Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

 (link otworzy duże zdjęcie)

PRZEWODNICZĄCY RADY  MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

zawiadamia, że na dzień 26 września 2019 roku na godzinę 1000 zwołał X

sesję Rady Miejskiej w Bobolicach.

Sesja odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bobolicach.   

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 roku oraz 9 września 2019 roku. 

3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.

4. Nadanie medali, przekazanie podziękowań i listów gratulacyjnych.

5. Sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. 

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2019-2035;

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie;

3) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;

4) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Bobolice;

5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bobolic;

6) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobolice;

7) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobolice;

8) w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXXVII/315/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia
24 maja 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobolice;

     9) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

10) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Bobolicach.

7. Trybuna sołecka.

8. Trybuna obywatelska.

9. Składanie na piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach zapytań i interpelacji radnych.  

10. Zakończenie obrad.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

     Franciszek Łobocki

Opublikowano: 19 września 2019 15:58

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 236

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.