REGULAMIN BOBOLICKIEGO BIEGU WOLNOŚCI

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 


ZAPISY DO BIEGU POD ADRESEM

http://biegnijmy.pl/index.php?kat=zapisy/20190608-1-bobolice-bieg-wolnosci&plik=zapisy

 REGULAMIN BOBOLICKIEGO BIEGU WOLNOŚCI

(30 rocznica pierwszych wolnych wyborów)

 

I. Cel imprezy

1. Promocja biegania i Nordic Walking jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

2. Promocja Gminy Bobolice.

3. Popularyzacja zdrowego stylu życia.

 

II. Organizator

Urząd Miejski w Bobolicach, Tomasz Piekarzewicz, Witold Sikorski

 

III. Termin

1. Bieg odbędzie się 8 czerwca 2019 r. o godz. 17:00.

2. Start i meta: Bobolice, ul. Ratuszowa.

3. Biuro Zawodów: sala gimnastyczna szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza, ul. Szkolna 1

4. Dystans: big - 10 km. Nordic Walking – 5 km.

 

IV. Program zawodów

1. Godzina 15:00 – otwarcie biura zawodów.

2. Godzina 15:00 – 16:30 – weryfikacja uczestników zawodów i wydawanie pakietów startowych.

3. Godzina 17:00 – start do biegu.

4. Godzina 17:05 - start Nordic Walking

5. Godzina 18:30 – zamknięcie trasy i zakończenie biegu.

6. Godzina 18:45 – dekoracja zwycięzców.

 

V. Warunki uczestnictwa

1. Impreza ma charakter otwarty.

2. Uczestników zawodów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.

3. Uczestnicy niepełnoletni startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Warunkiem udziału w zawodach jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. Powyższe zawodnik potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095).

5. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony (skracanie trasy) będą zdyskwalifikowani.

6. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej,

7. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.

8. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

9. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną).

10. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

11. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

12. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

 

VI. Zgłoszenia, opłata i pakiet startowy

1. Zgłoszenia do biegu i marszu będą przyjmowane poprzez formularz ze strony www.biegnijmy.pl do dnia 31.05.2019 r. lub wyczerpania limitu150 zawodników (bieg + marsz)

2. Za zgłoszenie uważa się wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i wpłacenie na konto: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Bobolicach O/Darłowo 18 8566 1013 0200 0130 2001 0003 kwoty 30 zł (słownie: trzydzieści zł) z dopiskiem opłata startowa „Bobolicki Bieg Wolności”. Lista startowa zostanie zamknięta po zapisaniu się przez pierwszych 150 zawodników.

3. W dniu zawodów w przypadku niepełnej listy startowej zgłoszenia będą przyjmowane do godziny16:30. Opłata na miejscu wynosi 40 zł.

4. Po otrzymaniu pakietu startowego, zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych imprezy.

5. W ramach pakietu startowego startujący otrzyma:

1) numer startowy.

2) medal (po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie).

3) koszulkę techniczną

4) napoje i posiłek regeneracyjny po biegu.

5) i inne w zależności od hojności pozyskanych sponsorów.

 

VII. Limit czasu

1. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie lub przemarsz całej trasy w regulaminowym czasie 120 minut.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 19:00 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem oznaczonym napisem “Koniec Biegu”.

 

VIII. Pomiar czasu

1. Pomiar odbywa się elektronicznie za pomocą chipów, które zawodnik pobiera przed rozpoczęciem biegu wraz z numerem startowym w biurze zawodów.

2. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w zawodach.

3. Kolejność biegaczy zostanie sklasyfikowana w komunikacie końcowym.

4. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu zawodów na stronie www.biegnijmy.pl

 

IX. Kategorie

1. Kategoria OPEN – kobiety.

2. Kategoria OPEN – mężczyźni.

3. Najlepsza mieszkanka 1-3 Gminy Bobolice.

4. Najlepszy mieszkaniec 1-3Gminy Bobolice

5. Najstarszy uczestnik (uczestniczka) zawodów.

6. Nordic Walking OPEN kobiet i mężczyzn

 

X. Nagrody

1. Puchary za miejsca 1-3 w kategoriach OPEN kobiet i mężczyzn

2. Puchary dla 1-3 najlepszej mieszkanki i najlepszego mieszkańca Gminy Bobolice (zawodnicy, którzy zostaną nagrodzeni w kategorii OPEN, a są Mieszkańcami Gminy Bobolice nie będą nagradzani w kategorii najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Bobolice.

 

 

3. Puchary dla najmłodszego i najstarszego uczestnika zawodów.

4. Nordic Walking 1-3 w kategoriach kobiet i mężczyzn

5. Organizator ma prawo ustanowić dodatkowe klasyfikacje i nagrody lub zmienić istniejące w zależności od hojności sponsorów.

6. Planujemy losowanie nagród wśród wszystkich uczestników.

 

XI. Sprawy organizacyjne

1. Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

2. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.

3. Organizator zapewnia napoje chłodzące na trasie i na mecie.

4. Organizator udostępni depozyt a po biegu prysznice.

5. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

6. Zawodnicy startują na własny koszt.

7. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione,

9. uszkodzone lub zniszczone.

10. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające regulaminu i ładu sportowego.

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

12. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

13. Wyniki biegów będą dostępne na stronie internetowej www.biegnijmy.pl

 

Kontakt w sprawie biegu:

Tomasz Piekarzewicz – tel. 607451693

Witold Sikorski – tel. 728597261

 

Dyrektor Biegu

Witold Sikorski


Trasa Biegu https://www.youtube.com/watch?v=Mem08-2hm0I

Opublikowano: 08 czerwca 2019 14:02

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 2014

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.