Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

DG-01
  1. Wniosek o wpis CEIDG-1 (druk do pobrania w biurze pok. Nr 21 lub na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl),
  2. Dowód osobisty – do wglądu,
  3. W przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem  pełnomocnika nie wpisanego do CEIDG, pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku,
  4. Wniosek przesłany pocztą listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.

Ewidencja Działalności Gospodarczej 76-020 Bobolice ul. Ratuszowa 1, pok. 21, IIp  w godzinach pracy urzędu:

- pn, wt, śr. - 7.00-15.00

- czw. - 7.00-17.00

- pt. - 7.00-13.00

Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie

  1. Przekształcenie wniosku z formy pisemnej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje następnego dnia roboczego od daty wpływu poprawnie wypełnionego wniosku.
  2. W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny Burmistrz Bobolic wezwie wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.
  • Art. 14, art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.2013.672 j.t. ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t. ze zm.)

Od powyższych czynności nie przysługuje tryb odwoławczy

  • Wniosek o wpis do CEIDG należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności
  • Zaświadczenie o wpisie przedsiębiorca drukuje samodzielnie ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl

 

 

Opracował

Barbara Mirosławska

Sprawdził

Barbara Mirosławska

Zatwierdził

Barbara Mirosławska

Kategorie:

Działalność Gospodarcza

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.