Konkursy: impreza darmowa, impreza otwarta

KONKURS NA NAZWĘ DLA KASZTANOWCA JUNIORA

2020-02-03 - 2020-03-03
od: 07:00 do 15:00
Bobolice, koszaliński, zachodniopomorskie
Gmina Bobolice

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich mieszkańców Gminy Bobolice.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 15/2020
Burmistrza Bobolic z dnia 30 stycznia 2020 roku 

 REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ - IMIĘ
DLA KASZTANOWCA JUNIORA Z OKAZJI 680 – LECIA NADANIA BOBOLICOM PRAW MIEJSKICH

 

§ 1.

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gminy Bobolice.

2. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, fanpage na Facebooku, tablicach informacyjnych w gminie Bobolice oraz w miesięczniku Bobolickie Wiadomości Samorządowe.

 

§ 2.

1. Dnia 17 kwietnia 2020 r. na Rynku Miejskim w Bobolicach z okazji
680 – lecia nadania Bobolicom praw miejskich zostanie posadzony kasztanowiec biały – Junior.

2. Imię dla kasztanowca Juniora musi nawiązywać do nazwy nadanej kasztanowcowi Seniorowi, tzn. do słowiańskiej nazwy „Dziejowidz”.

 § 3.

1. Uczestnikami konkursu są mieszkańcy Gminy BOBOLICE

2. Uczestnicy małoletni biorą udział w konkursie za zgodą jednego z rodziców lub innego opiekuna prawnego.

3. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą za ich zgodą wyrażoną w Formularzu zgłoszeniowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla potrzeb konkursu.

4. Zgłoszenie do konkursu należy składać na formularzu, który
jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

5. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres promocja@bobolice.pl (decyduje data nadania drogą elektroniczną),  pocztą na adres: Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice (decyduje data nadania) lub dostarczyć
do sekretariatu Urzędu Gminy Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice (decyduje data wpływu). Zgłoszenie musi być nadesłane z oznaczeniem w tytule lub na kopercie „Konkurs – NAZWA – IMIĘ DLA KASZTANOWCA JUNIORA” w Bobolicach.

 

 

§ 4.

1. Czas trwania konkursu: 03.02.2020 r. – 03.03.2020 r.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I  Jury konkursowe powołane zarządzeniem Burmistrza Bobolic wybierze
trzy propozycje spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych do 03.03.2020 r.
II  Wybrane nazwy kasztanowca zostaną poddane głosowaniu zorganizowanym przez Organizatora za pośrednictwem serwisu społecznościowego  Facebook – profil Gminy Bobolice, wpisując jedną wybraną nazwę spośród trzech podanych
nazw - jako komentarz do ogłoszonego wydarzenia. Głosowanie internautów  będzie trwało w okresie od 9 do 20 marca 2020 r.

3. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której propozycja nazwy – imienia zdobędzie największą liczbę głosów.

4. Propozycje nazw naruszające dobre obyczaje, prawa osób trzecich
lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 § 5.

1. Ogłoszenie wyników konkursu i wyłonienie zwycięzcy nastąpi w terminie
do 26 marca 2020 r.

2. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych).

1. Nagroda zostanie wręczona na uroczystości nadania zwycięskiej
nazwy kasztanowcowi Juniorowi na Rynku Miejskim w Bobolicach
w dniu 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.