Program "Moja Woda" - trwa nabór wniosków do WFOŚiGW w Szczecinie - dotacja do 5 tysięcy złotych

 (link otworzy duże zdjęcie)

Program "Moja Woda" - trwa nabór wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Dofinansowanie do 5 tysięcy złotych

Główne założenia:
Cel programu: Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono–niebieskiej infrastruktury.

Kwalifikowane będą przedsięwzięcia polegające na zatrzymywaniu wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe oraz roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.)

Beneficjentem programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowobudowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”
Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
Dofinansowaniem mogą być objęte budynki oddane do użytkowania zgodnie z przepisami prawa w terminie wypłaty środków)

Dofinansowanie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5.000,00zł na jedno przedsięwzięcie

Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca do 31 maja 2024 r.

Szczegóły: https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/moja-woda.html

Opublikowano: 24 sierpnia 2020 08:46

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 165

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.