VI EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

 (link otworzy duże zdjęcie)
 
Masz pomysł zgłoś inicjatywę do VI edycji Bobolickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
Zapraszamy mieszkańców gminy do aktywnego uczestniczenia w wydatkowaniu pieniędzy przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku. Formularz wniosku dostępny jest na stronie www.bobolice.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2020 oraz
w Urzędzie Miejskim w Bobolicach pok. Nr 21.
Zgodnie z harmonogramem projekty należy składać od 11 marca do 8 kwietnia 2019 r.:
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bobolicach lub wysłać razem ze zdjęciem listy lub skanem listy mieszkańców Gminy Bobolice popierających projekt i załącznikami na adres: budzetobywatelski@bobolice.pl
Założenia do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Bobolice na 2020 rok
1. Projekty do realizacji Budżetu Obywatelskiego mogą dotyczyć wszystkich spraw mieszczących się w kompetencjach Gminy Bobolice, np.:
1) ładu przestrzennego,
2) działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
3) napraw, modernizacji i remonty gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
4) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
5) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
6) kultury fizycznej i turystyki, w tym zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych poprzez budowę ścieżek rowerowych, boisk sportowych, placów zabaw,
7) zieleni gminnej,
8) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
9) promocji gminy.
2. Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie i nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bobolice.
3. Propozycje projektów należy złożyć na właściwym formularzu.
4. Składany projekt musi być poparty 15 podpisami mieszkańców gminy.
5. Projekt może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Bobolice, grupa mieszkańców, osoba prawna organizacja pozarządowa, sołectwa, a także inne podmioty działające na terenie Gminy z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Gminy.
6. Prawo zgłaszania projektów oraz głosowania posiadają wszyscy mieszkańcy Gminy Bobolice, którzy ukończyli, bądź ukończą 16 lat w roku głosowania, tj. w 2019 roku (urodzeni przed 1 stycznia 2004 roku).
7. Projekty, które przejdą ocenę formalną zostaną poddane ocenie pod względem możliwości realizacji, której dokona zespół merytorycznie odpowiedzialnych pracowników Urzędu Miejskiego w Bobolicach.
8. Wszystkie projekty, które przejdą ocenę formalną i merytoryczną zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.
9. Na każdym etapie oceny projektów zespół odpowiedzialnych merytorycznie pracowników może poprosić autorów projektów o dodatkowe wyjaśnienia.
10. Z Budżetu Obywatelskiego zrealizowane zostaną te projekty, które w głosowaniu uzyskają najwyższą liczbę głosów mieszkańców Gminy w każdej kategorii (miasto
i wieś) do kwoty przeznaczonej w każdej kategorii projektów (miasto i wieś).
11. Wybrane projekty zrealizowane zostaną w trakcie 1 roku budżetowego. Projekty odrzucone nie przechodzą do realizacji w roku następnym.
12. Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej i potrwa 2 tygodnie.
13. Każdy głosujący winien oddać swój głos osobiście. Nie dopuszcza się głosowania poprzez osoby trzecie. Weryfikacja głosujących będzie prowadzona na podstawie Nr PESEL oraz IP komputera.
14. Głosy oddane z naruszeniem pkt 13 uznane będą jako głosy nieważne.
15. Projekty podzielone są na 2 kategorie ze względu na ich umiejscowienie:
I. Miasto - projekty o wartości do 70 tysięcy złotych,
II. Gmina teren wiejski – wieś - projekty o wartości do 70 tysięcy złotych.

16. W przypadku, gdy wartość projektu po przetargu zostanie przekroczona
w poszczególnych kategoriach zakres rzeczowo finansowy będzie podlegać modyfikacji
w uzgodnieniu z wnioskodawcą.
17. Łączna kwota na projekty z Budżetu Obywatelskiego w kategorii I Miasto wyniesie do 70 tysięcy złotych.
18. Łączna kwota na projekty Budżetu Obywatelskiego w kategorii II Gmina teren wiejski, wieś wyniesie do 70 tysięcy złotych.
19. Kwota przeznaczona na zadania realizowane z Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok wyniesie łącznie do 140 tysięcy złotych.
20. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać maksymalnie po jednym głosie na wybrany projekt w jednej kategorii (miasto i wieś), łącznie maksymalnie 2 głosy.
21. Projekty muszą mieć charakter trwały (inwestycyjny) z wyłączeniem środków trwałych o charakterze wyposażenia tj. sprzętu AGD, RTV oraz mebli.
22. Koszty promocji projektu nie mogą przekroczyć 3% jego wartości.
23. Realizacją projektów zajmuje się Gmina we współpracy z autorami projektów.
24. Dopuszczone do realizacji będą projekty, które uzyskają najwięcej głosów mieszkańców, po jednym projekcie do 70 tysięcy złotych w każdej kategorii.

Uwaga! Zabrania się zbierania głosów, zbierania numerów PESEL w celu oddania głosów za osoby trzecie. Udokumentowane naruszenie tych zasad skutkować będzie wyłączeniem projektu z realizacji.

Harmonogram
18.02. - 04.03.2019 r. - internetowe konsultacje z mieszkańcami dotyczące założeń Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok (na stronie internetowej www.bobolice.pl),
11.03 - 08.04.2019 r.– składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok,
12.04.- 31.05.2019 r. – ocena projektów przez zespół merytorycznie odpowiedzialnych pracowników,
06.06.- 19.06.2019 r. – internetowe głosowanie na projekty,
Do 01.07.2019 r.– ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców.

Opublikowano: 14 marca 2019 10:06

Kategoria: Ważne dla Boboliczan

Wyświetleń: 1234

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.