NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI JUŻ OD 6 WRZEŚNIA!

 (link otworzy duże zdjęcie)

Od dnia 6 września 2019 roku obowiązują zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Najważniejszą zmianą jest obowiązkowa segregacja zbierania i odbierania odpadów komunalnych przez każdego! Co oznacza, że nie będzie już możliwości wyboru braku selektywnej zbiórki. Wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali wcześniej brak prowadzenia selektywnej zbiórki będą zobowiązani złożyć nową deklarację. Brak segregacji ustawowo obliguje samorządy do nałożenia nawet czterokrotnie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami.  
Nowe zapisy kładą nacisk na finansową stronę systemu gospodarki odpadami -  system musi być systemem bilansującym się. Opłaty pobrane od mieszkańców za gospodarowanie odpadami, muszą pokryć koszty:
a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
b) tworzenia i utrzymania PSZOK-ów;
c) obsługi administracyjnej tego systemu;
d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Wprowadzone zmiany zobowiązują samorządy do ponownej analizy funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami. Wiele samorządów decyduje się na zmianę metody naliczania stawek za śmieci.
Ustawodawca w art. 6j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach proponuje cztery metody naliczania opłaty za odbiór odpadów:
a) w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (metoda tzw. „od osoby”- obecnie stosowana w naszej gminy);
b) w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości (tzw. „od wody”);
c) w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego;
d) stała stawka za gospodarstwo domowe.
 Po dokładnych analizach możemy śmiało powiedzieć, że obecna stawka „od osoby” okazała się nie być tą najlepszą, najbardziej precyzyjną i sprawiedliwą dla wszystkich mieszkańców. Deklarowana liczba osób zamieszkujących często odbiega od liczby zameldowanych na nieruchomościach. W chwili obecnej różnica pomiędzy liczbą mieszkańców deklarujących odbiór odpadów, a liczbą mieszkańców faktycznie zameldowanych to aż 2.040 osób. Oczywiście wiadomo, że nigdy nie będzie tak, że ilość osób zameldowanych będzie wprost równa ilości osób przebywających w gminie i składających deklarację. Trudno jest gminie, pomimo prowadzonej weryfikacji składanych deklaracji oraz kontroli w terenie, ustalić prawidłowy stan liczebny tych osób, które powinny złożyć deklarację lub aktualizację deklaracji. Tak utrzymująca się tendencja spadkowa deklarowania osób do opłaty oraz wyniki analizy potwierdzają konieczność zmiany metody przedmiotowej opłaty. Weryfikując możliwe i najbardziej wymierne metody uznaje się, że jest nią stawka opłaty w oparciu o ilość zużytej wody z nieruchomości. Coraz więcej samorządów już przyjęło w swoim systemie właśnie tą metodę.
 Stawka za odpady naliczania jest od metra sześciennego zużytej wody. Jest to metoda wiarygodna i skuteczna. Podstawą do naliczania opłaty „śmieciowej” w takiej metodzie są rzeczywiste dane uzyskane od przedsiębiorstw wodno - kanalizacyjnych. Uwzględnione są zmiany na nieruchomościach, które w metodzie tzw. „od osoby” nie mają możliwości zostać uwzględnione, tj. m.in. zmiana zużycia wody podczas powrotu czy też wyjazdu, np. studentów. Metoda ta według wszelkich analiz gwarantuje największą szczelność systemu poprzez objęcie opłatą wszystkich mieszkańców, a nie wyłącznie tych zadeklarowanych, co w konsekwencji prowadzi do stanu, że płacą osoby zadeklarowane za te osoby, na które brak jest deklaracji poprzez wysokość stawek za opłatę..
 Nadmienić należy, że w sąsiednich samorządach stawka za osobę przekracza już w 2019 roku kwotę 20 zł za odpady segregowane - jeszcze przed radykalną zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 Przy wprowadzonych ustawowych zmianach w systemie gospodarki odpadami szacuje się znaczny wzrost kosztów jego obsługi, co przyczyni się do wzrostu cen za usługi świadczone przez firmy odbierające odpady, i nałoży na Gminę konieczność zmiany wysokości obecnej stawki za odpady w celu wywiązania się Gminy z obowiązku zapisu finansowego bilansowania się systemu (art. 6j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
 Umowę z firmą odbierającą odpady Gmina ma podpisaną do dnia 31 grudnia 2019 roku. Obecnie przeprowadzana jest procedura przetargowa na odbiór odpadów. Wyniki i cena przetargu będzie miała istotne znaczenie w kalkulowaniu stawki za odpady. Po procedurze przetargowej Gmina przeprowadzi analizy i w najbliższym czasie przedłoży jej wyniki radnym i poinformuje o nich mieszkańców gminy.

Artykuł umieszczony był w ostatnim numerze Bobolickich Wiadomości Samorządowych

Opublikowano: 16 października 2019 12:27

Kategoria: Ważne dla Boboliczan

Wyświetleń: 2339

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.