Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

DG-06

Do wniosku o udzielenie licencji złożonego przez przedsiębiorcę osobiście lub osobę przez niego upoważnioną po

po przedłożeniu przez nią pełnomocnictwa należy dołączyć:

1)      oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub

komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1;

2)      oświadczenie o zamiarze zatrudnienia (bądź nie) kierowców spełniających wymagania określone w ustawie o transporcie drogowym, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez

przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewozy na jego rzecz, spełniającymi warunki określone w ustawie o transporcie drogowym;

3)      badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy;

4)      informację o pojeździe zawierająca następujące dane: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, lub kserokopię dowodu rejestracyjnego (z wpisem TAXI). W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim;

5)     kserokopię świadectwa legalizacji taksometru;

6)     kserokopię prawa jazdy przedsiębiorcy wykonującego przewozy lub kierowcy przez niego zatrudnionego;

7)     dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji;

Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1) i 2) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” klauzula ta zastępuje pouczenie organu o

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Do wglądu: oryginały wymaganych dokumentów.

Ewidencja Działalności Gospodarczej 76-020 Bobolice ul. Ratuszowa 1, pok. 21, IIp  w godzinach pracy urzędu:

- pn, wt, śr. - 7.00-15.00

- czw.  - 7.00-17.00

- pt. - 7.00-13.00

Za udzielenie licencji pobiera się następujące opłaty:

        200 zł – gdy licencja jest ważna na okres od 2 do 15 lat;

        250 zł – gdy licencja jest ważna na okres powyżej 15 do 30 lat;

        300 zł – gdy licencja jest ważna na okres powyżej 30 do 50 lat

Wydanie decyzji (licencji) nie później niż w ciągu 1 miesiąca, w szczególnie trudnych sprawach 2 miesięcy licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie

wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za

egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916),

  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t j. Dz.U. z 2013r. poz.267 z późn. zm.),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t j. Dz.U. z 2012r. poz.1282 z pó źn.zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie

wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie

transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.z 2013 r. poz. 713).

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34. Termin wniesienia odwołania od decyzji o odmowie dokonania wpisu - 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice

Barbara Mirosławska (inspektor) - pok. 21, tel. 094-34-58-428

Zastępstwo – Joanna Moszczyńska (podinspektor) - pok. 21, tel. 094-34-58-429

Opracował

Barbara Mirosławska

Sprawdził

Barbara Mirosławska

Zatwierdził

Barbara Mirosławska

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi [doc, 31.5 KB]

Kategorie:

Działalność Gospodarcza

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.