Dofinansowanie kształcenia pracownika młodocianego

DG-05

1) Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (druk do pobrania w biurze pok. Nr 21)

 

2) Do wniosku należy dołączyć:

 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa pracy młodocianego
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczeniapotwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania stosownego egzaminu
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS, w zależności od formy prowadzonej działalności
 • w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo

Ewidencja Działalności Gospodarczej lub Sekretariat 76-020 Bobolice ul. Ratuszowa 1, pok. 21, IIp  w godzinach pracy urzędu:

- pn, wt, śr. - 7.00-15.00

- czw. - 7.00-17.00

- pt. - 7.00-13.00

Nie podlega opłacie.

Po spełnieniu wszystkich warunków wydanie decyzji o udzieleniu dofinansowania następuje nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Wypłata dofinansowania dokonana zostanie  na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania środków finansowych z Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie, jednak nie wcześniej, niż w terminie 14 dni od daty doręczenia nin decyzji.

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004.256.2572 j.t. ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r, poz. 232)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz.U. z 2010r., Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach  dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r,. Nr 59, poz. 404 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r., Nr 53, poz. 311z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U UE L 352 z 18.12.2013r.)

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34.

Termin złożenia zażalenia na postanowienie Komisji - 7 dni, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic.

Termin wniesienia odwołania od decyzji  - 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic.

 • Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie powinien zawiadomić Burmistrza Bobolic o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem
 • Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

8081zł. w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia 36 miesięcy wynosi 8081 zł. przy czym kwotę dofinansowania wypłaca się  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia

254 zł. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy  za każdy pełny miesiąc kształcenia.

  

Opracował

Barbara Mirosławska

Sprawdził

Barbara Mirosławska

Zatwierdził

Barbara Mirosławska

Formularze i załączniki:

Formularz informacji pomocy de minimis [xls, 144.5 KB]

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy [docx, 13.42 KB]

Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych [docx, 13.56 KB]

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis [doc, 54.5 KB]

Wniosek o zwrot kosztów [doc, 45 KB]

Zaświadczenie o pomocy de minimis [xlsx, 31.26 KB]

Kategorie:

Działalność Gospodarcza

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.