Zmiany nazw ulic.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo, w związku z Uchwałą nr XXVIII/246/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Bobolicach (Dziennik Urzędowy Woj. Zach. z dnia 27 września 2017 r., poz. 3866) od 12 października 2017 r. dotychczasowe nazwy ulic: Tomeckiego, Jagoszewskiego i Kowalskiego zmieniły swoje nazwy.

Nowe nazwy to:
- ul. Tomeckiego – otrzymuje nazwę Juliana Tuwima – nazwa skrócona i stosowana to Tuwima,
- ul. Jagoszewskiego – otrzymuje nazwę Osiedlowa,
- ul. Kowalskiego – otrzymuje nazwę Sportowa.

Przypominamy, że zmiany nazw ulicy są wynikiem wprowadzenia w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744).

Mieszkańcy w/w ulic w najbliższych dniach otrzymają stosowne zawiadomienia wraz z dodatkową instrukcją dalszego postępowania w związku z nadaniem nowych nazw ulic.

Poniżej przedstawiam ważne informacje dla mieszkańców, którzy objęci są ww. zmianami.

 

 1)   Informacje ogólne:

 

 • zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste i prawa jazdy zachowują ważność określoną w tych dokumnetach, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu);
 • pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na postawie ustawy są wolne od opłat;

 

2)   Sprawy meldunkowe:

 

 • zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu;
 • nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych. Natomiast osoby, które zechcą wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice (pokój nr 18). Wydanie dowodu – bezpłatne.

 

3)   Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:

 

 • nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami przez mieszkańców. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

 

4)   Deklaracje dotyczące podatku od nieruchomości:

 

 • nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

 

5)   Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:

 

 • ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. Wnioski takie mogą być składane za pośrednictwem poczty.

 

6)   Wymiana tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości:

 

 • zgodnie z art. 47b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
  z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym wraz z nazwą ulicy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

 

7)   Wymiana tabliczek z nazwą ulicy:

 

 • nowe oznakowanie ulic tablicami informacyjnymi z nowymi nazwami ulic wykona Gmina Bobolice;

 

8)   Zmiany w księdze wieczystej:

 

 • celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. Bohaterów Warszawy 42 budynek „A” „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”,
 • we wniosku należy wskazać żądanie: „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”. W treści żądania należy wpisać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z Uchwałą nr XXXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 31 sierpnia 2017 r.;
 • obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.

 

9)   Urząd Skarbowy:

 

 • osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych
  w roku 2018  przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017. Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć
  w formie papierowej we właściwym  Urzędzie Skarbowym lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl .

 

10)    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

  - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz ZUS ZPA. Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w siedzibie Zakładu Usług Społecznych w Koszalinie, ul. Juliana Fałata 30, 75-950 Koszalin.  Wypełniony formularz w wersji papierowej można także przesłać pocztą na ww. adres.

Opublikowano: 11 października 2017 11:54

Kategoria: Ważne dla Boboliczan

Załączniki:

Uchwała w spr. zmian nazw ulic.pdf [35.78 KB]

Wyświetleń: 1278

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.