w różnych kolorach.

 1. Projekt znaku graficznego należy przedstawić na płycie CD w formacie TIFF 300DPI lub JPG 300 DPI oraz w formacie wektorowym.
 2. Projekt znaku graficznego może być wykonany dowolną techniką, jednak z uwagi na ich przeznaczenie autor powinien zadbać o to, by znak był łatwy w reprodukcji i umożliwiał elektroniczny zapis w ww. formatach.
 1. X.        ZASADY SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

  Prace konkursowe wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia konkursowego (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu) i podpisanymi oświadczeniami (załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) należy nadesłać na adres:

Urząd Miejski w Bobolicach

ul. Ratuszowa 1

76 – 020 Bobolice

Sekretariat Urzędu pokój nr 12

w terminie do 04 marca 2019 r. do godz. 13.00

w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na logo Bobolickiej Karty Seniora” i dopiskiem: „Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert”.

 

UWAGA: prace konkursowe nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury konkursu. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginiecie lub uszkodzenie pracy konkursowej, które nastąpiło w czasie przesyłki.

 1. Pracę konkursową należy oznaczyć imieniem, nazwiskiem oraz adresem autora. W przypadku, gdy uczestnik konkursu zgłasza więcej niż jedną pracę konkursową, powinien oznaczyć każdą z nich kolejnym numerem. Wersję elektroniczną pracy należy oznaczyć podając w nazwie pliku imię i nazwisko z odpowiednim rozszerzeniem (np. jan_kowalski.jpg).

 

 1. XI.     ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

 1. Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Bobolic
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane zakodowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej, numer ten będzie rozkodowany i zostanie ujawnione autorstwo zwycięskiego projektu.
 3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
 4. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się dostarczyć oryginalne pliki graficzne wykonane w technologii wektorowej, przy wykorzystaniu programów: Corel Draw, Adobe Ilustrator etc.
 5. Decyzja Jury o rozstrzygnięciu konkursu zapadnie nie później niż do dnia 11.03.2019 r.
 6. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (wraz z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy konkursu) zostanie umieszczona na stronie internetowej Miasta i Gminy Bobolice www.bobolice.pl do dnia  14.03.2019r.
 8. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu konkursu korespondencyjnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 9. Jury konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
 10. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.
 11. Z autorem nagrodzonej pracy zostanie podpisana umowa na podstawie , której zostanie wypłacona nagroda w wartości 300 zł.

 

 1. XII.   TERMINARZ KONKURSU

 

Ogłoszenie konkursu

05.02.2019

Termin składania prac konkursowych

04.03.2019r. godz 13.00

Ogłoszenie wyników konkursu

14.03.2019r.

 

 

 

Opublikowano: 01 marca 2019 12:55

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

konkurs.pdf [2.78 MB]

karta_zgloszeniowa_konkurs_bks05022019132323.pdf [236.82 KB]

oswiadczenie_bks_05022019132351.pdf [367.06 KB]

Wyświetleń: 858

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.